Nyheter

Delårsrapport för första halvåret 2020

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed rapport för perioden januari - juni 2020.

Första halvåret (januari - juni) 2020

  • Aktiverade prospekteringskostnader för halvåret uppgick till 4,2 (1,5) mkr.
  • Resultat efter skatt för halvåret uppgick till -5,5 (-1,9) mkr.
  • Resultatet per aktie för halvåret uppgick till -0.06 (-0.02) sek.
  • Kassa och bank uppgick till 3,9 (3,2) mkr.

Väsentliga händelser under första halvåret 2020

  • Den 21 januari 2020 meddelade Arctic Minerals att ett samarbetsvtal (Joint Venture) ingåtts med Rio Tinto Mining & Exploration Ltd avseende Bolagets finska kopparprojekt Peräpohja. Rio Tinto Mining & Exploration Ltd är ett dotterbolag inom Rio Tinto Group, vilket är en av världens största gruvkoncerner. En förutsättning för Rio Tintos godkännande av avtalet var ett positivt resultat av en due diligence. Se avsnittet om Peräpohja Joint Venture projekt (koppar) med Rio Tinto.
  • Den 17 februari 2020, meddelar Bolaget att styrelsen i Arctic Minerals utsett Jonatan Forsberg till ny vd för Koncernen. Jonatan tillträdde som vd den 1 mars 2020. Se avsnittet Ny vd.
  • Den 18 mars 2020 uppdaterar Arctic Minerals, genom ett pressmeddelande, om Bolagets pågående prospektering i norra och mellersta Finland. Se avsnitten kring Arctic Minerals olika projekt.
  • Den 15 maj 2020 meddelar Bolaget att Rio Tinto bekräftat till Arctic Minerals att deras due diligence beträffande det ömsesidiga joint venture-avtalet nu är slutförd med ett positivt resultat. Se avsnittet Peräpohja Joint Venture projekt (koppar) med Rio Tinto.
  • Den 24 juni 2020 håller Bolaget årsstämma. Se avsnittet Årsstämma i Arctic Minerals.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 26 augusti 2020 uppdaterar Arctic Minerals, genom ett pressmeddelande, om Bolagets pågående prospektering i norra och mellersta Finland. Se avsnitten kring Arctic Minerals fältarbete 2020.

Kommande rapporttillfällen

Från och med räkenskapsåret 2013 rapporterar Bolaget endast halv- och helår. Bokslutskommunikén för 2020 kommer att publiceras torsdagen den 25 februari 2021.

För ytterligare information kontakta:

Jonatan Forsberg, vd

+46 76 105 1310
jonatan.forsberg@arcticminerals.se

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020, kl. 11.45.

2021-01-04

Extra bolagsstämma i Arctic Minerals AB (publ) ("Bolaget") hölls idag den 4 januari 2021 i Östersund.

2020-12-14

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org. nr 556569-3602, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 januari 2021 kl. 14.30 i Bolagets lokaler på Köpmangatan 22 i Östersund.

2020-12-14
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") har beslutat, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, att genomföra en riktad kontantemission av högst 40 965 652 aktier, vilket tillför Bolaget högst 30 724 239 SEK före avdrag för emissionskostnader (den "Riktade Nyemissionen"). Styrelsen har även beslutat, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, om en riktad kvittningsemission till tre av Bolagets fordringshavare om högst 11 713 337 aktier, vilket medför att Bolagets skuld minskar med högst 8 785 002,75 SEK ("Kvittningsemissionen"). Teckningskursen i båda emissionerna uppgår till 0,75 SEK per aktie och har fastställts genom en accelererad bookbuilding-process inom ramen för den Riktade Nyemissionen.

2020-12-14
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier om cirka 30,7 MSEK till svenska och internationella professionella investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Bolaget överväger även möjligheten att i samband med den Riktade Nyemissionen genomföra en kvittningsemission av aktier, till samma emissionskurs som i den Riktade Nyemissionen, om cirka 8,8 MSEK till vissa av Bolagets fordringshavare.

2020-11-17
Regulatorisk

Vid fortsatt provtagning har jordprov med förhöjda guldhalter påvisats. Guldet är troligen av lokalt ursprung.

2020-11-02
Regulatorisk

Arctic Minerals har påträffat ytterligare kopparrika malmblock vid kopparprojektet i Peräpohja i södra finska Lappland. Några av malmblocken innehåller också signifikanta halter av guld, silver och bly. Planering pågår nu för kommande kärnborrning i utvalda områden i Peräpohja. Med Peräpohja kopparprojekt avses det samarbete (Joint Venture) Bolaget ingått med Rio Tinto Group, ett av världens största gruvbolag, se pressmeddelande från den 21 januari 2020.

2020-08-27
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed rapport för perioden januari - juni 2020.

2020-08-26
Regulatorisk

Arctic Minerals uppdaterar härmed om pågående prospektering i norra och mellersta Finland. Fältarbetet under 2020 har fokuserat på Bolagets guldprojekt Nutukka i mellersta finska Lappland, på batteri-metaller i Kiiminki-projektet i mellersta Finland och på prospektering efter koppar i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. Kopparprospekteringen i Peräpohja genomförs inom ramen för det joint venture-avtal som ingåtts med det världsledande gruvbolaget Rio Tinto.

Inför höst- och vintersäsongen 2020/2021 planerar Arctic Minerals att fortskrida med fältarbeten vid guldprojektet Nutukka samt även att utföra geofysiska markmätningar i Kiiminki-området i syfte att välja optimala platser för kärnborrning efter batterimetaller. I Peräpohjas joint venture-projekt utförs geofysiska mätningar också för att välja optimala borrplatser i tidigare påvisade borrobjekt, liksom att identifiera potentiella nya borrobjekt.

2020-06-24
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) ("Bolaget") avhöll den 24 juni 2020 årsstämma ("Stämman") på Skeppargatan 27 i Stockholm.

2020-05-22
Regulatorisk

Styrelsen för Arctic Minerals AB, org. nr 556569-3602, ("Bolaget") kallar till årsstämma onsdagen den 24 juni 2020, kl. 14.00 Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm.

1
2
...
28
>>