Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Arctic Minerals AB. Bolaget är publikt (publ)

§ 2 Styrelsen säte
Styrelsens säte är Stockholms kommun i Stockholms län. Bolaget kan hålla bolagsstämma i Stockholm eller Östersund.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva verksamhet inom prospektering och gruvdrift för diamant-, metall- och industrimineralutvinning samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapital skall vara lägst 21 000 000 och högst 84 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 35 000 000 och högst 140 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse och revisor
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst sju styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets räkenskaper utses på ordinarie bolagsstämma en eller två revisorer med eller utan suppleanter, eller ett registrerat revisonbolag, för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter valet.

§ 7 Kallelse mm
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämma. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Rätten att delta i stämman tillkommer den som dels upptagits i sådan utskrift av aktieboken som avses i aktiebolagslagen (2005:551) 5 kap 12 §, dels anmäler sitt deltagande till bolaget senast den dag som avgivits i kallelsen Sida 2 av 2 2 till stämman före klockan 17.00. Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på motsvarande sätt.

§ 8 Öppnande av stämman
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 9 Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagstämma skall följande ärenden behandlas:
   1. Upprättande och godkännande av röstlängd
   2. Val av ordförande vid stämman
   3. Framläggande och godkännande av dagordning
   4. Val av en eller två justeringsmän
   5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
   6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
   7. Beslut
    a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning
    b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
   8. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn
   9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
   10. Val av styrelse, styrelseordförande samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleant
   11. Tillsättande av valberedning
   12. Annat ärende. Som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.