Bolagsordning

för 

ARCTIC MINERALS AB

Antagen vid extra bolagsstämma den 17 november 2022

§1 Firma

Bolagets firma är Arctic Minerals AB (publ). Bolaget är publikt (publ)

§2 Styrelsen säte

Styrelsens säte är Stockholms kommun i Stockholms län. Bolaget kan hålla bolagsstämma i Stockholm eller Östersund.

§3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet inom prospektering och gruvdrift för diamant-, metall- och industrimineralutvinning samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapital skall vara lägst 600 000 och högst 2 400 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 70 000 000 och högst 280 000 000 stycken.

§6 Styrelse och revisor

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst sju styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets räkenskaper utses på ordinarie bolagsstämma en eller två revisorer med eller utan suppleanter, eller ett registrerat revisonbolag, för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls nästkommande räkenskapsår efter valet.

§7 Kallelse mm

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämma. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Rätten att delta i stämman tillkommer den som dels upptagits i sådan utskrift av aktieboken som avses i aktiebolagslagen (2005:551) 5 kap 12 §, dels anmäler sitt deltagande till bolaget senast den dag som avgivits i kallelsen till stämman före klockan 17.00. Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på motsvarande sätt.

§8 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§9 Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Upprättande och godkännande av röstlängd
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Framläggande och godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut
  a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning
  b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 10. Val av styrelse, styrelseordförande samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleant
 11. Tillsättande av valberedning
 12. Annat ärende. Som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår

§11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.