Nyheter

Uppdaterad mineraltillgång för Arctic Minerals guld-koppar-projekt Bidjovagge i Norge

Arctic Minerals AB (publ) har uppdaterat beräkningen av mineraltillgången för Bolagets helägda guld-kopparprojekt Bidjovagge i Norge.

Mineraltillgången i klassen indikerad mineraltillgång har ökat till 3.3 miljoner ton, jämfört med tidigare beräkning om 2,3 miljoner ton år 2012. Halterna i den indikerade mineraltillgången är nu 1,27 gram/ton guld och 0,97 procent koppar.

Totala metallinnehållen i den indikerade mineraltillgången är nu 134 000 uns guld och 32 000 ton koppar. Det motsvarar en ökning av guldinnehållet med 22 procent och en ökning av kopparinnehållet med 28 procent, jämfört med 2012 års beräkning. I tillägg finns en antagen mineraltillgång omfattande 0,3 miljoner ton med halterna 1,8 gram/ton guld och 0,7 procent koppar. Metallinnehållen i den antagna mineraltillgången är 21 000 uns guld och 2 500 ton koppar.

Arctic Minerals gav uppdraget att uppdatera mineraltillgången i Bidjovagge-projektet till Markku Meriläinen, FM (geologi) MAusImm och Pekka Loven DI (gruvingenjör) MAusImm. Markku Merilainen och Pekka Lovén är båda Competent Persons enligt Joint Ore Reserves Committee (JORC). Beräkningen av Bidjovagge mineraltillgången i december 2021 är gjord enligt JORC koden från 2012. Cut-off vid beräkningen är baserad på uppdaterade driftskostnader som har tagits fram av AFRY Oy.

Den uppdaterade beräkningen av mineraltillgången resulterar i en ökning av den tidigare beräkningen från 2012, utförd av samma Competent Persons, då representerande Outotec Oy. Den nya beräkningen har gjorts baserat på ett guldekvivalentvärde per ton malm och beräknat som Aueq = Au + 1,85 * Cu, och med ett guldpris på 1 700 USD/uns och ett kopparpris på 4,05 cent/pound (US$ 8 929 per ton), bägge klart under dagens metallpriser om 1 778 USD/uns guld och 9 480 USD/ton koppar(tre månaders kontrakt) per 14 december 2021. Den cut-off-halt som använts i den nya beräkningen är 1,0 gram/ton Aueq. Det är lägre än den cut-off på 2,0 gram/ton som användes i beräkningen år 2012. Det motiveras med att dagens prognoserade guldpris är mycket högre än det guldpris på 950 USD/uns, som användes år 2012.

Tabell nedan visar en sammanställning av den totala indikerade mineraltillgången i Bidjovaggeprojektet per den 15 december 2021.

Total indikerad mineraltillgång
Aueq cut off Ton Au, g/t Cu, %
1,00 3 303 000 1,27 0,97
2,00 2 567 000 1,48 1,06

Tabellen nedan visar en sammanställning av den totala antagna mineraltillgången i Bidjovaggeprojektet per den 15 december 2021:

Total antagen mineraltillgång
Aueq cut off Ton Au, g/t Cu, %
1,00 360 000 1,8 0,7
2,00 220 000 2,6 0,9

Förutom den nu ökade mineraltillgången anser Bolaget att det finns en utmärkt potential att i prospekteringen identifiera nya tillgångar inom Bolagets gällande undersökningstillstånd intill utvinningsrätterna (bearbetningskoncessionerna). Bolaget har även gått igenom och granskat geofysiska data i området. Tillsammans med data från de äldre borrhålen indikerar granskningen att den malmbärande zonen troligen fortsätter norr om det gamla gruvområdet. Malmzonen verkar också vara öppen mot djupet.

Genomgång av analyser och borrkärnor

Bolaget har undersökt äldre borrhål i Bidjovaggeområdet. Genomgången har gett lovande resultat i ett nytt område, som omfattas av ett av de nyligen beviljade undersökningstillstånden. Ett borrhål i området har en höggradig malmskärning om 15,2 meter med 2,0% koppar och 8,55 gram/ton guld. Ett annat borrhål, från ett område som omfattas av en befintlig utvinningsrätt, har en malmskärning om 27,3 meter med 3,11% koppar och 0,58 gram/ton guld.

Planer för vidare prospektering inkluderar en ny geofysisk (elektromagnetisk) undersökning 2022.

Utvinningsrätterna har förlängts

I oktober 2021 beviljades Arctic Minerals en förlängning av utvinningsrätterna Bidjovagge 1-5 i Bidjovaggeprojektet. Förlängningen beviljades av DMF, myndigheten som ansvarar för mineralrättigheterna i Norge, för en period fram till 2024. Arctic Minerals, via dotterbolaget Arctic Gold AB, har totalt nio gällande utvinningsrätter i Bidjovaggeprojektet.

Nya undersökningstillstånd har beviljats

Arctic Minerals har också tidigare i år ansökt om och beviljats fem nya undersökningstillstånd (Buljovarri 1-5), täckande den troliga fortsättningen av den malmförande zonen mot norr. Vidare har Arctic Minerals tidigare i år ansökt om och beviljats det nya undersökningstillståndet Laemssejåkka 32, som täcker en parallell malmzon.

Partnerskap

Arctic Minerals har under året inlett en process för att söka en partner för att vidareutveckla Bidjovaggeprojektet.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Jonatan Forsberg, vd

(+46) 76 105 1310

jonatan.forsberg@arcticminerals.se

eller

Risto Pietilä, Exploration Manager

(+358) 40 029 3217

risto.pietila@arcticminerals.se

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, guld och andra batterimetaller i norra och mellersta Finland. Koncernen har även mineralrättigheter i Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2021, kl 13.50.

2022-06-29
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) uppdaterar om säsongens prospekteringsfältarbete i Finland och Norge, som inleddes i maj 2022. I norra Finland innehar Bolaget kopparprojektet Peräpohja (joint venture med Rio Tinto), guldprojektet Nutukka samt koppar-nickelprojekten Inari och Lohi. I mellersta Finland innehar Bolaget batterimetalprojektet Kiiminki.

2022-06-23
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) och Rio Tinto har kommit överens om att utöka storleken på det område som omfattas av joint venture-samarbetet för kopparprojektet Peräpohja i norra Finland. Avtalet ökar storleken på det tillståndsområde som täcks av joint-venture samarbetet med 57 000 hektar till nu totalt 112 000 hektar.

2022-06-16

Arctic Minerals AB (publ) ("Bolaget") höll den 16 juni 2022 årsstämma på Köpmangatan 22 i Östersund

2022-05-17

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569-3602, kallas till årsstämma den 16 juni 2022 kl. 11.00 på Köpmangatan 22 i Östersund.

2022-05-17
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") föreslår att årsstämman den 16 juni 2022 beslutar att genomföra en riktad kvittningsemission till tre av Bolagets fordringshavare om högst 5 006 825 aktier, vilket medför att Bolagets skuld minskar med högst 3 004 095 SEK ("Kvittningsemissionen"). Teckningskursen uppgår till 0,6 SEK per aktie och motsvarar en premie om cirka tre procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 11 maj 2022 till och med den 17 maj 2022.

2022-05-16

Arctic Minerals AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 finns tillgänglig i sin helhet på Bolagets hemsida.

2022-03-17
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) har identifierat nya mineraliserade områden med exceptionellt höga halter av guld och koppar i det helägda Bidjovagge guld-kopparprojektet i Norge. De senaste resultaten har framkommit i samband med en genomgång av analyser från historiska kärnborrhål. Efter en nyligen genomförd analys av geofysisk data i området gör Bolaget även tolkningen att malmzonerna i Bidjovagge dessutom är öppna och fortsätter i flera riktningar.

2022-02-25

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed bokslutskommuniké för helåret januari - december 2021.

2022-01-17
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) har identifierat signifikanta värden i form av batterimetallen kobolt och semimetallen tellurium i det av Bolaget helägda guld-koppar-projektet Bidjovagge i Norge. Det är resultatet av en genomförd studie av analyser från kärnborrningar från perioden 2007 - 2012.

2021-12-15
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) har uppdaterat beräkningen av mineraltillgången för Bolagets helägda guld-kopparprojekt Bidjovagge i Norge.

Mineraltillgången i klassen indikerad mineraltillgång har ökat till 3.3 miljoner ton, jämfört med tidigare beräkning om 2,3 miljoner ton år 2012. Halterna i den indikerade mineraltillgången är nu 1,27 gram/ton guld och 0,97 procent koppar.

Totala metallinnehållen i den indikerade mineraltillgången är nu 134 000 uns guld och 32 000 ton koppar. Det motsvarar en ökning av guldinnehållet med 22 procent och en ökning av kopparinnehållet med 28 procent, jämfört med 2012 års beräkning. I tillägg finns en antagen mineraltillgång omfattande 0,3 miljoner ton med halterna 1,8 gram/ton guld och 0,7 procent koppar. Metallinnehållen i den antagna mineraltillgången är 21 000 uns guld och 2 500 ton koppar.

1
2
...
33
>>