Finland

Nutukka guldprojekt

Nutukka guldprojektet ligger i finska Lappland, cirka 100 kilometer nordost om Kittilä kyrkby och cirka 20 kilometer sydväst från Tankavaara guldvaskningsby. Nutukka-förbehållet, som täcker en yta på 366 km2, ligger i östra ändan av mellersta Lapplands grönstensbälte. I detta bälte ligger Kittilä guldgruva, Europas största guldgruva, ägd av kanadensiska Agnico Eagle Mines Ltd vilka informerat om om produktionsrekord för 2020 på 6 473 kg (208 125 uns) guld. Inom detta bälte har senaste åren påvisats flera nya guldfynd. Bolaget anser att geologin i Nutukka-området visar stora likheter med de guldrika malmbältena i västra Australien och Abitibi i östra Kanada, bägge stora guldproducerande områden.

Bolaget har identifierat potentialen i Nutukka genom att noggrant undersöka geokemisk, geofysisk och annan geodata tillgänglig från GTK (Geologiska forskningscentralen, Finland). I området har påvisats flera guldanomalier i moränen men orsaken till dessa anomalier har inte ännu kunnat härledas. Området ligger strax öster om Kirakka-aapa, där GTK tidigare i perioden 2001-2005 har borrat korta borrhål för att kartera områdets berggrund. I dessa borrningar erhölls en malmskärning på 2 meter med halterna 3-5 g/t guld, 0.26% nickel och 0.08% kobolt. I ett annat borrhål påvisades en guld-koppar-mineralisering hållande 0.9 g/t guld och 0.8% koppar över en meter.

I juni 2020 genomförde Bolaget en moränprovtagningskampanj i Nutukka-området. Totalt provtogs 34 platser från ett djup av 0,5 – 1,0 meter. Guldkorn observerades i 17 av dessa prov. Av dessa innehöll 7 prov guldkorn/nuggets större än 100 micron i diameter. Det största guldkornet mätte 700 x 250 micron. Fördelningen av dessa prov bildar två distinkta anhopningar (”clusters”) av guld som korrelerar med den guldkritiska geologin.


Foto: Shutterstock.com

I preliminär geologisk kartering har påvisats flera berghällar med bergarten kvartsit nära de bästa moränproven. Bergarten i dessa hällar är typiska för en bergart som kan förväntas innehålla guldmineraliseringar. Bolaget anser det vara troligt att fler sådana berghällar kan hittas i kommande fältarbete.

Moränprovtagningen utfördes av en konsulterande geolog som har specialiserat sig på den typ av guldgeologi Bolaget fokuserar på i Nutukka. Geologen har uttalat att det i en sådan geologi påvisas guld i max 20% av moränproven. Att hitta guld i 50% av proven såsom i provtagningen i juni 2020 kan betraktas som lovande. Konsulterande geologen har därför starkt rekommenderat mer provtagning, inkluderat vaskning, så att även det mycket finkorniga guldet, som inte kan ses med blotta ögat, kan hittas.

Arctic Minerals har fortsatt moränprovtagningen och beredningen av jordproven i Nutukka-området under höstsäsongen 2020. Totalt togs 76 nya jordprov som har undersökts och analyserats. Prov om 20 kg vaskades vilket resulterade i mindre prover om 25 gram vardera. De mindre proverna undersöktes med mikroskop för att finna synligt guld. 51 av de totalt 76 proven (67%) innehöll guld, antingen guldkorn synliga med blotta ögat eller i mikroskop. Bolaget bedömer resultaten som exceptionellt lovande.  Tio av proven är från det tidigare indentifierade klusterområdet och tre andra prov alldeles i närhet av nämnda kluster. Proven från klusterområdet är relativt sätt rika på finkornigt guld.  Guldkornens form, storleksdistribution och läge tyder på att guldet är av lokalt ursprung.

Foto: Shutterstock.com

Proven som undersökts med mikroskop från programmet i september har även analyserats kemiskt med positiva resultat.  Medelhalten i de 76 proven var 4 ppm (4 gram per ton). De flesta av de guldrika proven kommer inifrån eller nära ovannämnda kluster.  De 10 rikaste proven innehöll i genomsnitt 22 ppm guld, med halterna 39, 53 och 70 ppm i de tre rikaste proven. Kemiska analyser bekräftar att klusterområdet tydligt sticker ut i jämförelse med prover från övriga områden.

Det guldrikaste provet (70 ppm) är ett av fem guldbärande prov beläget 1,5 km söder om klustret. Detta indikerar eventuellt förekomsten av ett nytt kluster. Denna möjlighet kommer att undersökas närmare med fortsatt provtagning under sommarfältsäsongen 2021.

Baserat på resultaten från prospekteringsarbetet i Nutukka under 2020 har Bolaget ansökt om ett malmletningstillstånd i Nutukka, omfattande 22,9 km2 och inkluderande klusterområdena. Malmletningstillståndet möjliggör, när det har beviljats, mer omfattande prospektering. Bolaget planerar nu att genomföra undersökningsborrning med en lätt borrigg under sommarfältsäsongen 2021, med målet att provta de djupaste delarna av bottenmoränen och av bergytan. Fortsatt prospektering kan också komma att omfatta undersökningsdikning med grävare liksom än mer moränprovtagning. Även magnetiska mätningar med hjälp av drönare planeras.

Peräpohja Joint Venture kopparprojekt

Geologin i Peräpohja skifferbälte i sydvästra finska Lappland visar många likheter med det så kallade Kopparbältet i Zambia, ett av världens viktigaste produktionsområden för koppar och viktigt område också för kobolt. Bolagets främsta prospekteringsmodell i Peräpohja är, att hitta mineraliseringar av typen ”SSC” (Strafiform Sediment-hosted Copper), typiskt förekommande i Kopparbältet i Zambia. Arctic Minerals har prospekterat efter koppar i Peräpohja sedan 2017 och har påvisat att mineraliseringar av den typen finns i både lösblock och i berghällar.

Vid fältarbetena 2018 påträffades koppar på flera platser, tillsammans med silver och guld. Prov både från berghällar och av lösblock innehöll signifikanta halter av koppar, guld och silver. Det bästa av de påträffade lösblocken innehöll 5,25% koppar, 0,4 g/t guld och 12 g/t silver.

Foto: Shutterstock.com

Under fältarbetena 2019 påträffades flera kopparhaltiga lösblock och hällar, liksom signifikanta blykoncentrationer (tom 2,8%) i vissa områden. I ett fall förekom förutom bly signifikanta halter av koppar, guld och silver. Ett prov innehöll 2.4% bly, 1.2 gram/ton guld, 265 gram/ton silver och 0.5% koppar.

Förutom provtagningsprogrammet utförde Bolaget 2019 också geofysiska markmätningar (Induced Polarisation) i 10 objekt. Som ett resultat av programmet har Bolaget identifierat flera lovande områden, vilka har följts upp under fältsäsongen 2020.

Under sommarfältsäsongen 2020 har Bolaget påträffat fler bly-kopparhaltiga lösblock. Det rikaste lösblocket påvisade betydande blykoncentration motsvarande 15,8%, samt 1,8% koppar respektive 84 gram/ton silver och 0,61 gram/ton guld. Ett annat lösblock innehöll 4,18% koppar, 28,9 gram/ton silver och 0,12 gram/ton guld.

Den 2 november 2020 meddelade Arctic Minerals att ytterligare kopparrika malmblock påträffats samt att planering pågår för kommande kärnborrning i utvalda områden i Peräpohja. Några av de påträffade malmblocken innehåller också signifikanta halter av guld, silver och bly.

Ett malmblock innehöll 7,7 % koppar, vilket är den högsta kopparhalten som hittills analyserats i malmblock i Peräpohja. Samma prov innehöll även 0,9 gram guld per ton och 89 gram silver per ton. Bland andra analysresultat kan nämnas ett malmblock med halten 2,9% koppar, 0,1% bly och 0,15% zink och ytterligare ett malmblock med 0,42% koppar, 42 gram silver per ton, 0,16 gram guld per ton och 6,5% bly.

Foto: ADC

De senaste fynden är i linje med Arctic Minerals tidigare rapporterade fynd av kopparrika berghällar och malmblock i Peräpohja.

Den 21 januari 2020 informerade Bolaget att det har gjort ett avtal om ett samarbete (Joint Venture) med Rio Tinto Group, enligt earn in-principen och gällande fortsatt prospektering i Peräpohja skifferbälte. 15 maj 2020 informerade Bolaget att Rio Tinto har anmält att bolaget har slutfört en due diligence gällande samarbetsavtalet och med positivt utfall. För mer detaljerad information om samarbetsavtalet med Rio Tinto, se pressmeddelandena från 21 januari 2020 och 15 maj 2020.

Kiiminki batterimetallprojekt

Bolaget har förbehåll för prospektering i prospekteringsprojektet Kiiminki batterimetaller, nordost om staden Uleåborg i mellersta Finland. I Kiiminki-området finns flera kobolt-koppar och bly-zink-silver-guld-anomalier, som sammanfaller med geofysiska anomalier. En av de geofysiska anomalierna ligger intill basiska vulkaniska bergarter, som också är anomala på guld. Området har också bra potential för bly och zink. I tidigare fältarbeten av GTK har påvisats lösblock innehållande bly-zink och med halter på upp till 11,8% bly, 6,5% zink, 370 gram/ton silver och 4 gram/ton guld. För närvarande gör Bolaget en sammanfattning, en syntes och en tolkning baserad på av GTK tidigare utförd geokemisk och geofysik undersökning, liksom ytterligare geologiskt fältarbete.

I Martimo-området i Kiiminki, visar geokemiska data en distinkt bly-zink-silver-guld-anomali som sammanfaller med en geofysisk anomali. På basen av dessa anomalier ser Martimo-zonen ut att vara omfattande – mer än 10 km lång och cirka 1 km bred. Bolaget anser att de geokemiska anomalierna i Martimo kan förorsakas av förekomster av bly-zink-silver-guld. Dessa geokemiska anomalier skall vidare undersökas vid fortsatt fältarbete. Förutom bly-zink-silver-guld-objekten finns det även indikationer på att det i Martimo-området finns potential för koppar-zink-mineraliseringar. Bolaget planerar att utföra ytterligare geofysiska mätningar för att optimera kärnborrningsobjekt i Martimo-området.

Arctic Minerals har identifierat ett annat prospekteringsobjekt i Katiska-området, beläget 15 km väst om Martimo och med likadan geologi. Katiska identifierades med hjälp av geofysisk modellering av GTK geodata i ett område kallat ”blyzonen”. Forskare från Uleåborgs universitet har också tidigare observerat anomal geofysisk ledningsförmåga i Katiska-området. Liksom vid Martimo planerar Bolaget att utföra vidare geofysiska mätningar vid Katiska för att identifiera objekt för kärnborrning.

Ett tredje objekt har identifierats vid Kumpusuo, cirka 5 km norr om Katiska-objektet. Bolaget har sommaren 2020 utfört fältarbete vid Kumpusuo för att undersöka guldobjekt, som påvisats vid prospektering för cirka 30 år sedan.

Vidare finns prospekteringsobjekt i Haukipudas-området där lösblocken med de högsta halterna i Kiiminki har påträffats. Sedan tidigare prospektering har nya små dagbrott öppnats i området, skogsvägar har byggts och skogsavverkningar har utförts, vilket i hög grad förbättrar möjligheten att hitta nya mineraliseringar i lösblock eller berghällar. Många prov har redan tagits men analysresultat med halter av guld, silver och basmetaller saknas ännu.

Fältarbeten utfört av Bolaget, kombinerat med den senaste geokemisk-geofysiska modelleringen, indikerar att Kiiminki är ett lovande område för prospektering efter basmetaller och guld, liksom för batterimetaller.

Paasivaara (kromit och platinametaller)

Paasivaara-området är beläget cirka 14 km öster om Kemi stad och 7 km nordost om Kemi kromgruva, ägd av Outokumpu Oyj. De sökta metallerna är krom och platinagruppens metaller (PGE). Arctic Minerals har utfört geofysisk och geologisk modellering, vilken visar en klar potential för kromit (krom-mineral) och PGE-mineraliseringar. Målområdet ligger på samma sätt beläget i förhållande till större geologiska förkastningszoner som malmerna vid Kemi gruva. Också den geofysiska anomalin (seismik) på den nordöstra sidan av Kemi gruva indikerar att de kromit-PGE-bärande bergarterna fortsätter in till Paasivaara-området. Inledande prospektering i Paasivaara kan bestå av geofysik (IP, det vill säga induced polarisation). Om resultaten är positiva kan nästa steg inkludera kärnborrning.

 

Projekt