Ordlista

Anrikningsverk

Anläggning för anrikning av malm till koncentrat på en gruva.

Au

Den kemiska benämningen på guld, av latinets Aurum.

Batterimetaller

Metaller som behövs för batterier tex för mobila fordon, verktyg och maskiner

Bearbetningskoncession

Rätten att utvinna en malmfyndighet i Sverige.

Borrkax

Kax vid borrning i berg, kan provtas och analyseras.

Bergsstaten

Svenska statens myndighet för frågor kring prospektering och gruvverksamhet.

Brahestad-Ladoga malmbältet

Viktigt malmbälte i mellersta Finland

Cu

Den kemiska benämningen på koppar, av latinets cuprum.

Cut-off

Lägsta halt där fyndigheten anses brytvärd.

Dagbrott

Brytning sker vid ytan, i ett dagbrott.

Direktoratet for Mineralforvaltning

DMF, används också DIRMIN, Norges motsvarighet till svenska Bergsstaten och där beslut fattas enligt Mineralloven.

Feasibility study

Genomförbarhets- och lönsamhetsstudie som ligger till grund för gruvinvestering.

Förbehåll/reservation

Förbehåll/reservationer för prospektering är en specifik finsk term. Den innebär att innehavaren har rätt att "förundersöka" reserverade områden under en period av två år och under den tiden med förtur kunna ansöka om malmletningstillstånd. Ett förbehåll medger datautvärdering och begränsat fältarbete enligt allemansrätten, medan ett malmletningstillstånd tillåter ett mer ingående fältarbete t.ex. markgeofysik och kärnborrning. Enligt finska gruvlagen kan ett prospekteringsbolag utföra dylika fältarbeten också utan malmletningstillstånd, med markägarens tillstånd.

På engelska används ”reservation”. Tidigare har bolaget också använt termen reservering eller reservation men finska näringsministeriet rekommenderar termen förbehåll.

CLGB

Central Lapland Greenstone Belt, ett malmkritiskt malmbälte i Centrala finska Lappland.

Flotation

Del i anrikningsprocessen där kemikalier används för att väsentligt öka halten av värdefulla mineraler.

Gravimetrisk anrikning

Separation baserad på att olika mineral är olika tunga.

Gråberg

Den del av brutna berget i en gruva som ej innehåller malmmineral.

GTK

Geologiska forskningscentralen i Finland.

Hektar

10 000 m2.

JORC-koden

Erkänd standard satt av Australasian Joint Ore Reserves Committee (JORC) för beräkning av mineraltillgångar och mineralreserver.

Kobolt

 

En viktig metall i vissa batterier.

Kärnborrning

Borrning där en cylindrisk borrkärna tas ur berggrunden.

Malm

Ekonomiskt begrepp, mineralfyndighet som kan brytas med ekonomisk vinst.

Malmletningstillstånd

Malmletningstillstånd i Finland motsvaras i Sverige av undersökningstillstånd. I Norge är motsvarigheten undersökelsesrett.

På engelska exploration permit.

Miljöprövning

Tillstånd för föroreningsgrad ges av Miljödomstolen i Sverige och Klima- og Miljødepartementet i Norge.

Mineralreserv

Del av en mineraltillgång som kan brytas och förädlas beaktande företagets lönsamhetskrav.

Mineralisering

Naturlig anhopning av malmmineral i berggrunden.

Mineraltillgång

En förekomst av mineral i eller på jordskorpan i sådan mängd, beskaffenhet och kvalitet att ekonomisk utvinning kan vara möjlig.

MKB

Miljökonsekvensbeskrivning, utredning som åskådliggör vilka följder en verksamhet får för miljön.

NGU

Norges Geologiske Undersøkelser, norska motsvarigheten till svenska SGU.

Norsk bergindustri

Branchorganisationen för gruvnäringen i Norge. Motsvaras i Finland av Finnmin och i Sverige av Swemin.

NI 43-101

National Instrument 43-101, kanadensisk standard för uppskattning av mineraltillgångar och mineralreserver.

Planprogram

Utredningsprogram som görs före Reguleringsplan enligt Plan- og Bygningsloven i Norge.

Pre-feasibility study

Förstudie som är mindre omfattande än en slutlig feasibility study.

Prospektering

Letande efter ekonomiskt brytvärda malmer och mineral.

Qualified person

Person godkänd av SveMin, FinnMin eller motsvarande organisationer för rapportering av mineralfyndigheter.

Reguleringsplan

Plan för hur markanvändning får ske samt vilka konsekvenser som uppstår enligt Plan- og Bygningsloven i Norge.

Scoping Study

En tidig förstudie kring hur en fyndighet kan utvecklas och tas i produktion.

SGU

Sveriges Geologiska Undersökning, myndighet för geovetenskapliga studier.

Smältverk

Anläggning för industriell förädling av metaller från malmkoncentrat.

SveMin

Branschföreningen för gruvor, mineral- och metall-producenter i Sverige.

Tr. oz

Troy ounce = 31,104 gram. Viktenhet för guld.

Underjordsgruva

Malmen bryts i en gruva under jord och fraktas upp via schakt eller ramp.

Undersökningstillstånd

Laglig rätt att undersöka ett avgränsat område enligt Minerallagen i Sverige.

Undersøkelsesrett

Laglig rätt att undersöka ett avgränsat område enligt Mineralloven i Norge.

Utbyte

Den procentuella andel av mängden av en viss metall i en malm som utvunnits i anrikningsprocessen.

Utvinningsrett

Motsvarar i Norge en svensk bearbetningskoncession. Ger inte ensamt rätt att starta gruvbrytning, behövs fler andra typer av tillstånd.

Zink  

Förkortas Zn, viktig basmetall bla för bilindustrin och för batterier.

Tukes 

Tillståndsmyndighet i Finland, beviljar ex förbehåll och malmletningstillstånd