Nyheter

Arctic Minerals har identifierat malmzoner med höga guld- och kopparhalter i guld-kopparprojektet Bidjovagge i Norge

Arctic Minerals AB (publ) har identifierat nya mineraliserade områden med exceptionellt höga halter av guld och koppar i det helägda Bidjovagge guld-kopparprojektet i Norge. De senaste resultaten har framkommit i samband med en genomgång av analyser från historiska kärnborrhål. Efter en nyligen genomförd analys av geofysisk data i området gör Bolaget även tolkningen att malmzonerna i Bidjovagge dessutom är öppna och fortsätter i flera riktningar.

Tre nya, lovande målområden har identifierats, där exceptionella halter av guld och koppar påvisats i historiska borrhål. Malmskärningarna har genomborrats nära bergytan, på ett djup varierande mellan 81 och 126 meter längs borrhålen. De mest iögonfallande malmskärningarna är (från syd till norr):

Profil S490:

· Borrhål S49D: 15,0 meter med halterna 8,55 gram/ton guld och 2,0 % koppar

Profil N3000:

· Borrhål N300A: 24,2 meter med halterna 17,8 gram/ton guld and 0,26% koppar, där ingår 7,2 meter hållande 57,0 gram/ton guld and 0,11% koppar

· Borrhål N300C: 18,0 meter med halterna 33,8 gram/ton guld och 2,21% koppar, där ingår 14,0 meter med halterna 43,4 gram/ton guld och 0,76% koppar

· Borrhål N300D: 12,0 meter med halterna 9,9 gram/ton guld och 0,60 % koppar, där ingår 4,0 meter med halterna 15,9 gram/ton guld och 1,15% koppar och ytterligare en malmskärning på 6,0 meter hållande 9,1 gram/ton guld och 0,42% koppar.

De högsta guldhalterna ovan har ännu inte kapats. I tidigare mineraltillgångsberäkningar i Bidjovagge har högsta guldhalterna kapats vid olika gränsvärden, baserat på en statistisk analys.

I tillägg till ovan malmskärningarna är några av borrhålen även exceptionellt kopparrika, däribland:

Profil N3200:

· Borrhål N320B: 27,3 meter innehållande 3,11% koppar och 0,58 gram/ton guld

Profil N2980:

· Borrhål N298D: 13,0 meter hållande 2,07% koppar och 3,22 gram/ton guld

Avståndet mellan profilen längst i syd till den längst i norr är 3,7 km, vilket indikerar att malmzonen har en ansenlig längd.

De tre undersökta målområdena är belägna väst om det traditionella gruvområdet, på den västra flanken av Bidjovagge antiklinalen. Denna flank och område har historiskt haft begränsad undersökning, då den ansetts vara mindre malmkritisk. All tidigare gruvdrift har istället skett på den östra flanken. Dessutom visar en nytolkning av geofysiken att malmzonen fortsätter längre mot norr. Geofysiken visar även tidigare okända lineära strukturer, vilka kan representera de ursprungliga kanalerna för de malmbärande malmlösningarna.

Arctic Minerals planerar nu att undersöka den nya prospekteringspotentialen ytterligare under 2022 med en ny geofysisk (elektromagnetisk) undersökning.

Dessa senaste resultat följer på de tidigare presenterade resultaten från pågående genomgång av analyser från historiska kärnborrhåll. Se även pressmeddelande från 15 december 2021.

VD Jonatan Forsberg kommenterar:

De senaste resultaten från genomgången av analyser från historiska kärnborrhål är mycket signifikanta. Guldhalterna är exceptionella och kopparhalterna mycket lovande. Detta styrker Bolagets antagande att det i området finns en utmärkt potential att rejält öka mineraltillgången i Bidjovagge.

Uppdateringen av mineraltillgången

I december 2021 informerade Arctic Minerals att mineraltillgången i Bidjo-vagge guld-kopparprojekt har uppdaterats. Mineraltillgången, klassificerad som indikerad, hade ökat till 3,3 miljoner ton, jämfört med beräkningen på 2,3 miljoner ton år 2012. Halterna i den indikerade tillgången är 1,27 g/t guld och 0,97% koppar och tillgångarna innehåller därmed 134 000 uns (4 180 kg) guld och 32 200 ton koppar. För mer detaljerade uppgifter, se pressmeddelande från 15 december 2021.

Kobolt- och telluriumpotential

I januari 2022 informerade Arctic Minerals att Bolaget har identifierat potentiellt väsentliga värden i form av värdefulla batterimetallen kobolt och semimetallen tellurium i Bidjovagge. Detta har framkommit vid genomgång av analyser från historiska borrkärnor, borrade under perioden 2007-2012.

Kobolt används bland annat i litium-jon-batterier samt i framställningen av magnetiska legeringar som har god slitstyrka och hållbarhet. Tellurium används främst i solpaneler och olika termodynamiska apparater. Båda råvarorna är nödvändiga för den pågående elektrifieringen av den globala ekonomin.

Partnerskap

Arctic Minerals har inlett en process för att söka en partner för att vidareutveckla Bidjovaggeprojektet.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Jonatan Forsberg, vd

(+46) 76 105 1310

jonatan.forsberg@arcticminerals.se

eller

Risto Pietilä, Exploration Manager

(+358) 40 029 3217

risto.pietila@arcticminerals.se

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, zink, guld och andra batterimetaller i norra och mellersta Finland. Koncernen har även mineralrättigheter i Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2022, kl 10.35.

Filer för nedladdning
2022-09-29
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") har idag, den 29 september 2022, ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Branten Utvikling AS (som kontrolleras av David Ettner och Ragnar Hagen) avseende förvärv av samtliga aktier i Arctic Exploration AS som innehar guldprojektet Katterat i Norge, i enlighet med avsiktsförklaringen som kommunicerades genom pressmeddelande den 15 augusti 2022. Tillträdet sker per idag. Köpeskillingen för 100 procent av aktierna i Arctic Exploration AS uppgår till 1,95 mNOK och erläggs dels i form av kontant betalning om 0,05 mNOK, dels i form av en säljarrevers om 1,90 mNOK som kvittas mot 3 302 520 nyemitterade aktier i Arctic Minerals. Styrelsen i Arctic Minerals har därför, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 juni 2022, beslutat om en riktad kvittningsemission om 3 302 520 aktier i Bolaget som delbetalning av den avtalade köpeskillingen i förvärvet av Katteratprojektet.

2022-08-26

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed rapport för perioden januari - juni 2022.

2022-08-15
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals") har idag ingått en icke bindande avsiktsförklaring om att förvärva 100 % av guldprojektet Katterat i Norge från ett bolag som kontrolleras av David Ettner och Ragnar Hagen ("Säljarna"). Katteratprojektet omfattar 12 undersökningstillstånd om totalt 116 km2 i Narviks kommun i Norge. I Katterat-området har guld lokaliserats i fast berg på flera ställen. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 1,95 mNOK.

2022-06-29
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) uppdaterar om säsongens prospekteringsfältarbete i Finland och Norge, som inleddes i maj 2022. I norra Finland innehar Bolaget kopparprojektet Peräpohja (joint venture med Rio Tinto), guldprojektet Nutukka samt koppar-nickelprojekten Inari och Lohi. I mellersta Finland innehar Bolaget batterimetalprojektet Kiiminki.

2022-06-23
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) och Rio Tinto har kommit överens om att utöka storleken på det område som omfattas av joint venture-samarbetet för kopparprojektet Peräpohja i norra Finland. Avtalet ökar storleken på det tillståndsområde som täcks av joint-venture samarbetet med 57 000 hektar till nu totalt 112 000 hektar.

2022-06-16

Arctic Minerals AB (publ) ("Bolaget") höll den 16 juni 2022 årsstämma på Köpmangatan 22 i Östersund

2022-05-17

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569-3602, kallas till årsstämma den 16 juni 2022 kl. 11.00 på Köpmangatan 22 i Östersund.

2022-05-17
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") föreslår att årsstämman den 16 juni 2022 beslutar att genomföra en riktad kvittningsemission till tre av Bolagets fordringshavare om högst 5 006 825 aktier, vilket medför att Bolagets skuld minskar med högst 3 004 095 SEK ("Kvittningsemissionen"). Teckningskursen uppgår till 0,6 SEK per aktie och motsvarar en premie om cirka tre procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 11 maj 2022 till och med den 17 maj 2022.

2022-05-16

Arctic Minerals AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 finns tillgänglig i sin helhet på Bolagets hemsida.

2022-03-17
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) har identifierat nya mineraliserade områden med exceptionellt höga halter av guld och koppar i det helägda Bidjovagge guld-kopparprojektet i Norge. De senaste resultaten har framkommit i samband med en genomgång av analyser från historiska kärnborrhål. Efter en nyligen genomförd analys av geofysisk data i området gör Bolaget även tolkningen att malmzonerna i Bidjovagge dessutom är öppna och fortsätter i flera riktningar.

1
2
...
33
>>