Finland

Projektbeskrivning

Under 2018 koncentrerades prospekteringen till två huvudområden i Finland: Brahestad-Ladoga malmbältet (ibland kallat "Central Finland Ore Belt") och till det sk. Peräpohja skifferbältet. Under första halvåret 2019 tillkom ett tredje område i Kiiminki, beläget nordost om Uleåborg i mellersta Finland, och under hösten 2019 ytterligare två områden: Nutukka, beläget i vad som kallas ”Central Lapland Greenstone Belt” (CLGB) och Paasivaara ca 15 km öster om Kemi stad.

Arctic Minerals informerade 21 januari 2020 att ett samarbetsavtal (Joint Venture) har ingåtts med Rio Tinto Mining & Exploration Ltd, ett dotterbolag inom Rio Tinto Group, ett av världens största gruvbolag. Förutsatt att due diligence -processen är framgångsrik kommer detta samarbete att innebära att Peräpohja-projektet tillförs både ytterligare expertis och finansiella resurser.

Kartan nedan visar en bild av Finland och de malmbälten och områden där dotterbolaget Norrbotten Exploration AB för närvarande är involverad i prospektering. Bolaget har erhållit värdefulla databaser och kartor från GTK (Geologiska forskningscentralen i Finland).

Fig. 1. Malmbälten där Norrbotten Exploration AB för närvarande prospekterar i Finland, från syd till norr: Vihanti-området i Brahestad-Ladoga malmbältet, Kiiminki- området, Paasivaara,  Peräpohja skifferbälte i sydvästra Lappland och Nutukka-området i mellersta Lapplands grönstensbälte. Kartan visas med tillstånd av GTK.

Prospekteringen under fältsäsongen 2019

Sommaren 2019 arbetade i Peräpohja-området två geologer och en geologiestuderande med provtagningar och karteringar, med målet att identifiera objekt för mer detaljerad prospektering. Prospekteringschefen Risto Pietilä och chefsgeologen Peter Wulff har en lång erfarenhet av prospektering, inte minst i subarktiska förhållanden.

Fältarbetena bestod av geologisk rekognosering i de mest malmkritiska målområdena och letning efter mineralisering av valda malmtyper i berghällar och i lösblock. Ett viktigt arbete sommaren 2019 var geokemisk provtagning från A-zonen (översta delen av jordmånen under humuszonen) i valda malmkritiska målområden. Proven är nu analyserade och sammanställningen av resultaten blir klara första halvåret 2020. Bolaget har tidigare informerat att de första analysresultaten är lovande.

Vihanti-området i Brahestad-Ladoga malmbältet

I Brahestad-Ladoga malmbältet har bolaget, jämfört med andra områden, kommit längst i prospekteringen. Bolaget har hösten 2019 erhållit två malmletningstillstånd täckande tre borrobjekt: Vihanti mot djupet, Kuuhkamo och Vilminko. Kärnborrningen i dessa objekt påbörjades i december 2019 och totalt har planerats 5 000 meter borrning under vintern 2019/2020.

 

Fig. 2. Tre borrobjekt i Vihanti-området markerat med blå fyrkanter, i närheten av den nedlagda Vihanti-gruvan; Vihanti Deeps (mot djupet), Kuuhkamo och Vilminko. Kartan med tillstånd av GTK.

Kort beskrivning av borrobjekten i Vihanti-området

Arctic Minerals har tidigare informerat, att bolaget har valt tre prospekteringsobjekt som skall undersökas genom kärnborrning inom Vihanti-området. Området ligger söder och öster om den nedlagda Vihanti zink-gruvan, ca 40 km sydost om Brahestad. Vihanti-gruvan var i produktion i Outokumpu Oy:s regi från 1952 till 1992 och producerade då ca 28 miljoner ton massiv - semimassiv sulfidmalm med genomsnittshalterna 5,3 % zink, 0,5 % koppar, 0,4 g/t guld, 21,8 g/t silver och 0,4 % bly. Orsaken till gruvans nedläggning var att malmen var utbruten och att metallpriserna vid den tidpunkten var låga.

De planerade första borrhålen i de tre nedan beskrivna borrobjekten baserar sig i huvudsak på detaljerad tolkning av befintliga geofysiska data.

Borrobjektet Vihanti, mot djupet

Borrobjektet "Vihanti mot djupet", identifierades genom tolkning av bla seismiska geodata tidigare insamlade av GTK. Den nya tolkningen visar en seismisk anomali kombinerat med en gravimetrisk anomali på ett djup av ca 1000 m sydväst om den nedlagda Vihanti-gruvan och som en fortsättning av malmzonen längs stupningen mot djupet. Anomalin är av det slag som kan förväntas, då massiv sulfidmalm förekommer. Fig 3. visar borrobjektet Vihanti mot djupet, i fortsättningen mot djupet från den utbrutna Vihanti/Lampinsaari-malmen.

De planerade första borrhålen i de tre nedan beskrivna borrobjekten baserar sig i huvudsak på detaljerad omtolkning av befintliga geofysiska data.

Fig 3. Borrobjektet Vihanti mot djupet, i fortsättningen mot djupet från den utbrutna Lampinsaari-malmen. Den förväntade nya mineraliseringen ligger där med rött markerats ”Seismic target”. På bilden visas också läget av sista lovande borrhålet i närheten (”Latest intersection”).

Några år före Vihanti gruvans nedläggning borrade Outokumpu Oy ett diamantborrhål, som startade från djupaste delarna av gruvan. I detta borrhål påvisades fyra zoner med semimassiv sulfidmalm, både i början och nära slutet av borrhålet. Dessa malmskärningar ligger lateralt ca 300-500 m från ytterkanten av den nu identifierade seismiska anomalin. Kärnborrningen skall utföras under vintern 2019/2020.

Borrobjektet Vilminko

Vilminko prospekteringsobjekt är beläget ca 10 km öster om objektet "Vihanti mot djupet". I detta område visar GTK:s geodata en magnetisk anomali sammanfallande med en seismisk anomali, på ett djup av ca 200 m under markytan, se Fig 4. GTK har tidigare borrat flera diamantborrhål i området, men dessa var för korta för att nå fram till detta borrobjekt.

Arctic Minerals avser att undersöka Vilminko prospekteringsobjekt genom kärnborrning, till att börja med genom två borrhål, båda borrade till ett djup av ca 400 m.

Fig. 4. Vilminko borrobjekt; Ett vertikalt tvärsnitt. Objektet har identifierats genom att kombinera en geologisk modell med geofysik. Den gravimetriska kroppen - eventuell mineralisering? - visas i rött.

Borrobjektet Kuuhkamo

Kuuhkamo, beläget ca 5 km söder om den nedlagda Vihanti-gruvan, har tidigare undersökts av Outokumpu Oy på 1980-talet och GTK 20 år senare. De bästa malmskärningarna vid kärnborr-ningarna då var 11,2 meter hållande 4,5% zink och 0,2 % koppar samt 16,7 meter med zinkhalten 3,9%. I Outokumpu-rapporten ansågs malmskärningarna vara de bästa sedan upptäckten av Vihantimalmen på 1960-talet. Fig 5. visar en ny tolkning av geofysiken över borrobjektet Kuuhkamo.

Fig 5. . Borrobjekt Kuuhkamo, beläget ca 5 km söder om nedlagda Vihanti-gruvan. En ny tolkning av tidigare geofysik gjort av prospekteringschef Risto Pietilä visar det antagna läget och geometrin på Kuuhkamo-mineraliseringen.

I Vihanti-området har under 2019 utförts geofysiska markmätningar och också mätningar i tidigare borrade kärnborrhål. Resultaten används för omtolkningar och planering av nya kärnborrhål.

För mer information om borrobjekten, utförd geofysik och planerad och resultaten från borrningarna, se bolagets hemsida, välj engelska, projects och bildserien Exploring for copper in Finland. Resultaten från kärnborrningarna publiceras då relevanta sammanställningar har gjorts.

Peräpohja skifferbälte

Bolaget har i januari 2019 informerat att under 2018 hittades lovande kopparhalter, tillsammans med förhöjda halter av silver och guld, i flera provtagningspunkter i Peräpohja-området, både i fast berg och som lösblock. Peräpohja skifferbälte visas i Fig. 6.

I Peräpohja-området har kopparmineraliseringar påträffats i fast berg på flera platser. Under 2018 togs 22 prov från dessa berghällar, där i totalt 11 av dessa prov påträffades mineraliseringar typiska för Zambia-typens SSC-förekomster (Sediment Hosted Stratiform Copper Deposits).

Genomsnittshalterna i dessa prov var 1,3 % koppar, 11 gram silver per ton och 0,2 gram guld per ton. Det rikaste provet innehöll 4,5 % koppar och 59 gram silver per ton. Ett antal lösblock analyserades också: det bästa av dessa, i en kvartsitbergart, innehöll 5,25 % koppar, 0,4 gram guld per ton och 12 gram silver per ton. Majoriteten av de kopparbärande proven togs från kvartsithällar.

De påträffade kopparmineraliseringarna styrker bolagets uppfattning att Peräpohja skifferbälte visar stora likheter med ”Koppar-bältet” i Zambia, ett av världens viktigaste områden för produktion av koppar och av kobolt. Bolagets beslut att fortsätta med prospekteringen i Peräpohja skifferbälte baserar sig på uppfattningen att området är mycket attraktivt för vidare prospektering.

Förutom potentialen för Zambia-typens malmer, har också påträffats kopparmineraliseringar i dolomit- och i basaltbergarter. Det rikaste provet togs från ett lösblock på ca ett ton av bergarten basalt, som anses vara lokalt och det innehöll 3,5 % koppar. Denna upptäckt tyder på att det finns potential också för en annan typ av stratiforma kopparmalmer i Peräpohja, nämligen "vulkaniska red-bed-typen", ofta med vulkaniska bergarter såsom basalt som värdbergart. Exempel på sådana vulkaniska red-bed kopparförekomster är White Pine (Michigan, USA) och Mantos Blancos (Chile).

 

Fig. 6. Tre områden, där prospektering utförts eller påbörjats under 2019; Peräpohja skifferbälte, Paasivaara-området – det senast valda målområdet – och Kiiminki skifferbältet.

Prospektering under fältsäsongen 2019

Sommaren 2019 arbetade i Peräpohja-området två geologer och en geologiestuderande med provtagningar och karteringar, med målet att identifiera objekt för mer detaljerad prospektering. Prospekteringschefen Risto Pietilä och chefsgeologen Peter Wulff har en lång erfarenhet av prospektering, inte minst i subarktiska förhållanden.

Fältarbetena bestod av geologisk rekognosering i de mest malmkritiska målområdena och letning efter mineralisering av valda malmtyper i berghällar och i lösblock. Ett viktigt arbete sommaren 2019 var geokemisk provtagning från A-zonen (översta delen av jordmånen under humuszonen) i valda malmkritiska målområden. Alla proven har nu analyserats och sammanställningen av resultaten blir klara vintern 2019/2020. Bolaget har tidigare informerat att de första analysresultaten är lovande och bolaget har också ansökt om ett malmletningstillstånd i området kallat Kulmala, vilket förväntas beviljas första halvåret 2020.

I januari 2020 ansökte bolaget om en nytt förbehåll i Peräpohja-området; Arpela-förbehållet ligger norr om staden Torneå och täcker 230 km2.

Målområdet Kiiminki nordost om Uleåborg

I april 2019 informerade Arctic Minerals att ny prospekteringspotential för kobolt och andra batterimetaller har identifierats i Kiiminki-området, se Fig. 6.

Bolaget har ett gällande förbehåll, täckande ett område på 802 km2 i Kiiminki-området, nordost om staden Uleåborg. Bolaget har också identifierat ett första objekt för kärnborrning i detta område, se Fig. 7 nedan.  Bolaget har som mål att i Kiiminki-området främst hitta kobolt- och kopparförekomster men området har också en god potential att innehålla förekomster med zink, bly och guld.

Fig. 7. Kiiminki målområde nordost om Uleåborg. Förbehållet visas vitstreckat, koboltanomalier visas som blå fyrkanter, kopparanomalier som vita trianglar. Området för det första planerade kärnborrhålet har markerats med röd oval och visas också som separat bild uppe till höger på bilden.

Under hösten 2019 utfördes i området en blockletningskampanj, en rapport om detta sammanställs under vintern 2019/2020. Baserat på resultaten av de nya blockfynden väljs områden för mer detaljerade prospekteringsarbeten och senare kärnborrning.

Paasivaara-området

Bolaget beviljades under hösten 2019 förbehållet Paasivaara. Området ligger ca 15 öster om staden Kemi och har en areal på 8 km2, se Fig. 6. Förbehållet söktes för att prospekteringsteamet identifierade ett området med potential för platinagruppens element (PGE) och kromit. Valet av område baserades på studier av befintlig geofysik och geologi, tillgängliga via GTK. Bolaget skall härnäst utföra modellering av geofysisk data, för att identifiera möjliga objekt för senare kärnborrning.

Nutukka-området i mellersta Lapplands grönstenbälte

Bolaget erhöll hösten 2019 också ett förbehåll för prospektering i Nutukka-området, som ligger inom det mycket malmkritiska sk. ”mellersta Lapplands grönstensbälte” (CLGB). Förbehållet, som täcker totalt 365 km2 ligger ca 100 km nordost om Kittilä centrum, ca 20 km väster om guldgrävarbyn Tankavaara, se Fig. 8.

Fig. 8. Nutukka-området (se pilen) i mellersta Finlands grönstenbälte – ett mycket ”hett” malmbälte 2019. På kartan visas också områdets läge i förhållande till Kittilä gruva – Europas största guldgruva – och Kevitsa-gruvan, en betydande flermetallgruva som drivs av Boliden AB.

I Nutukka-området finns ett antal geokemiska guldanomalier, vilkas ursprung inte hittils har kunnat förklaras. GTK har utfört kärnborrning i närheten av Nutukka-området, varvid guldhaltiga skärningar erhölls, bla 2 meter med halterna 3-5 gram guld per ton, 0,26% nickel och 0,08% kobolt och en annan skärning hållande 0,9 gram guld per ton och 0,8% koppar över en meter. I detta malmbälte ligger också Kittilä guldgruva, som år 2018 producerade ca 190 000 uns guld (ca 5 386 kg). I detta heta malmbälte har under de senaste åren påvisats ett antal nya guldfyndigheter.

Genomgången av befintlig geodata pågår varefter områden prioriteras för fältarbeten i Nutukka-området under sommaren 2020. För närvarande antar bolaget att fältarbetena kommer att fokuseras på tungmineralprovtagning.

För att läsa mer om prospekteringen i Finland, läs  pressmeddelanden, års- och delårsrapporter samt presentationer.

Projekt