Corporate governance

Arctic Minerals AB har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen har därvid upprättat en arbetsordning för sitt arbete, VD instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar VD’s arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter.