Nyheter

Bokslutskommunniké för helåret 2021

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed bokslutskommuniké för helåret januari - december 2021.

Andra halvåret (juli - december) 2021

· Arctic Minerals har uppdaterat minertillgången för Bolagets guld-kopparprojekt Bidjovagge i Norge. Mineraltillgången i klassen indikerad mineraltillgång har nu ökats till 3,3 miljoner ton jämfört med tidigare 2,3 miljoner 2012.

· Kärnborrning har genomförts på flera platser vid Arctic Minerals joint-venture kopparprojekt Peräpohja i Finland.

· Aktiverade prospekteringskostnader för halvåret uppgick till 0, (0,1) Mkr.

· Resultat efter skatt för halvåret uppgick till -9,6 (-15,5) Mkr.

· Resultatet per aktie för halvåret uppgick till -0,07 (-0,17) SEK.

· Kassa och bank uppgick till 18,1 (2,2) Mkr vid periodens slut.

Helåret 2021

· Aktiverade prospekteringskostnader för helåret uppgick till 0,0 (4,3) mkr.

· Resultat efter skatt för helåret uppgick till -15,9 (-21,0) mkr.

· Resultatet per aktie för halvåret uppgick till -0.11 (-0.23) SEK.

Väsentliga händelser under andra halvåret 2021

· Den 6 augusti 2021 ansökte Arctic Minerals om förlängning för ett flertal utvinningsrätter vid Bolagets guld-kopparprojekt Bidjovagge i Norge. För mer infomration, se Guld-kopparprojektet Bidjovagge i Norge.

· Den 1 oktober 2021 meddelande Arctic Minerals att Bolaget beviljats förlängning för utvinningsrätterna vid Bolagets guld-kopparprojekt Bidjovagge i Norge. För mer infomration, se avsnittet Guld-kopparprojektet Bidjovagge i Norge.

· Den 29 november 2021 meddelade Arctic Minerals att kärnborrning genomförts vid Bolagets joint-venture kopparprojekt i Finland. För mer information, se avsnittet Joint-venture kopparprojektet Peräpohja i Finland.

· Den 15 deceber 2021 presenterade Arctic Minerals en uppdaterad mineraltillgång för Bolagets guld-kopparprojekt Bidjovagge i Norge. För mer infomration, se avsnittet Guld-kopparprojektet Bidjovagge i Norge.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 17 januari meddelande Arctic Minerals att Bolaget identifierat kobolt- och telluriumpotential vid Bolagets guld-kopparprojekt Bidjovagge i Norge. För mer infomration, se avsnittet Guld-kopparprojektet Bidjovagge i Norge.

För ytterligare information kontakta:

Jonatan Forsberg, VD

+46 76 105 1310
jonatan.forsberg@arcticminerals.se

Other

The company's shares are listed on Nasdaq First North Growth Market, Stockholm under the trade designation "ARCT".

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

About Arctic Minerals

Arctic Minerals is a Nordic mineral exploration company exploring for copper, gold and battery metals in northern and central Finland. The Group also owns mineral rights in Norway.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022, kl. 09.00.

2022-05-17

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569-3602, kallas till årsstämma den 16 juni 2022 kl. 11.00 på Köpmangatan 22 i Östersund.

2022-05-17
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") föreslår att årsstämman den 16 juni 2022 beslutar att genomföra en riktad kvittningsemission till tre av Bolagets fordringshavare om högst 5 006 825 aktier, vilket medför att Bolagets skuld minskar med högst 3 004 095 SEK ("Kvittningsemissionen"). Teckningskursen uppgår till 0,6 SEK per aktie och motsvarar en premie om cirka tre procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 11 maj 2022 till och med den 17 maj 2022.

2022-05-16

Arctic Minerals AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 finns tillgänglig i sin helhet på Bolagets hemsida.

2022-03-17
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) har identifierat nya mineraliserade områden med exceptionellt höga halter av guld och koppar i det helägda Bidjovagge guld-kopparprojektet i Norge. De senaste resultaten har framkommit i samband med en genomgång av analyser från historiska kärnborrhål. Efter en nyligen genomförd analys av geofysisk data i området gör Bolaget även tolkningen att malmzonerna i Bidjovagge dessutom är öppna och fortsätter i flera riktningar.

2022-02-25

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed bokslutskommuniké för helåret januari - december 2021.

2022-01-17
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) har identifierat signifikanta värden i form av batterimetallen kobolt och semimetallen tellurium i det av Bolaget helägda guld-koppar-projektet Bidjovagge i Norge. Det är resultatet av en genomförd studie av analyser från kärnborrningar från perioden 2007 - 2012.

2021-12-15
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) har uppdaterat beräkningen av mineraltillgången för Bolagets helägda guld-kopparprojekt Bidjovagge i Norge.

Mineraltillgången i klassen indikerad mineraltillgång har ökat till 3.3 miljoner ton, jämfört med tidigare beräkning om 2,3 miljoner ton år 2012. Halterna i den indikerade mineraltillgången är nu 1,27 gram/ton guld och 0,97 procent koppar.

Totala metallinnehållen i den indikerade mineraltillgången är nu 134 000 uns guld och 32 000 ton koppar. Det motsvarar en ökning av guldinnehållet med 22 procent och en ökning av kopparinnehållet med 28 procent, jämfört med 2012 års beräkning. I tillägg finns en antagen mineraltillgång omfattande 0,3 miljoner ton med halterna 1,8 gram/ton guld och 0,7 procent koppar. Metallinnehållen i den antagna mineraltillgången är 21 000 uns guld och 2 500 ton koppar.

2021-11-29
Regulatorisk

Arctic Minerals uppdaterar om pågående prospektering i norra och mellersta Finland

2021-10-01
Regulatorisk

Arctic Minerals har beviljats förlängda utvinningsrätter (i Sverige "bearbetningskoncession") för Bolagets guld-kopparprojekt Bidjovagge i Norge. Bolaget har även tidigare i år beviljats sex nya undersökningstillstånd i området. Arctic Minerals genomgång av geofysiska data, tillsammans med data från gamla borrkärnor, indikerar att den malmbärande zonen i Bidjovagge fortsätter norr om det gamla gruvområdet. Malmzonen verkar också vara öppen mot djupet. Externa konsulter har anlitats för att uppdatera projektets mineraltillgång. Arctic Minerals har också inlett processen att söka en partner för att vidareutveckla Bidjovaggeprojektet.

2021-08-27
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed rapport för perioden januari - juni 2021.

1
2
...
32
>>