Nyheter

Arctic Minerals uppdaterar om pågående prospektering

Arctic Minerals uppdaterar härmed om pågående prospektering i norra och mellersta Finland. Under hösten 2019 och vintern 2020 har bolagets prospektering inriktats mot kärnborrning i zink-koppar-guld-området i Vihanti i mellersta Finland såväl som på prospektering efter koppar i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. I Peräpohja sker prospekteringen efter koppar inom ramen för det Joint Venture avtal som ingicks i januari 2020 med den världsledande gruvkoncernen Rio Tinto. Under resterande delen av 2020 kommer Arctic Minerals prospekteringsarbete även att inrikta sig mot sökandet efter batterimetaller i Kiiminki i mellersta Finland samt efter guld i Nutukka i mellersta Lapplands grönstensbälte.

  • I Vihantiområdet påträffade kärnborrningen indikationer på malmbärande zoner vid borrobjekten Kuuhkamo och Vilminko, medan borresultaten från Vihanti mot djupet inte kunde bekräfta ytterligare malmbärande zoner. Arctic Minerals kommer nu fortsatt att utvärdera Vihanti projektet i sin helhet i relation till övriga projekt som Bolaget har i sin prospekteringsportfölj.
  • Joint Venture-projektet i Peräpohja har nu inletts med provtagningsprogram och markgeofysisk undersökning (Induced Polarization) inom tio olika målobjekt. Programmet har redan nu identifierat flertalet intressanta områden vilka Bolaget kommer att följa upp under fältsäsongen 2020.
  • För övriga projekt pågår nu planering inför fältsäsongen 2020, vilken även kommer att inrikta sig på prospektering efter batterimetaller vid Bolagets förbehåll i Kiiminki i mellersta Finland samt efter guld vid förbehållen i Nutukka i mellersta finska Lappland.

Vihanti

Under första kvartalet 2020 genomfördes kärnborrningar vid tre borrobjekt i Vihanti området (Kuuhkamo, Vilminko samt Vihanti mot djupet) för att följa upp ett antal tidigare identifierade geofysiska anomalier. I Kuuhkamo borrades två borrhål, i Vilminko tre samt ett borrhål vid Vihanti mot djupet.

Kärnborrningen påträffade indikationer på malmbärande zoner vid objekten Kuuhkamo och Vilminko. Däremot kunde resultaten från objektet Vihanti mot djupet inte bekräfta ytterligare malmbärande zoner. Arctic Minerals kommer nu att fortsatt utvärdera Vihanti projektet i sin helhet i relation till övriga projekt Bolaget har i sin prospekteringsportfölj.

Peräpohja

I januari 2019 meddelade Bolaget att fältarbetet 2018 resulterat i flertalet kopparfynd samt även mindre mängder silver och guld. Prover från både berghällar och lösblock innehöll betydande halter koppar, guld och silver. Det rikaste lösblocket innehöll halter på 5,25 procent koppar, 0,4 gram guld per ton samt 12 gram silver per ton.

I början av 2019 förvärvades regional geokemi- och geofysikdata från Geologiska Forskningscentralen i Finland (GTK), vilken därefter analyserades av Bolagets geologer. Analysen av data resulterade i ett stort antal objekt och intressanta områden för uppföljningsarbete under fältsäsongen 2019.

Fältprogrammet 2019 omfattade provtagningar av berghällar och lösblock samt även markprovtagning. Fler kopparbärande lösblock och klipphällar påträffades, liksom betydande blykoncentrationer (upp till 2,8%) i vissa områden. I ett fall var närvaron av bly associerad med signifikant innehåll av koppar, guld och silver, varav ett analyserat prov innehöll halter om 2,4% bly, 1,2 gram guld per ton, 265 gram silver per ton samt 0,5% koppar.

Utöver markprovtagning genomförde Bolaget även geofysiska markundersökningar (Induced Polarization) på tio objekt. Det genomförda programmet har nu identifierat flera lovande områden, vilka kommer att följas upp under årets fältsäsong.

Den 21 januari 2020 informerade Arctic Minerals att Bolaget ingått ett Joint Venture-avtal med Rio Tinto, vilket omfattar ytterligare prospektering i utvalda områden i Peräpohjabältet. För mer information kring avtalet med Rio Tinto, se pressmeddelandet från den 21 januari 2020.

Kiiminki (batterimetaller)

Arctic Minerals har för närvarande två förbehåll för prospektering om totalt 1 087 kvadratkilometer i Kiiminki, nordost om staden Uleåborg i mellersta Finland. Kiiminki-området innefattar ett antal geokemiska anomalier innehållande kobolt och koppar, vanligtvis i anslutning även till betydande geofysiska anomalier. En av de geofysiska anomalierna gränsar till mafiska vulkaniska bergarter som även innehåller guldanomalier. Området har även en god potential för förekomster av bly och zink. Tidigare fältarbete utfört av GTK påträffade lösblock innehållande halter på upp till 11,8% bly, 6,5% zink, 370 gram silver per ton samt 4 gram guld per ton. De kommande månaderna planerar Bolaget ytterligare arbete för att sammanställa och tolka geokemi- och geofysiskdata från GTK, såväl som geologiskt fältarbete under sommarmånaderna.

Nutukka guldprojekt

Nutukka guldprojekt är beläget cirka 100 kilometer nordost om staden Kittilä och cirka 20 km sydväst om den kända guldvaskarbyn Tankavaara i finska Lappland. Förbehållet vid Nutukka uppgår till 366 kvadratkilometer och är beläget vid den östra ändan av mellersta Lapplands grönstensbälte i norra Finland. I detta malmbälte finns den stora Kittilä guldgruvan, som ägs av det kanadensiska bolaget Agnico Eagle Mines Ltd, och som producerade ca 190 000 uns guld (ca 5 386 kg) under 2018. I malmbältet har under de senaste åren även påvisats ett antal nya guldfyndigheter.

Bolaget identifierade den nya potentialen vid Nutukka med hjälp av studier av geokemi, geofysisk och annan data via GTK. I området finns ett antal geokemiska guldanomalier, vilkas ursprung inte hittills har kunnat förklaras. Området ligger strax öster om Kirakka-aapa, där GTK borrade korta kärnborrhål i samband med berggrundskarteringen 2001-2005. I dessa kärnborrborrningar erhölls i ett borrhål en skärning om två meter innehållande 3-5 gram guld per ton, 0,26% nickel och 0,08% kobolt. I ett annat borrhål genomborrades en guldmineralisering med en bredd på en meter och hållande 0,9 gram guld per ton och 0,8% koppar.

Bolaget skall genomgå tillgänglig geokemi och annan data för att därefter prioritera områden för fältarbeten sommaren 2020. För närvarande antar bolaget att fältarbetena kommer att fokusera på tungmineralprovtagning för att bestämma halterna av guld och andra metaller.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Jonatan Forsberg, VD

(+46) 76 105 1310

jonatan.forsberg@arcticminerals.se

eller

Risto Pietila, Exploration Manager

(+358) 40 029 3217

risto.pietila@arcticminerals.se

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals AB är ett svenskt bolag som fokuserar på prospektering efter koppar, zink, guld samt kobolt och andra batterimetaller i Finland genom dotterbolaget Norrbotten Exploration AB. För närvarande har detta dotterbolag malmletningstillstånd i Brahestad-Ladoga malmbältet i mellersta Finland och har ansökt om ett malmletningstillstånd i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. Vidare har dotterbolaget förbehåll för prospektering i Peräpohja skifferbälte, i Kiiminki skifferbälte nordost om Uleåborg, Paasivaara nordost om Kemi och i mellersta finska Lappland. Arctic Minerals AB innehar också, genom ett annat dotterbolag, Arctic Gold AB, mineralrättigheter vid den nedlagda Bidjovagge koppar-guld-gruvan i norra Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 mars, 2020, kl 15.15.

2021-01-04

Extra bolagsstämma i Arctic Minerals AB (publ) ("Bolaget") hölls idag den 4 januari 2021 i Östersund.

2020-12-14

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org. nr 556569-3602, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 januari 2021 kl. 14.30 i Bolagets lokaler på Köpmangatan 22 i Östersund.

2020-12-14
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") har beslutat, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, att genomföra en riktad kontantemission av högst 40 965 652 aktier, vilket tillför Bolaget högst 30 724 239 SEK före avdrag för emissionskostnader (den "Riktade Nyemissionen"). Styrelsen har även beslutat, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, om en riktad kvittningsemission till tre av Bolagets fordringshavare om högst 11 713 337 aktier, vilket medför att Bolagets skuld minskar med högst 8 785 002,75 SEK ("Kvittningsemissionen"). Teckningskursen i båda emissionerna uppgår till 0,75 SEK per aktie och har fastställts genom en accelererad bookbuilding-process inom ramen för den Riktade Nyemissionen.

2020-12-14
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier om cirka 30,7 MSEK till svenska och internationella professionella investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Bolaget överväger även möjligheten att i samband med den Riktade Nyemissionen genomföra en kvittningsemission av aktier, till samma emissionskurs som i den Riktade Nyemissionen, om cirka 8,8 MSEK till vissa av Bolagets fordringshavare.

2020-11-17
Regulatorisk

Vid fortsatt provtagning har jordprov med förhöjda guldhalter påvisats. Guldet är troligen av lokalt ursprung.

2020-11-02
Regulatorisk

Arctic Minerals har påträffat ytterligare kopparrika malmblock vid kopparprojektet i Peräpohja i södra finska Lappland. Några av malmblocken innehåller också signifikanta halter av guld, silver och bly. Planering pågår nu för kommande kärnborrning i utvalda områden i Peräpohja. Med Peräpohja kopparprojekt avses det samarbete (Joint Venture) Bolaget ingått med Rio Tinto Group, ett av världens största gruvbolag, se pressmeddelande från den 21 januari 2020.

2020-08-27
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed rapport för perioden januari - juni 2020.

2020-08-26
Regulatorisk

Arctic Minerals uppdaterar härmed om pågående prospektering i norra och mellersta Finland. Fältarbetet under 2020 har fokuserat på Bolagets guldprojekt Nutukka i mellersta finska Lappland, på batteri-metaller i Kiiminki-projektet i mellersta Finland och på prospektering efter koppar i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. Kopparprospekteringen i Peräpohja genomförs inom ramen för det joint venture-avtal som ingåtts med det världsledande gruvbolaget Rio Tinto.

Inför höst- och vintersäsongen 2020/2021 planerar Arctic Minerals att fortskrida med fältarbeten vid guldprojektet Nutukka samt även att utföra geofysiska markmätningar i Kiiminki-området i syfte att välja optimala platser för kärnborrning efter batterimetaller. I Peräpohjas joint venture-projekt utförs geofysiska mätningar också för att välja optimala borrplatser i tidigare påvisade borrobjekt, liksom att identifiera potentiella nya borrobjekt.

2020-06-24
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) ("Bolaget") avhöll den 24 juni 2020 årsstämma ("Stämman") på Skeppargatan 27 i Stockholm.

2020-05-22
Regulatorisk

Styrelsen för Arctic Minerals AB, org. nr 556569-3602, ("Bolaget") kallar till årsstämma onsdagen den 24 juni 2020, kl. 14.00 Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm.

1
2
...
28
>>