Nyheter

Bokslutskommuniké för helåret 2019

Arctic Minerals AB, fokuserar på prospektering i Finland, efter förvärvet av Norrbotten Exploration AB år 2017.

Prospekteringen sker i områden i centrala och norra Finland där bolaget anser potentialen är bäst att hitta nya koppar-, zink- och guldmalmer, inkluderande batterimetaller. Prospekteringen i Finland sker genom det helägda dotterbolaget Norrbotten Exploration AB

Andra halvåret (Juli - December 2019)

· Aktiverade prospekteringskostnader för andra halvåret uppgick till 0,8 (1,3) MSEK.

· Resultat efter skatt för andra halvåret uppgick till -4,6 (-1,6) MSEK.

· Resultatet per aktie för andra halvåret uppgick till -0.06 (-0.02) SEK.

Helår (Januari - December 2019)

· Aktiverade prospekteringskostnader för hela året uppgick till 2,2 (2,3) MSEK.

· Resultat efter skatt för helåret uppgick till -6,6 (-2,7) MSEK.

· Resultat per aktie för helåret uppgick till -0.08 (-0.04) SEK.

· Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 0.72 (0,89) SEK.

Väsentliga händelser under andra halvåret 2019

· Arctic Minerals AB (publ) genomförde den 15 juli 2019 en nyemission av 25 000 000 aktier, motsvarande cirka 27,4 procent av kapitalet i Bolaget, till en begränsad grupp vidtalade investerare (riktad emission) mot kontant betalning. Teckningskursen var 0,60 SEK per aktie och tillförde Bolaget 15 MSEK före avdrag för emissionskostnader på 1,3 MSEK.

· Den 8 augusti presenterades en uppdatering om prospekteringen efter koppar i Peräpohja skifferbälte. Analyser från tidigare fältarbeten visade på lovande halter av koppar, guld och silver. Det bäst malmblocket innehöll 5,25 % koppar, 0,4 gram per ton guld och 12 gram per ton silver.

· Bolaget meddelade den 18 september att det från och med 2019-09-25 bytt Certified Adviser till UB Securities Ltd.

· Bolaget meddelade den 24 oktober att bolaget identifierat ett nytt prospekteringsområde med guldpotential i norra Finland. Bolaget ansökte därför om ett förbehåll, kallat Nutukka, täckande ett område på 365 km2, ca 100 km nordost om Kittilä och ca 20 km sydväst om guldvaskarbyn Tankavaara i finska Lappland.

· Den 29 oktober meddelade bolaget att i november påbörjas kärnborrningen i zink-koppar-guld-objekten i Vihanti. Tillståndsmyndigheten har beviljat Bolaget det nödvändiga malmletningstillståndet Lampinsaari, som inbegriper de två borrobjekten "Vihanti mot djupet" och "Kuuhkamo".

· Bolaget meddelade den 25 november att bolaget beviljats ytterligare ett malmletningstillstånd i Vihanti, kallat Vilminko. Det beviljade tillståndet möjliggör den planerade kärnborrningen i borrobjektet "Vilminko".

· Bolaget informerade den 2 december 2019 att bolaget har identifierat ett nytt område med prospekteringspotential för platinagruppens element (PGE) och kromit i norra Finland. Ansökan om ett förbehåll för prospektering ("Paasivaara"), täckande ett område på 8 km2, lämnades in den 2 december. Området ligger ca 15 km nordost om staden Kemi.

· Den 13 december meddelade bolaget att kärnborrningen i Vihanti-området hade påbörjats i de tre tidigare redovisade borrobjekten; "Kuuhkamo", "Vilminko" och "Vihanti mot djupet".

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 21 januari informerade Arctic Minerals att ett samarbetsavtal (Joint Venture) har ingåtts med Rio Tinto Mining & Exploration Ltd, ett dotterbolag inom Rio Tinto Group, ett av världens största gruvbolag. Avtalspart för Arctic Minerals är dotterbolaget Norrbotten Exploration AB, som är operatör för bolagets kopparprospektering i Peräpohja-området i södra finska Lappland och innehavare av mineralrättigheterna. En förutsättning för Rio Tintos godkännande av avtalet är ett positivt resultat av en due diligence.

· Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) har utsett Jonatan Forsberg till ny VD för koncernen. Han ersätter Krister Söderholm, som går i pension, men kvarstår som styrelseledamot. Jonatan tillträder som VD den 1 mars 2020.

· Bolaget, som är ett uttalat prospekteringsbolag som inte avser att bedriva gruvverksamhet, har beslutat att närmare sondera möjligheterna att sälja guld-koppar-gruvprojektet Bidjovagge i norra Norge.

Kommande rapporttillfällen
Årsstämma skall hållas tisdagen den 26 maj 2020. Årsredovisningen för helår 2019 hålls inför årsstämman tillgänglig på bolagets hemsida från tisdagen 5 maj, 2020.

Halvårsrapporten januari - juni 2020 kommer att publiceras torsdagen den 27 augusti 2020.

Certified Advisor
UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Annat
Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

Bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Bokslutskommunikén i sin helhet bifogas.

Stockholm den 27 februari 2020

För vidare information
se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Krister Söderholm, VD
(+358) 50 542 3113
krister.soderholm@arcticminerals.se

eller

Peter Walker, Ordförande
+44 771 722 3909
peter.walker@arcticminerals.se

Om Arctic Minerals
Arctic Minerals AB är ett svenskt bolag som fokuserar på prospektering efter koppar, zink, guld samt kobolt och andra batterimetaller i Finland genom dotterbolaget Norrbotten Exploration AB. För närvarande har detta dotterbolag malmletningstillstånd i Brahestad-Ladoga malmbältet i mellersta Finland och har ansökt om ett malmletningstillstånd i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. Vidare har dotterbolaget förbehåll för prospektering i Peräpohja skifferbälte, i Kiiminki skifferbälte nordost om Uleåborg, Paasivaara nordost om Kemi och i mellersta finska Lappland. Arctic Minerals AB innehar också, genom ett annat dotterbolag, Arctic Gold AB, mineralrättigheter vid den nedlagda Bidjovagge guld-koppar-gruvan i norra Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020, kl. 08.30

2020-08-27
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed rapport för perioden januari - juni 2020.

2020-08-26
Regulatorisk

Arctic Minerals uppdaterar härmed om pågående prospektering i norra och mellersta Finland. Fältarbetet under 2020 har fokuserat på Bolagets guldprojekt Nutukka i mellersta finska Lappland, på batteri-metaller i Kiiminki-projektet i mellersta Finland och på prospektering efter koppar i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. Kopparprospekteringen i Peräpohja genomförs inom ramen för det joint venture-avtal som ingåtts med det världsledande gruvbolaget Rio Tinto.

Inför höst- och vintersäsongen 2020/2021 planerar Arctic Minerals att fortskrida med fältarbeten vid guldprojektet Nutukka samt även att utföra geofysiska markmätningar i Kiiminki-området i syfte att välja optimala platser för kärnborrning efter batterimetaller. I Peräpohjas joint venture-projekt utförs geofysiska mätningar också för att välja optimala borrplatser i tidigare påvisade borrobjekt, liksom att identifiera potentiella nya borrobjekt.

2020-06-24
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) ("Bolaget") avhöll den 24 juni 2020 årsstämma ("Stämman") på Skeppargatan 27 i Stockholm.

2020-05-22
Regulatorisk

Styrelsen för Arctic Minerals AB, org. nr 556569-3602, ("Bolaget") kallar till årsstämma onsdagen den 24 juni 2020, kl. 14.00 Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm.

2020-05-15
Regulatorisk

Rio Tinto Mining and Exploration Limited, ett dotterbolag inom Rio Tinto-koncernen, har bekräftat till Arctic Minerals att deras due diligence beträffande det ömsesidiga joint venture-avtalet nu är slutförd med ett positivt resultat.

2020-05-05
Regulatorisk

Arctic Minerals publicerar årsredovisning för 2019 innehållandes en Upplysning av särskild betydelse i revisionsberättelsen avseende Bidjovagge-projektet.

2020-04-23
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB har beslutat att skjuta upp årsstämman 2020 till ett senare datum.

2020-03-18
Regulatorisk

Arctic Minerals uppdaterar härmed om pågående prospektering i norra och mellersta Finland. Under hösten 2019 och vintern 2020 har bolagets prospektering inriktats mot kärnborrning i zink-koppar-guld-området i Vihanti i mellersta Finland såväl som på prospektering efter koppar i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. I Peräpohja sker prospekteringen efter koppar inom ramen för det Joint Venture avtal som ingicks i januari 2020 med den världsledande gruvkoncernen Rio Tinto. Under resterande delen av 2020 kommer Arctic Minerals prospekteringsarbete även att inrikta sig mot sökandet efter batterimetaller i Kiiminki i mellersta Finland samt efter guld i Nutukka i mellersta Lapplands grönstensbälte.

2020-02-27
Regulatorisk
2020-02-17
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) har utsett Jonatan Forsberg till ny VD för koncernen. Han ersätter Krister Söderholm, som går i pension, men kvarstår som styrelseledamot. Jonatan tillträder som VD den 1 mars 2020.

1
2
...
27
>>