Nyheter

ARCTIC MINERALS PÅBÖRJAR KÄRNBORRNING FÖR ZINK-KOPPAR-GULD OBJEKTEN I VIHANTI, FINLAND

Arctic Minerals AB har nöjet att meddela att kärnborrningen i zink-koppar-guld-objekten i Vihanti påbörjas i november 2019. Detta möjliggörs genom att tillståndsmyndigheten Tukes beviljat det nödvändiga malmletningstillståndet Lampinsaari, som inbegriper de två borrobjekten "Vihanti mot djupet" och "Kuuhkamo".

Malmletningstillståndet Lampinsaari ligger strax syd om den nedlagda Vihanti zink-koppar-gruvan i mellersta Finland. Gruvan drevs i perioden 1952 till 1992 av Outokumpu Oy och då producerades ca 28 miljon ton massiv sulfidmalm med en genomsnittshalt av 5,3% zink, 0,5% koppar, 0,4 gram per ton guld, 21,8 gram per ton silver och 0,4% bly. Orsaker till nedläggningen av gruvan var en utbruten malmreserv och dåtida svaga metallpriser.

Borrobjektet Vihanti mot djupet

Inom borrobjektet ses en tydlig seismisk anomali på ca 1 000 meters djup sydväst om nedlagda Vihanti-gruvan, från tidigare utbrutna malmkroppen mot djupet i strykningens riktning. Den seismiska anomalin sammanfaller också med en tydlig gravimetrisk anomali. Bägge anomalierna är karaktäristiska för det som kan förväntas i samband med förekomsten av massiv suldidmineralisering.

I slutet av gruvans produktionstid borrade Outokumpu Oy ett borrhål startande från djupaste delen av gruvan. Detta borrhål genomtvärade flera zoner av semimassiv sulfidmalm, både i början och nära slutet av borrhålet. Dessa malmsektioner är belägna på ett lateralt avstånd av ca 300 till 500 meter från kontakten till den nyligen identifierade seismiska anomalin.

Arctic Minerals avser att undersöka borrobjektet Vihanti mot djupet genom kärnborrning, först med ett borrhål till ett djup av ca 1 200 meter.

Borrobjektet Kuuhkamo

Borrbjektet Kuuhkamo är beläget 5 km söder om nedlagda Vihanti gruvan. Inom objektet finns en kraftig magnetisk anomali i strukturellt motsvarande läge som nedlagda Vihanti-gruvan. Kärnborrning har tidigare utförts av Outokumpu Oy på 1980-talet och av GTK ca 20 år senare. De bästa malmskärningarna var 11,2 m med halterna 4,5% zink och 0,2 % koppar och en annan på 16,7 m med halten 3,9% zink. I en Outokumpu-rapport beskrivs malmskärningarna som de bästa sedan upptäckten av Vihanti huvudmalmen på 1960-talet.

Arctic Minerals avser att undersöka Kuuhkamo-objektet genom kärnborrning, inledningsvis med två borrhål med längderna 300 till 400 meter.

Arctic Minerals avser att också undersöka borrobjektet Vilminko, beläget ca 10 km öster om nelagda Vihanti-gruvan, med kärnborrning, efter det att bolaget erhållit malmletningstillstånd över området.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Annat

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Krister Söderholm, VD
(+358) 50 542 3113
krister.soderholm@arcticminerals.se

eller

Risto Pietila, Exploration Manager
(+358) 40 029 3217
risto.pietila@arcticminerals.se

Om Arctic Minerals AB

Arctic Minerals AB är ett svenskt bolag som fokuserar på prospektering efter koppar, zink och guld i Finland. För närvarande har bolaget malmletningstillståndet Lampinsaari, täckande 21,7 km2 i Brahestad-Ladoga malmbältet i mellersta Finland och har ansökt om två andra: ett ytterligare malmletningstillstånd i Vihanti-området och ett i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. Vidare har bolaget förbehåll för prospektering täckande totalt 2 453 km2 i Finland; 1 282 km2 i Peräpohja skifferbälte, 806 km2 i Kiiminki skifferbälte nordost om Uleåborg och 365 km2 i mellersta finska Lappland. Bolaget innehar också mineralrättigheter vid den nedlagda Bidjovagge koppar-guld gruvan i norra Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 29 oktober 2019 kl. 08.30.

Filer för nedladdning
2020-03-18
Regulatorisk

Arctic Minerals uppdaterar härmed om pågående prospektering i norra och mellersta Finland. Under hösten 2019 och vintern 2020 har bolagets prospektering inriktats mot kärnborrning i zink-koppar-guld-området i Vihanti i mellersta Finland såväl som på prospektering efter koppar i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. I Peräpohja sker prospekteringen efter koppar inom ramen för det Joint Venture avtal som ingicks i januari 2020 med den världsledande gruvkoncernen Rio Tinto. Under resterande delen av 2020 kommer Arctic Minerals prospekteringsarbete även att inrikta sig mot sökandet efter batterimetaller i Kiiminki i mellersta Finland samt efter guld i Nutukka i mellersta Lapplands grönstensbälte.

2020-02-27
Regulatorisk
2020-02-17
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) har utsett Jonatan Forsberg till ny VD för koncernen. Han ersätter Krister Söderholm, som går i pension, men kvarstår som styrelseledamot. Jonatan tillträder som VD den 1 mars 2020.

2020-01-21
Regulatorisk

Arctic Minerals AB har nöjet att informera att ett samarbetsavtal (Joint Venture) har ingåtts med Rio Tinto Mining & Exploration Ltd, ett dotterbolag inom Rio Tinto Group, ett av världens största gruvbolag. Avtalspart för Arctic Minerals är dotterbolaget Norrbotten Exploration AB, som är operatör för bolagets kopparprospektering i Peräpohja-området i södra finska Lappland. En förutsättning för Rio Tintos godkännande av avtalet är ett positivt resultat av en due diligence.

2019-12-13
Regulatorisk

Arctic Minerals AB har nöjet att informera att kärnborrningen i Vihanti-området har påbörjats denna vecka. I området skall kärnborrning utföras i tre borrobjekt; Kuuhkamo, Vilminko och Vihanti Deeps. Kärnborrningen har nu påbörjats i det första objektet, Kuuhkamo.

2019-12-02
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North Growth Market, Stockholm ("ARCT") har nöjet att informera att bolaget har identifierat ett nytt område med prospekterings-potential för platinagruppens element (PGE) och kromit i norra Finland. Koncernens dotterbolag Norrbotten Exploration AB har därför till Tukes, myndigheten för mineralrättigheter i Finland, lämnat en ansökan om ett förbehåll för prospektering, täckande ett område på 8 km2. Området ligger ca 15 km nordost om staden Kemi.

2019-11-25
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North Growth Market, Stockholm: "ARCT") har nöjet att meddela att bolaget har beviljats malmletningstillståndet Vilminko, i zink-koppar-guld-projektet i Vihanti-området i mellersta Finland. Tillståndet har beviljats av Tukes, myndigheten som ansvarar för mineralrättigheter i Finland. Det beviljade tillståndet möjliggör påbörjande av den planerade kärnborrningen i Vilminko-objektet.

2019-10-29
Regulatorisk

Arctic Minerals AB har nöjet att meddela att kärnborrningen i zink-koppar-guld-objekten i Vihanti påbörjas i november 2019. Detta möjliggörs genom att tillståndsmyndigheten Tukes beviljat det nödvändiga malmletningstillståndet Lampinsaari, som inbegriper de två borrobjekten "Vihanti mot djupet" och "Kuuhkamo".

2019-10-24
Regulatorisk

Arctic Minerals AB har nöjet att informera, att bolaget har identifierat ett nytt prospekteringsområde med guldpotential i norra Finland. Bolaget har därför till Tukes, myndigheten för mineralrättigheter i Finland, lämnat en ansökan om ett förbehåll (för prospektering), täckande ett område på 365 km2, ca 100 km nordost om Kittilä centrum och ca 20 km sydväst om guldvaskarbyn Tankavaara i finska Lappland. Förbehållet förväntas godkännas av Tukes inom kort och det gäller två år från lämnandet av ansökan.

2019-10-24
Regulatorisk

Arctic Minerals AB har nöjet att informera, att bolaget har identifierat ett nytt prospekteringsområde med guldpotential i norra Finland. Bolaget har därför till Tukes, myndigheten för mineralrättigheter i Finland, lämnat en ansökan om ett förbehåll (för prospektering), täckande ett område på 365 km2, ca 100 km nordost om Kittilä centrum och ca 20 km sydväst om guldvaskarbyn Tankavaara i finska Lappland. Förbehållet förväntas godkännas av Tukes inom kort och det gäller två år från lämnandet av ansökan.

1
2
...
26
>>