Nyheter

Arctic Minerals har identifierat ett nytt kopparprojekt i Finland

Arctic Minerals AB (publ) har identifierat ett nytt kopparprojekt i ett geologiskt nästan outforskat och glest befolkat område i mellersta Finland. I området har påträffats lösblock med kopparhalter upp till 4,4%.

Fältsäsongen 2022 utförde Arctic Minerals preliminära geologiska fältarbeten inom det nyligen beviljade förbehållet för malmletning Tavast i mellersta Finland. Bolaget har nu fått analysresultaten från den utförda prospekteringen.

I området har tidigare endast prospekterats i mindre skala av en geolog för ca 25 år sedan. Denna geolog påträffade malmblock innehållande halter med som högst 4,2% koppar, samt också guld- och silverhaltiga lösblock med halter upp till 5,1 gram/ton guld och 35 gram /ton silver. En del av lösblocken påträffades i ett område som nu ligger innanför ett vindkraftområde, men det finns ännu ett betydande område väster om vindkraftområdet, där malmletning kan utföras. Det mest potentiella området täcks av ett för Arctic Minerals beviljat förbehåll för malmletning, som bär namnet Tavast. Förbehållet ligger ca 120 km sydost om Uleåborg och omfattar en yta på 444 km2.

Arctic Minerals geologer har påträffat ett antal koppar-, guld- och silverförande malmblock i förbehållsområdet Tavast, som ligger utanför vindkraftområdet. Dessa malmblock har kopparhalter på upp till 4,4%. Ett kopparhaltigt lösblock innehöll också 0,56 gram guld/ton och ett annat lösblock innehöll enligt analysen 17 gram silver/ton. Bolaget anser att lösblocken kan vara av lokalt ursprung.

Provnummer

Koppar %

Guld

Silver

gram/ton

gram/ton

564118

4,04

0,05

12

564120

2,05

0,02

16

564121

2,07

0,05

17

564130

0,07

0

4

564205

0,06

0,26

5

564206

0,04

0

1

564216

0,06

0

2

564218

0,06

0

9

564466

1,01

0,56

10

564469

0,03

0,11

5

 

Tabell 1. Lösblock från Tavast  med koppar-, guld- och silverhalter. 

Malmmineralen i malmblocken är kopparkis, magnetkis och pyrit, vilka förekommer som impregnering eller som semimassiva koncentrationer. Malmblocken förekommer i ett område dominerat av felsiska intrusiva bergarter som genomskärs av en större förkastning. Detta geologiska uppträdande som helhet visar likheter med Bolidens koppar-guld-silvergruva Aitik i norra Sverige, Sveriges största gruva.

Arctic Minerals kommer nu att ansöka om ett malmletningstillstånd i förbehållsområdet Tavast. Malmletningstillstånd ger Bolaget rätten att gräva undersökningsdiken, göra geofysiska markmätningar utföra djupmoränprovtagning med lätt utrustning samt även diamantborrning. Målet är att lokalisera moderklyften för malmblocken.

VD Jonatan Forsberg kommenterar

Vi är förväntansfulla över det nya koppar-guld-silverprojekt vi nu identifierat i ett hittills geologiskt nästan outforskat område i Finland. Den geologiska bakgrunden är gynnsam för koppar-guld-silvermalm-förekomster relaterade till intrusioner. Det är också en fördel att området är glest befolkat. Projektet Tavast är ett spännande nytt tillägg i Arctic Minerals portfölj av kopparprojekt i Finland. Vi ser fram emot det fortsatta prospekteringsarbetet.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Jonatan Forsberg, vd

(+46) 76 105 1310

jonatan.forsberg@arcticminerals.se

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, zink, guld och andra batterimetaller i Finland och Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2023, kl 09.20.

2023-01-19
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) har identifierat ett nytt kopparprojekt i ett geologiskt nästan outforskat och glest befolkat område i mellersta Finland. I området har påträffats lösblock med kopparhalter upp till 4,4%.

2022-12-07
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) har erhållit positiva resultat från de geofysiska markmätningar som utfördes under fältsäsongen 2022 i det av Bolaget helägda Bidjovagge guld-koppar-projektet i Norge. Resultaten från den senaste markmätningen bekräftar den tidigare tolkningen, baserad på tidigare kärnborrning och geofysik, där malmzonen fortsätter både väster och norr om det tidigare gruvområdet.

2022-12-01
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals") förvärvar 100% av kopparprojektet Peräpohja i Finland ("Projektet") genom ett royaltyavtal ("Royaltyavtalet") med Rio Tinto-gruppen ("Rio Tinto"). Projektet består utav 24 malmletningstillstånd och ansökningar om totalt 1 120 km2 (112 000 hektar). Projektet har fram tills nu ägts gemensamt av Arctic Minerals och Rio Tinto i ett joint venture. Royaltyavtalet ersätter nu tidigare joint venture avtal som därigenom avslutas. Genom Royaltyavtalet får Rio Tinto rätt till en royalty om en procent av intäkterna från eventuell produktion från Projektet. Ingen kontant ersättning utgår för förvärvet av Projektet.

2022-11-17

Arctic Minerals AB (publ) ("Bolaget") höll idag, den 17 november 2022, extra bolagsstämma på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm.

2022-10-17
Regulatorisk

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569-3602, kallas till extra bolagsstämma den 17 november 2022 kl. 11.00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 10.30.

2022-10-06

Vd Jonatan Forsberg kommenterar förvärvet av Katterat guldprojekt i Norge i inderesTV.

2022-09-29
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") har idag, den 29 september 2022, ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Branten Utvikling AS (som kontrolleras av David Ettner och Ragnar Hagen) avseende förvärv av samtliga aktier i Arctic Exploration AS som innehar guldprojektet Katterat i Norge, i enlighet med avsiktsförklaringen som kommunicerades genom pressmeddelande den 15 augusti 2022. Tillträdet sker per idag. Köpeskillingen för 100 procent av aktierna i Arctic Exploration AS uppgår till 1,95 mNOK och erläggs dels i form av kontant betalning om 0,05 mNOK, dels i form av en säljarrevers om 1,90 mNOK som kvittas mot 3 302 520 nyemitterade aktier i Arctic Minerals. Styrelsen i Arctic Minerals har därför, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 juni 2022, beslutat om en riktad kvittningsemission om 3 302 520 aktier i Bolaget som delbetalning av den avtalade köpeskillingen i förvärvet av Katteratprojektet.

2022-08-26

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed rapport för perioden januari - juni 2022.

2022-08-15
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals") har idag ingått en icke bindande avsiktsförklaring om att förvärva 100 % av guldprojektet Katterat i Norge från ett bolag som kontrolleras av David Ettner och Ragnar Hagen ("Säljarna"). Katteratprojektet omfattar 12 undersökningstillstånd om totalt 116 km2 i Narviks kommun i Norge. I Katterat-området har guld lokaliserats i fast berg på flera ställen. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 1,95 mNOK.

2022-06-29
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) uppdaterar om säsongens prospekteringsfältarbete i Finland och Norge, som inleddes i maj 2022. I norra Finland innehar Bolaget kopparprojektet Peräpohja (joint venture med Rio Tinto), guldprojektet Nutukka samt koppar-nickelprojekten Inari och Lohi. I mellersta Finland innehar Bolaget batterimetalprojektet Kiiminki.

1
2
...
34
>>