Nyheter

Bokslutskommunniké för helåret 2021

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed bokslutskommuniké för helåret januari - december 2021.

Andra halvåret (juli - december) 2021

· Arctic Minerals har uppdaterat minertillgången för Bolagets guld-kopparprojekt Bidjovagge i Norge. Mineraltillgången i klassen indikerad mineraltillgång har nu ökats till 3,3 miljoner ton jämfört med tidigare 2,3 miljoner 2012.

· Kärnborrning har genomförts på flera platser vid Arctic Minerals joint-venture kopparprojekt Peräpohja i Finland.

· Aktiverade prospekteringskostnader för halvåret uppgick till 0, (0,1) Mkr.

· Resultat efter skatt för halvåret uppgick till -9,6 (-15,5) Mkr.

· Resultatet per aktie för halvåret uppgick till -0,07 (-0,17) SEK.

· Kassa och bank uppgick till 18,1 (2,2) Mkr vid periodens slut.

Helåret 2021

· Aktiverade prospekteringskostnader för helåret uppgick till 0,0 (4,3) mkr.

· Resultat efter skatt för helåret uppgick till -15,9 (-21,0) mkr.

· Resultatet per aktie för halvåret uppgick till -0.11 (-0.23) SEK.

Väsentliga händelser under andra halvåret 2021

· Den 6 augusti 2021 ansökte Arctic Minerals om förlängning för ett flertal utvinningsrätter vid Bolagets guld-kopparprojekt Bidjovagge i Norge. För mer infomration, se Guld-kopparprojektet Bidjovagge i Norge.

· Den 1 oktober 2021 meddelande Arctic Minerals att Bolaget beviljats förlängning för utvinningsrätterna vid Bolagets guld-kopparprojekt Bidjovagge i Norge. För mer infomration, se avsnittet Guld-kopparprojektet Bidjovagge i Norge.

· Den 29 november 2021 meddelade Arctic Minerals att kärnborrning genomförts vid Bolagets joint-venture kopparprojekt i Finland. För mer information, se avsnittet Joint-venture kopparprojektet Peräpohja i Finland.

· Den 15 deceber 2021 presenterade Arctic Minerals en uppdaterad mineraltillgång för Bolagets guld-kopparprojekt Bidjovagge i Norge. För mer infomration, se avsnittet Guld-kopparprojektet Bidjovagge i Norge.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 17 januari meddelande Arctic Minerals att Bolaget identifierat kobolt- och telluriumpotential vid Bolagets guld-kopparprojekt Bidjovagge i Norge. För mer infomration, se avsnittet Guld-kopparprojektet Bidjovagge i Norge.

För ytterligare information kontakta:

Jonatan Forsberg, VD

+46 76 105 1310
jonatan.forsberg@arcticminerals.se

Other

The company's shares are listed on Nasdaq First North Growth Market, Stockholm under the trade designation "ARCT".

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

About Arctic Minerals

Arctic Minerals is a Nordic mineral exploration company exploring for copper, gold and battery metals in northern and central Finland. The Group also owns mineral rights in Norway.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022, kl. 09.00.

2022-09-29
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") har idag, den 29 september 2022, ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Branten Utvikling AS (som kontrolleras av David Ettner och Ragnar Hagen) avseende förvärv av samtliga aktier i Arctic Exploration AS som innehar guldprojektet Katterat i Norge, i enlighet med avsiktsförklaringen som kommunicerades genom pressmeddelande den 15 augusti 2022. Tillträdet sker per idag. Köpeskillingen för 100 procent av aktierna i Arctic Exploration AS uppgår till 1,95 mNOK och erläggs dels i form av kontant betalning om 0,05 mNOK, dels i form av en säljarrevers om 1,90 mNOK som kvittas mot 3 302 520 nyemitterade aktier i Arctic Minerals. Styrelsen i Arctic Minerals har därför, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 juni 2022, beslutat om en riktad kvittningsemission om 3 302 520 aktier i Bolaget som delbetalning av den avtalade köpeskillingen i förvärvet av Katteratprojektet.

2022-08-26

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed rapport för perioden januari - juni 2022.

2022-08-15
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals") har idag ingått en icke bindande avsiktsförklaring om att förvärva 100 % av guldprojektet Katterat i Norge från ett bolag som kontrolleras av David Ettner och Ragnar Hagen ("Säljarna"). Katteratprojektet omfattar 12 undersökningstillstånd om totalt 116 km2 i Narviks kommun i Norge. I Katterat-området har guld lokaliserats i fast berg på flera ställen. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 1,95 mNOK.

2022-06-29
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) uppdaterar om säsongens prospekteringsfältarbete i Finland och Norge, som inleddes i maj 2022. I norra Finland innehar Bolaget kopparprojektet Peräpohja (joint venture med Rio Tinto), guldprojektet Nutukka samt koppar-nickelprojekten Inari och Lohi. I mellersta Finland innehar Bolaget batterimetalprojektet Kiiminki.

2022-06-23
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) och Rio Tinto har kommit överens om att utöka storleken på det område som omfattas av joint venture-samarbetet för kopparprojektet Peräpohja i norra Finland. Avtalet ökar storleken på det tillståndsområde som täcks av joint-venture samarbetet med 57 000 hektar till nu totalt 112 000 hektar.

2022-06-16

Arctic Minerals AB (publ) ("Bolaget") höll den 16 juni 2022 årsstämma på Köpmangatan 22 i Östersund

2022-05-17

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569-3602, kallas till årsstämma den 16 juni 2022 kl. 11.00 på Köpmangatan 22 i Östersund.

2022-05-17
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") föreslår att årsstämman den 16 juni 2022 beslutar att genomföra en riktad kvittningsemission till tre av Bolagets fordringshavare om högst 5 006 825 aktier, vilket medför att Bolagets skuld minskar med högst 3 004 095 SEK ("Kvittningsemissionen"). Teckningskursen uppgår till 0,6 SEK per aktie och motsvarar en premie om cirka tre procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 11 maj 2022 till och med den 17 maj 2022.

2022-05-16

Arctic Minerals AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 finns tillgänglig i sin helhet på Bolagets hemsida.

2022-03-17
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) har identifierat nya mineraliserade områden med exceptionellt höga halter av guld och koppar i det helägda Bidjovagge guld-kopparprojektet i Norge. De senaste resultaten har framkommit i samband med en genomgång av analyser från historiska kärnborrhål. Efter en nyligen genomförd analys av geofysisk data i området gör Bolaget även tolkningen att malmzonerna i Bidjovagge dessutom är öppna och fortsätter i flera riktningar.

1
2
...
33
>>