Nyheter

Delårsrapport för första halvåret 2016

Första halvåret (Januari - Juni 2016)

 • Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till - 0,5 (- 0,6) mkr
 • Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till -0,03 (-0,3) kr
 • Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 1,53 (2,54) kr
 • Likviditeten vid periodens slut uppgick till 0,9 mkr (1,1) mkr.

Väsentliga händelser under första halvåret

 • Styrelsens åtgärder för att minska kostnader har varit framgångsrika.
 • Möte med Näringsdepartementet och Kommunal-och moderniseringsdepartementet.
 • Vid årsstämman den 19 maj omvaldes Claes Levin, Stockholm till styrelseordförande. Hanne Markussen Eek, Oslo utsågs till vice ordförande. Krister Söderholm, Esbo i Finland och Tord Cederlund, Stockholm omvaldes som styrelseledamöter. Torsten Börjemalm omvaldes som suppleant.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 5 juli startade vad vi kan bedöma en "robothandel". Den pågick under fyra dagar och ca.30 miljoner aktier eller ca 1½ gång antalet utgivna aktier i bolaget omsattes med en transaktionshastighet av en transaktion var 12:e sekund. VD Tord Cederlund som på nära håll kunde följa den ovanliga efterfrågan minskade under dagarna sitt innehav, men är fortfarande näst största aktieägare i bolaget. I samband med denna förändring har bolaget fått flera nya aktieägare, flera med större innehav. Styrelsen avser att göra sitt yttersta för att deras investering ska komma att bli fruktbärande.

Den förra norska regeringen tillkännagav i mars månad 2013 en ny mineralstrategi. Strategin var efterlängtad och gav industrin en stark indikation och bra riktlinjer för verksamhet i Norge. "Regjeringen ønsker å gjøre Norge til et attraktivt land for globale gruveselskaper. Det er derfor de lanserer den nye mineralstrategin. Dermed åpner de for å gripe tidligere inn i den kommunale planleggingsprosessen."

Med regeringen Solberg har överinseendet av plan-og byggningsloven flyttats från Miljödepartementet till Kommunal-og Moderniseringsdepartementet. Detta departement har också ett överinseende beträffande samefrågor.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016 lämnas torsdagen den 16 februari 2017.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm, den 25 augusti 2016

Claes Levin
Ordförande

Hanne Markussen Eek
vice ordförande

Krister Söderholm  
Ledamot

Tord Cederlund
Ledamot och VD

För ytterligare information kontakta:
Tord Cederlund,
Arctic Gold AB (publ)
Telefon: 073-6200 997
E-post: tc@arcticgold.se
www.arcticgold.se

Arctic Gold i korthet
Arctic Golds huvudprojekt är ett fält med guld/kopparfyndigheter vid Bidjovagge i Nordnorge. Arctic Gold innehar 8 undersökningstillstånd som totalt omfattar 2,3 kvadrat-kilometer samt 5 utvinningsretter om totalt 4,9 kvadratkilometer. I Sverige har koncernen 1 undersökningstillstånd om totalt 1.2 kvadratkilometer.

Bidjovagge ligger i Norges största landskap Finnmark. Närmaste ort är Kautokeino med 3 000 invånare. Närmaste större ort är Alta, som ligger 130 km norrut och har 18 000 invånare. Till Kiruna är avståndet 320 km.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Gold AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2016 kl. 08.00.

Filer för nedladdning
2017-04-25
Regulatorisk

Styrelsen för Arctic Gold AB (publ), org. nr 556569-3602, ("Bolaget") kallar till årsstämma tisdagen den 23 maj 2017 kl. 14.00, Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm i Stockholm. 

2017-04-19
Regulatorisk

I avvaktan på att Kommunstyret i Kautokeino är uttalat positiv till att Arctic Gold fortsätter med sin konsekvensutredning om gruvdrift i Finnmark har Styrelsen i Arctic Gold fattat beslut om en ny strategi. Arctic Gold avser att investera i andra bolag som Arctic Gold bedömer ha en särskilt positiv utveckling. 

2017-03-24
Regulatorisk

Kommunstyret i Kautokeino kommun beslöt vid sitt sammanträde igår den 23 mars 2017 att anta det av Planutvalget framlagda förslaget till ny arealplan för kommunen. Förslaget innehåller många ändringar liksom också att ändra klassificeringen av gruvområdet i Biedjovaggi till LNFR. (Lantbruks-, Natur-, Friluftsformål samt Rendrift ).

2017-03-07
Regulatorisk

Styrelsen har erfarit att Planutvalget, en kommunal nämnd för plan- och byggfrågor i Kautokeino kommun, på ett möte igår den 6 mars 2017 har beslutat att inför Kommunstyrets möte den 23 mars 2017 lägga fram ett förslag att tillsammans med andra ändringar i en ny arealplan ändra klassificeringen av gruvområdet i Bidjovagge till LNFR. (Lantbruks-, Natur-, Friluftsformål samt Rendrift ).

2017-02-16
Regulatorisk

Valutan kr, kkr, mkr är svenska kronor (SEK)

Andra halvåret (Juli - December 2016)

 • Aktiverade prospekteringskostnader för andra halvåret uppgick till 0,0 (0,0) kkr
 • Resultatet efter skatt för andra halvåret uppgick till - 3,2 (-21, 1) mkr
 • Resultatet exkl. nedskrivning av en inmutning uppgick till -0,6 (-0,7) mkr
 • Resultatet per aktie för andra halvåret uppgick till -0,15 (-0,98) kr
 • Kostnadsminskningar har uppnåtts även detta halvår

Helår (Januari - December 2016)

 • Aktiverade prospekteringskostnader för helåret uppgick till 0 (0) kkr
 • Resultatet efter skatt för helåret uppgick till - 3, 7 (-21,7) mkr
 • Resultatet exkl. nedskrivning av en inmutning uppgick till -1,1(1,3)mkr
 • Resultatet per aktie för helåret uppgick till -0,17 (-1,01) kr
 • Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 1,39 (1,56) kr
2016-12-14
Regulatorisk

Arctic Gold AB (publ), org. nr 556569-3602, ("Bolaget") har hållit extra bolagsstämma för val av ny revisor onsdagen den 14 december 2016 kl. 14.00, Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm.

2016-08-25
Regulatorisk

Första halvåret (Januari - Juni 2016)

 • Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till - 0,5 (- 0,6) mkr
 • Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till -0,03 (-0,3) kr
 • Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 1,53 (2,54) kr
 • Likviditeten vid periodens slut uppgick till 0,9 mkr (1,1) mkr.
<<
1
...
11
12
13