Nyheter

Arctic Minerals uppdaterar om pågående prospektering i Finland och Norge

Arctic Minerals AB (publ) uppdaterar om säsongens prospekteringsfältarbete i Finland och Norge, som inleddes i maj 2022. I norra Finland innehar Bolaget kopparprojektet Peräpohja (joint venture med Rio Tinto), guldprojektet Nutukka samt koppar-nickelprojekten Inari och Lohi. I mellersta Finland innehar Bolaget batterimetalprojektet Kiiminki.

Joint Venture-kopparprojektet Peräpohja (finska Lappland)

Kopparprojektet i Peräpohja i södra finska Lappland är en joint-venture med Rio Tinto. Där pågår nu ett kärnborrningsprogram som kommer att avslutas senare under sommaren. Se även pressmeddelandet från den 23 juni 2021. I Peräpohja har nyligen en markgeofysisk mätning utförts. fältsäsongen fortskrider nu även prospektering efter malmblock, geologisk kartering samt provtagning av berghällar.

Arctic Minerals har prospekterat efter kopparmalm i Peräpohja-området sedan 2017 och har därvid identifierat omfattande kopparmineraliseringar i både berghällar och i malmblock. Prospektering som genomförts hittills omfattar kärnborrning, geofysiska mätningar, prospektering efter malmblock och mineraliserade berghällar samt även geologisk kartering. Se även pressmeddelandet från den 29 november 2021.

Joint-venture avtalet ingicks i januari 2020 och ger Rio Tinto möjligheten att förvärva upp till 51 % av Arctic Minerals prospekteringstillgångar i Peräpohja skifferbälte i norra Finland, genom att investera totalt 4 miljoner dollar (USD) under tre år från undertecknandet av avtalet. Rio Tinto kan sedan öka sin ägarandel till 75 % genom att spendera ytterligare 5 miljoner dollar (USD) under därpå följande tvåårsperiod. Då Rio Tintos ägande uppnår 75 % kan bägge parterna behålla sin ägarandel genom att delta i prospekteringskostnaderna på pro rata-basis, alternativt välja att bli utspädd pro-rata.

Tillståndsområdena som omfattas av joint venture-avtalet har nyligen mer än fördubblats och är nu cirka 1 120 km2. Tillståndsområden som omfattas av avtalet innefattar malmletningstillstånd och ansökningar som innehas av Arctic Minerals och Rio Tinto (se pressmeddelande 23 juni 2022).

Geologin i Peräpohja skifferbälte i södra finska Lappland visar många likheter med det centralafrikanska kopparbältet (Central African Copper Belt, "CACB") i mellersta Afrika, ett område som är en av världens viktigaste källor för produktion av koppar och kobolt. Arctic Minerals och Rio Tintos viktigaste mål vid prospekteringen i Peräpohja är malmtypen "SCC" (Sediment-hosted Stratiform Copper), en malmtyp som är karaktäristisk för malmbältet CACB.

Guldprojektet Nutukka i finska Lappland

Arctic Minerals äger till 100% mineralrättigheterna i guldprojektet Nutukka där ett förbehåll för prospektering omfattar 366 km2. Centrum av Nutukka-projektet ligger ungefär 20 km sydväst om det historiska guldvaskningslägret Tankavaara. Området ligger nära östligaste delen av mellersta Lapplands Grönstensbälte. Inom detta bälte finns också den största guldgruvan i Europa, Kittilä guldgruva, som drivs av kanadensiska Agnico Eagle. Gruvan producerade under 2021 totalt 239 240 uns (7 440 kg) guld. Inom detta malmbälte har under senaste åren rapporterats flera nya guldfynd. Bolaget anser att geologin i Nutukka visar stora likheter med guldfälten i västra Australien och Abitibi malmbältet i östra Kanada. Bägge regioner är globalt betydande för guldproduktionen.

Prospekteringsarbetet hittills har bestått av omfattande provtagning av ytmoränen. Guld har därigenom påvisats i områden med betydande areal, och där synligt guld ofta har observerats vid guldvaskning. Under fältsäsongen 2022 kommer undersökningsdikning att genomföras i syfte att provta den underliggande bergytan. Den underliggande bergytan kommer att provtas och karteras. Arbetet har planerats att påbörjas i juli och resultaten kan förväntas under sensommaren.

Koppar-nickelprojektet Lohi och Inari i finska Lappland

Arctic Minerals innehar till 100% reservationer för malmletning i områdena Lohi och Inari. Bolaget bedömer att det i båda områdena finns potential för att identifiera koppar och nickelmineraliseringar. I delar av förbehållsområdet i Inari har det tidigare identifierats malmblock med anomala halter av koppar och nickel. Ytterligare fältarbeten har planerats att genomföras i såväl Lohi som Inari under 2022.

Batterimetallprojektet Kiiminki i mellersta Finland

I Kiiminki-området äger Arctic Minerals till 100% ett malmletningstillstånd där flera bly-zink-silver-anomalier har identifierats. Arctic Minerals malmletningstillstånd har överklagats och ärendet hanteras nu av Förvaltningsdomstolen. Ett beslut förväntas under 2023. När malmletningstillståndet vunnit laga kraft planerar Bolaget att genomföra ett program för provtagning av bottenmoränen närmast bergytan med hjälp av en lätt borrigg.

Bidjovagge guld-koppar-projektet i Norge

Arctic Minerals äger till 100% bearbetningskoncession och malmletningstillstånd vid den tidigare guld-koppargruvan Bidjovagge i norra Norge. Vid den senaste beräkningen av mineraltillgångarna uppgick tonnaget till 3,3 miljoner ton med en genomsnittshalt om 1,27 gram guld per ton guld och 0,97 % koppar. Det totala metallinnehållet i indikerade tillgången är 4 180 kg (134,000 oz) guld och 32 200 ton koppar, se även pressmeddelandet från den 15 december 2021. Bolaget har även identifierat betydande potential för kobolt och tellurium, se även pressmeddelande från den 17 januari 2022.

Bolaget bedömer att det finns en betydande potential att utvidga mineraltillgången genom fortsatt prospektering.  Vid en genomgång av historiska borrhål och kärnor identifierades tre områden med exceptionellt höga halter av guld och koppar. I ett borrhål som analyserats påträffades en malmskärning om 18,0 m med halterna 33,8 gram guld per ton och 2,21 % koppar. Där ingick även ett avsnitt om 14,0 m med 43,4 gram per ton guld och 0,76 % koppar. För mer information, se pressmeddelande från den 17 mars 2022.

En ny genomgång av geofysiskt material indikerar att malmzonen i Bidjovagge är öppen och fortsätter i flera riktningar. För att undersöka detta närmare har Bolaget nu planerat att genomföra en markgeofysisk mätning under juli 2022.  

Arctic Minerals har även inlett en process för att söka en partner för att vidareutveckla Bidjovaggeprojektet.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Jonatan Forsberg, vd

(+46) 76 105 1310

jonatan.forsberg@arcticminerals.se

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, zink, guld och andra batterimetaller i norra och mellersta Finland. Koncernen har även mineralrättigheter i Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2022, kl 11.25.

2022-06-29
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) uppdaterar om säsongens prospekteringsfältarbete i Finland och Norge, som inleddes i maj 2022. I norra Finland innehar Bolaget kopparprojektet Peräpohja (joint venture med Rio Tinto), guldprojektet Nutukka samt koppar-nickelprojekten Inari och Lohi. I mellersta Finland innehar Bolaget batterimetalprojektet Kiiminki.

2022-06-23
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) och Rio Tinto har kommit överens om att utöka storleken på det område som omfattas av joint venture-samarbetet för kopparprojektet Peräpohja i norra Finland. Avtalet ökar storleken på det tillståndsområde som täcks av joint-venture samarbetet med 57 000 hektar till nu totalt 112 000 hektar.

2022-06-16

Arctic Minerals AB (publ) ("Bolaget") höll den 16 juni 2022 årsstämma på Köpmangatan 22 i Östersund

2022-05-17

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569-3602, kallas till årsstämma den 16 juni 2022 kl. 11.00 på Köpmangatan 22 i Östersund.

2022-05-17
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") föreslår att årsstämman den 16 juni 2022 beslutar att genomföra en riktad kvittningsemission till tre av Bolagets fordringshavare om högst 5 006 825 aktier, vilket medför att Bolagets skuld minskar med högst 3 004 095 SEK ("Kvittningsemissionen"). Teckningskursen uppgår till 0,6 SEK per aktie och motsvarar en premie om cirka tre procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 11 maj 2022 till och med den 17 maj 2022.

2022-05-16

Arctic Minerals AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 finns tillgänglig i sin helhet på Bolagets hemsida.

2022-03-17
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) har identifierat nya mineraliserade områden med exceptionellt höga halter av guld och koppar i det helägda Bidjovagge guld-kopparprojektet i Norge. De senaste resultaten har framkommit i samband med en genomgång av analyser från historiska kärnborrhål. Efter en nyligen genomförd analys av geofysisk data i området gör Bolaget även tolkningen att malmzonerna i Bidjovagge dessutom är öppna och fortsätter i flera riktningar.

2022-02-25

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed bokslutskommuniké för helåret januari - december 2021.

2022-01-17
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) har identifierat signifikanta värden i form av batterimetallen kobolt och semimetallen tellurium i det av Bolaget helägda guld-koppar-projektet Bidjovagge i Norge. Det är resultatet av en genomförd studie av analyser från kärnborrningar från perioden 2007 - 2012.

2021-12-15
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) har uppdaterat beräkningen av mineraltillgången för Bolagets helägda guld-kopparprojekt Bidjovagge i Norge.

Mineraltillgången i klassen indikerad mineraltillgång har ökat till 3.3 miljoner ton, jämfört med tidigare beräkning om 2,3 miljoner ton år 2012. Halterna i den indikerade mineraltillgången är nu 1,27 gram/ton guld och 0,97 procent koppar.

Totala metallinnehållen i den indikerade mineraltillgången är nu 134 000 uns guld och 32 000 ton koppar. Det motsvarar en ökning av guldinnehållet med 22 procent och en ökning av kopparinnehållet med 28 procent, jämfört med 2012 års beräkning. I tillägg finns en antagen mineraltillgång omfattande 0,3 miljoner ton med halterna 1,8 gram/ton guld och 0,7 procent koppar. Metallinnehållen i den antagna mineraltillgången är 21 000 uns guld och 2 500 ton koppar.

1
2
...
33
>>