Nyheter

Delårsrapport för första halvåret 2020

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed rapport för perioden januari - juni 2020.

Första halvåret (januari - juni) 2020

  • Aktiverade prospekteringskostnader för halvåret uppgick till 4,2 (1,5) mkr.
  • Resultat efter skatt för halvåret uppgick till -5,5 (-1,9) mkr.
  • Resultatet per aktie för halvåret uppgick till -0.06 (-0.02) sek.
  • Kassa och bank uppgick till 3,9 (3,2) mkr.

Väsentliga händelser under första halvåret 2020

  • Den 21 januari 2020 meddelade Arctic Minerals att ett samarbetsvtal (Joint Venture) ingåtts med Rio Tinto Mining & Exploration Ltd avseende Bolagets finska kopparprojekt Peräpohja. Rio Tinto Mining & Exploration Ltd är ett dotterbolag inom Rio Tinto Group, vilket är en av världens största gruvkoncerner. En förutsättning för Rio Tintos godkännande av avtalet var ett positivt resultat av en due diligence. Se avsnittet om Peräpohja Joint Venture projekt (koppar) med Rio Tinto.
  • Den 17 februari 2020, meddelar Bolaget att styrelsen i Arctic Minerals utsett Jonatan Forsberg till ny vd för Koncernen. Jonatan tillträdde som vd den 1 mars 2020. Se avsnittet Ny vd.
  • Den 18 mars 2020 uppdaterar Arctic Minerals, genom ett pressmeddelande, om Bolagets pågående prospektering i norra och mellersta Finland. Se avsnitten kring Arctic Minerals olika projekt.
  • Den 15 maj 2020 meddelar Bolaget att Rio Tinto bekräftat till Arctic Minerals att deras due diligence beträffande det ömsesidiga joint venture-avtalet nu är slutförd med ett positivt resultat. Se avsnittet Peräpohja Joint Venture projekt (koppar) med Rio Tinto.
  • Den 24 juni 2020 håller Bolaget årsstämma. Se avsnittet Årsstämma i Arctic Minerals.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 26 augusti 2020 uppdaterar Arctic Minerals, genom ett pressmeddelande, om Bolagets pågående prospektering i norra och mellersta Finland. Se avsnitten kring Arctic Minerals fältarbete 2020.

Kommande rapporttillfällen

Från och med räkenskapsåret 2013 rapporterar Bolaget endast halv- och helår. Bokslutskommunikén för 2020 kommer att publiceras torsdagen den 25 februari 2021.

För ytterligare information kontakta:

Jonatan Forsberg, vd

+46 76 105 1310
jonatan.forsberg@arcticminerals.se

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020, kl. 11.45.

2020-08-27
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed rapport för perioden januari - juni 2020.

2020-08-26
Regulatorisk

Arctic Minerals uppdaterar härmed om pågående prospektering i norra och mellersta Finland. Fältarbetet under 2020 har fokuserat på Bolagets guldprojekt Nutukka i mellersta finska Lappland, på batteri-metaller i Kiiminki-projektet i mellersta Finland och på prospektering efter koppar i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. Kopparprospekteringen i Peräpohja genomförs inom ramen för det joint venture-avtal som ingåtts med det världsledande gruvbolaget Rio Tinto.

Inför höst- och vintersäsongen 2020/2021 planerar Arctic Minerals att fortskrida med fältarbeten vid guldprojektet Nutukka samt även att utföra geofysiska markmätningar i Kiiminki-området i syfte att välja optimala platser för kärnborrning efter batterimetaller. I Peräpohjas joint venture-projekt utförs geofysiska mätningar också för att välja optimala borrplatser i tidigare påvisade borrobjekt, liksom att identifiera potentiella nya borrobjekt.

2020-06-24
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) ("Bolaget") avhöll den 24 juni 2020 årsstämma ("Stämman") på Skeppargatan 27 i Stockholm.

2020-05-22
Regulatorisk

Styrelsen för Arctic Minerals AB, org. nr 556569-3602, ("Bolaget") kallar till årsstämma onsdagen den 24 juni 2020, kl. 14.00 Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm.

2020-05-15
Regulatorisk

Rio Tinto Mining and Exploration Limited, ett dotterbolag inom Rio Tinto-koncernen, har bekräftat till Arctic Minerals att deras due diligence beträffande det ömsesidiga joint venture-avtalet nu är slutförd med ett positivt resultat.

2020-05-05
Regulatorisk

Arctic Minerals publicerar årsredovisning för 2019 innehållandes en Upplysning av särskild betydelse i revisionsberättelsen avseende Bidjovagge-projektet.

2020-04-23
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB har beslutat att skjuta upp årsstämman 2020 till ett senare datum.

2020-03-18
Regulatorisk

Arctic Minerals uppdaterar härmed om pågående prospektering i norra och mellersta Finland. Under hösten 2019 och vintern 2020 har bolagets prospektering inriktats mot kärnborrning i zink-koppar-guld-området i Vihanti i mellersta Finland såväl som på prospektering efter koppar i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. I Peräpohja sker prospekteringen efter koppar inom ramen för det Joint Venture avtal som ingicks i januari 2020 med den världsledande gruvkoncernen Rio Tinto. Under resterande delen av 2020 kommer Arctic Minerals prospekteringsarbete även att inrikta sig mot sökandet efter batterimetaller i Kiiminki i mellersta Finland samt efter guld i Nutukka i mellersta Lapplands grönstensbälte.

2020-02-27
Regulatorisk
2020-02-17
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) har utsett Jonatan Forsberg till ny VD för koncernen. Han ersätter Krister Söderholm, som går i pension, men kvarstår som styrelseledamot. Jonatan tillträder som VD den 1 mars 2020.

1
2
...
27
>>