Nyheter

Rapport för första halvåret (januari-juni) 2019

Första halvåret (januari - juni) 2019

 • Resultatet efter skatt för första halvåret 2019 uppgick till - 1,9 (- 1,1) MSEK.
 • Resultat per aktie (EPS) för första halvåret var -0,03 (-0,02) SEK.
 • Eget kapital per aktie vid periodens slut var 0,86 (0,93) SEK.
 • Banktillgodohavanden vid periodens slut uppgick till 3,2 (9,6) MSEK

Väsentliga händelser under första halvåret 2019

 • 14 januari informerade Arctic Minerals att kopparmineraliseringar av så kallade Zambia-typ har påträffats i Peräpohja skifferbälte i finska Lappland. I det geologiska fältarbetet 2018 påträffades koppar på flera platser, tillsammans med förhöjda halter av silver och guld. Bolaget anser att Peräpohja skifferbälte utgör ett utmärkt målområde för Zambia-typens kopparmalmer ("SSC", Stratiform Sediment-hosted Copper), varför fortsatt prospektering planerades för fältsäsongen 2019.
 • Bolaget Arctic Gold AB, som innehar mineralrättigheterna i Norge, deltog i ett viktigt seminarium i Oslo 13 februari 2019. Inför mötet skickade bolaget ett brev till norska näringsministern, där påpekades den juridiskt-politiskt besvärliga situation bolaget befinner sig i. På seminariet informerades ministern om läget i Bidjovagge - att kommunen tidigare vägrat behandla bolagets ansökan om av planprogram med konsekvensutredning - utan relevant motivering. Näringsministern svarade bolaget muntligt och återkom per brev i maj.
 • Arctic Minerals informerade 1 mars att bolaget, genom sitt dotterbolag Norrbotten Exploration AB, har ansökt om ett malmletnings-tillstånd i Vihanti-området i mellersta Finland och har beviljats två nya förbehåll i Peräpohja skifferområde i finska Lappland. Bolaget har tidigare informerat att första borrobjekten har identifierats inom Vihanti förbehållet. Vihanti-förbehållet är beläget söder om den nedlagda Vihanti-gruvan, 40 km sydost om Raahe/Brahestad.
 • Bolaget Norrbotten Exploration AB lämnade 26 mars 2019 två ansökningar om malmletningstillstånd i Vihanti-området i mellersta Finland till Tukes, myndig-heten för tillståndsärenden enligt finska gruvlagen. Arctic Minerals informerade också att bolaget har identifierat ett tredje borrobjekt, kallat Kuuhkamo, och att bolaget har ingått ett avtal angående markmätningar, som skall utföras andra halvåret 2019. Resultaten i prospekteringen i Brahestad-Ladoga malmbältet motiverade dessa ansökningar i det gamla gruvområdet.
 • Arctic Minerals informerade 29 april att bolaget har identifierat ny prospekteringspotential för kobolt och andra batterimetaller i Kiiminki-området i centrala Finland och ett första objekt är identifierat för kärnborrning. Bolaget ansökte därför om ett förbehåll för prospektering i Kiiminki-området, beläget nordost om Uleåborg och täckande 802 km2. Målet är att hitta kobolt och koppar men i området finns också potential att hitta zink, bly och guld.
 • Baserat på de positiva resultaten under fältsäsongen 2018 startade bolagets prospekteringsteam, förstärkt med två sommargeologer, planenligt fältarbetet i Peräpohja-området i maj.

Händelser efter rapportperiodens slut den 30 juni 2019.

 • Styrelsen beslutade i enlighet med av bolagsstämman lämnat bemyndigande den 15 juli om en riktad nyemission av 25 000 000 aktier tillförande bolaget 15 MSEK före kostnader för emissionen. Emissionen riktade sig till såväl nya investorer och som större befintliga aktieägare till teckningskursen om 0,6 SEK/aktie. Den framgångsrika emissionen genomfördes av United Bankers och Mangold AB.
 • Bolaget informerade 8 augusti om resultat från prospekteringen i Peräpohja området i norra Finland. Baserat på de lovande resultaten i fältarbetet 2018 påbörjades provtagningen av berghällar och lösblock i mitten av maj, från mitten av juni också geokemisk ytnära provtagning (A-zonen). Första resultaten från geokemiska provtagningen är lovande; förhöjda kopparhalter har påträffats, i vissa fall inkluderande intressanta zink- och blyhalter och ställvis anomala guld- och silverhalter. Provtagningen och annat fältarbete fortsätter. 

Om Arctic Minerals AB (publ)

Arctic Minerals-koncernen består av moderbolaget Arctic Minerals med de två dotterbolagen Norrbotten Exploration AB och Arctic Gold AB.

Arctic Minerals AB, moderbolaget, har tidigare varit verksamt inom området prospektering och gruvutveckling. Från hösten 2017 har bolaget dock närmast fungerat som administrerande och koordinerande moderbolag. 

Koncernen har idag två verksamhetsområden. Norrbotten Exploration AB bedriver aktivt prospekteringsverksamhet i Finland. Arctic Gold AB innehar mineralrättigheter i Bidjovaggefältet i Finnmark i Nordnorge.  

Nästa rapporteringsdatum

Rapport för andra halvåret samt hela året 2019 kommer att meddelas tisdagen 25 februari 2020.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 30 augusti 2019

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Certified Advisor
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North, Stockholm.

Övrigt
Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North, Stockholm under handelsbeteckningen "ARCT".

För ytterligare information, se Bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Krister Söderholm, VD
(+358) 50 542 3113
krister.soderholm@arcticminerals.se

eller

Peter Walker, Ordförande
+44 771 722 3909
pw183.geo@gmail.com 

Om Arctic Minerals AB

Arctic Minerals AB är ett svenskt bolag som fokuserar på prospektering efter koppar, zink och guld i Finland. Bolaget har två förbehåll för prospektering på 1 192 kmi mellersta Finland i det s.k. Brahestad-Ladoga malmbältet, där också ansökts om två malmletnings-tillstånd på 24 km2. Vidare har Bolaget i södra finska Lappland, i det s.k. Peräpohja skiffer-bältet, fem förbehåll täckande1 282 km2. Totalt alltså, inkluderat Kiiminki-förbehållet på 802 km2, har bolaget därmed förbehåll täckande 3 280 km2. Bolaget har också mineralrättigheter vid den nedlagda Bidjovagge koppar-guldgruvan i Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 30 augusti 2019 kl. 08.30.

2020-02-17
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) har utsett Jonatan Forsberg till ny VD för koncernen. Han ersätter Krister Söderholm, som går i pension, men kvarstår som styrelseledamot. Jonatan tillträder som VD den 1 mars 2020.

2020-01-21
Regulatorisk

Arctic Minerals AB har nöjet att informera att ett samarbetsavtal (Joint Venture) har ingåtts med Rio Tinto Mining & Exploration Ltd, ett dotterbolag inom Rio Tinto Group, ett av världens största gruvbolag. Avtalspart för Arctic Minerals är dotterbolaget Norrbotten Exploration AB, som är operatör för bolagets kopparprospektering i Peräpohja-området i södra finska Lappland. En förutsättning för Rio Tintos godkännande av avtalet är ett positivt resultat av en due diligence.

2019-12-13
Regulatorisk

Arctic Minerals AB har nöjet att informera att kärnborrningen i Vihanti-området har påbörjats denna vecka. I området skall kärnborrning utföras i tre borrobjekt; Kuuhkamo, Vilminko och Vihanti Deeps. Kärnborrningen har nu påbörjats i det första objektet, Kuuhkamo.

2019-12-02
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North Growth Market, Stockholm ("ARCT") har nöjet att informera att bolaget har identifierat ett nytt område med prospekterings-potential för platinagruppens element (PGE) och kromit i norra Finland. Koncernens dotterbolag Norrbotten Exploration AB har därför till Tukes, myndigheten för mineralrättigheter i Finland, lämnat en ansökan om ett förbehåll för prospektering, täckande ett område på 8 km2. Området ligger ca 15 km nordost om staden Kemi.

2019-11-25
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North Growth Market, Stockholm: "ARCT") har nöjet att meddela att bolaget har beviljats malmletningstillståndet Vilminko, i zink-koppar-guld-projektet i Vihanti-området i mellersta Finland. Tillståndet har beviljats av Tukes, myndigheten som ansvarar för mineralrättigheter i Finland. Det beviljade tillståndet möjliggör påbörjande av den planerade kärnborrningen i Vilminko-objektet.

2019-10-29
Regulatorisk

Arctic Minerals AB har nöjet att meddela att kärnborrningen i zink-koppar-guld-objekten i Vihanti påbörjas i november 2019. Detta möjliggörs genom att tillståndsmyndigheten Tukes beviljat det nödvändiga malmletningstillståndet Lampinsaari, som inbegriper de två borrobjekten "Vihanti mot djupet" och "Kuuhkamo".

2019-10-24
Regulatorisk

Arctic Minerals AB har nöjet att informera, att bolaget har identifierat ett nytt prospekteringsområde med guldpotential i norra Finland. Bolaget har därför till Tukes, myndigheten för mineralrättigheter i Finland, lämnat en ansökan om ett förbehåll (för prospektering), täckande ett område på 365 km2, ca 100 km nordost om Kittilä centrum och ca 20 km sydväst om guldvaskarbyn Tankavaara i finska Lappland. Förbehållet förväntas godkännas av Tukes inom kort och det gäller två år från lämnandet av ansökan.

2019-10-24
Regulatorisk

Arctic Minerals AB har nöjet att informera, att bolaget har identifierat ett nytt prospekteringsområde med guldpotential i norra Finland. Bolaget har därför till Tukes, myndigheten för mineralrättigheter i Finland, lämnat en ansökan om ett förbehåll (för prospektering), täckande ett område på 365 km2, ca 100 km nordost om Kittilä centrum och ca 20 km sydväst om guldvaskarbyn Tankavaara i finska Lappland. Förbehållet förväntas godkännas av Tukes inom kort och det gäller två år från lämnandet av ansökan.

2019-08-30
Regulatorisk

Första halvåret (januari - juni) 2019

 • Resultatet efter skatt för första halvåret 2019 uppgick till - 1,9 (- 1,1) MSEK.
 • Resultat per aktie (EPS) för första halvåret var -0,03 (-0,02) SEK.
 • Eget kapital per aktie vid periodens slut var 0,86 (0,93) SEK.
 • Banktillgodohavanden vid periodens slut uppgick till 3,2 (9,6) MSEK
1
2
...
25
>>