Nyheter

Arctic Minerals har identifierat ett nytt kopparprojekt i Finland

Arctic Minerals AB (publ) har identifierat ett nytt kopparprojekt i ett geologiskt nästan outforskat och glest befolkat område i mellersta Finland. I området har påträffats lösblock med kopparhalter upp till 4,4%.

Fältsäsongen 2022 utförde Arctic Minerals preliminära geologiska fältarbeten inom det nyligen beviljade förbehållet för malmletning Tavast i mellersta Finland. Bolaget har nu fått analysresultaten från den utförda prospekteringen.

I området har tidigare endast prospekterats i mindre skala av en geolog för ca 25 år sedan. Denna geolog påträffade malmblock innehållande halter med som högst 4,2% koppar, samt också guld- och silverhaltiga lösblock med halter upp till 5,1 gram/ton guld och 35 gram /ton silver. En del av lösblocken påträffades i ett område som nu ligger innanför ett vindkraftområde, men det finns ännu ett betydande område väster om vindkraftområdet, där malmletning kan utföras. Det mest potentiella området täcks av ett för Arctic Minerals beviljat förbehåll för malmletning, som bär namnet Tavast. Förbehållet ligger ca 120 km sydost om Uleåborg och omfattar en yta på 444 km2.

Arctic Minerals geologer har påträffat ett antal koppar-, guld- och silverförande malmblock i förbehållsområdet Tavast, som ligger utanför vindkraftområdet. Dessa malmblock har kopparhalter på upp till 4,4%. Ett kopparhaltigt lösblock innehöll också 0,56 gram guld/ton och ett annat lösblock innehöll enligt analysen 17 gram silver/ton. Bolaget anser att lösblocken kan vara av lokalt ursprung.

Provnummer

Koppar %

Guld

Silver

gram/ton

gram/ton

564118

4,04

0,05

12

564120

2,05

0,02

16

564121

2,07

0,05

17

564130

0,07

0

4

564205

0,06

0,26

5

564206

0,04

0

1

564216

0,06

0

2

564218

0,06

0

9

564466

1,01

0,56

10

564469

0,03

0,11

5

 

Tabell 1. Lösblock från Tavast  med koppar-, guld- och silverhalter. 

Malmmineralen i malmblocken är kopparkis, magnetkis och pyrit, vilka förekommer som impregnering eller som semimassiva koncentrationer. Malmblocken förekommer i ett område dominerat av felsiska intrusiva bergarter som genomskärs av en större förkastning. Detta geologiska uppträdande som helhet visar likheter med Bolidens koppar-guld-silvergruva Aitik i norra Sverige, Sveriges största gruva.

Arctic Minerals kommer nu att ansöka om ett malmletningstillstånd i förbehållsområdet Tavast. Malmletningstillstånd ger Bolaget rätten att gräva undersökningsdiken, göra geofysiska markmätningar utföra djupmoränprovtagning med lätt utrustning samt även diamantborrning. Målet är att lokalisera moderklyften för malmblocken.

VD Jonatan Forsberg kommenterar

Vi är förväntansfulla över det nya koppar-guld-silverprojekt vi nu identifierat i ett hittills geologiskt nästan outforskat område i Finland. Den geologiska bakgrunden är gynnsam för koppar-guld-silvermalm-förekomster relaterade till intrusioner. Det är också en fördel att området är glest befolkat. Projektet Tavast är ett spännande nytt tillägg i Arctic Minerals portfölj av kopparprojekt i Finland. Vi ser fram emot det fortsatta prospekteringsarbetet.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Jonatan Forsberg, vd

(+46) 76 105 1310

jonatan.forsberg@arcticminerals.se

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, zink, guld och andra batterimetaller i Finland och Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2023, kl 09.20.

2023-05-30
Regulatorisk

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569-3602, kallas till årsstämma den 30 juni 2023 kl. 11.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 10.30.

2023-05-30
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") föreslår att årsstämman den 30 juni 2023 beslutar att genomföra en riktad kvittningsemission till fyra av Bolagets fordringshavare om högst 4 574 994 aktier, vilket medför att Bolagets skuld minskar med högst 2 516 246,7 SEK ("Kvittningsemissionen"). Teckningskursen uppgår till 0,55 SEK per aktie och motsvarar en premie om cirka 11 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 29 maj 2023.

2023-04-25
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals har sett över Bolagets strategi för Bolagets guldprojekt i Norge och i Finland. Guldpriset befinner sig nu på historiskt höga nivåer både för USD och för EUR. I den uppdaterade strategin fokuseras på Bolagets nuvarande guldportfölj bestående av tre guldprojekt i Norge; Bidjovagge, Katterat och Sjangeli samt guldprojektet Nutukka i Finland.

2023-03-09
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet som erhölls vid Bolagets extra bolagsstämma den 17 november 2022, beslutat att genomföra en riktad kontantemission av 9 689 100 aktier, vilket tillför Bolaget 5 329 005 SEK före avdrag för emissionskostnader (den "Riktade Emissionen"). Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 0,55 SEK per aktie. Strategiska och långsiktiga investerare deltar i den Riktade Emissionen.

2023-02-24

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed bokslutskommuniké för helåret januari - december 2022.

2023-02-17
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals har utsett Risto Pietilä till ny vd för Koncernen.

2023-01-30
Regulatorisk

Arctic Minerals uppdaterar kring Bolagets fortsatta prospektering vid guldprojektet Nutukka i finska Lappland. Prospekteringen genomförs för att följa upp de goda resultaten från fjolårets fältarbete då ett omfattande guldvasknings- och geokemiskt provtagningsprogram genomfördes, där synligt guld kunde ses utbrett i de vaskade proven. Prospekteringen vid projektet fokuserar nu på tre områden som anses vara särskilt intressanta. Ytterligare provtagning kommer nu initialt ske genom grävande av undersökningsdiken samt ett borrprogram för djupmoränprovtagning (base-of-till & top-of-bedrock), där den nedersta delen av moränlagret och bergytan provtas. Prospekteringsarbetet utförs enligt plan under sommaren och hösten 2023. Bolaget planerar därefter för ett kärnborrningsprogram under vintern 2023/2024.

2023-01-19
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) har identifierat ett nytt kopparprojekt i ett geologiskt nästan outforskat och glest befolkat område i mellersta Finland. I området har påträffats lösblock med kopparhalter upp till 4,4%.

2022-12-07
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) har erhållit positiva resultat från de geofysiska markmätningar som utfördes under fältsäsongen 2022 i det av Bolaget helägda Bidjovagge guld-koppar-projektet i Norge. Resultaten från den senaste markmätningen bekräftar den tidigare tolkningen, baserad på tidigare kärnborrning och geofysik, där malmzonen fortsätter både väster och norr om det tidigare gruvområdet.

1
2
...
36
>>