Nyheter

 

Arctic Minerals förvärvar guldprojektet Katterat i Norge och genomför riktad nyemission av aktier i samband med förvärvet

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") har idag, den 29 september 2022, ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Branten Utvikling AS (som kontrolleras av David Ettner och Ragnar Hagen) avseende förvärv av samtliga aktier i Arctic Exploration AS som innehar guldprojektet Katterat i Norge, i enlighet med avsiktsförklaringen som kommunicerades genom pressmeddelande den 15 augusti 2022. Tillträdet sker per idag. Köpeskillingen för 100 procent av aktierna i Arctic Exploration AS uppgår till 1,95 mNOK och erläggs dels i form av kontant betalning om 0,05 mNOK, dels i form av en säljarrevers om 1,90 mNOK som kvittas mot 3 302 520 nyemitterade aktier i Arctic Minerals. Styrelsen i Arctic Minerals har därför, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 juni 2022, beslutat om en riktad kvittningsemission om 3 302 520 aktier i Bolaget som delbetalning av den avtalade köpeskillingen i förvärvet av Katteratprojektet.

Katteratprojektet omfattar 12 undersökningstillstånd om totalt 116 km2 i Narviks kommun i Norge. Guld har lokaliserats i fast berg på flera ställen i Katterat-området. Bergprov har vid analyser innehållit mellan 0,9 och 18 gram guld per ton. Synligt guld har också observerats vid vaskning av jordprover. Guldmineraliseringar finns i samband med en geologisk struktur, en s.k. skärzon, ett gynnsamt läge för en guldmineralisering. Skärzonen har kunnat följas på en sträcka av flera kilometer genom en kombination av geologisk fältkartering och tolkning av geofysik. Bolagets ledning anser, att geologin och mineraliseringarna i Katterat-området kan jämföras med "Guldlinjen" i norra Sverige, där det påträffats flera betydande guldförekomster. Exempel på sådana är Barsele (innehållande 21 miljoner uns guld) och Fäboliden (1 miljon uns), liksom idag producerande Björkdal guldgruva och nedlagda Svartliden guldgruva.

Fältarbete har även genomförts under tredje kvartalet i år iform av geologisk kartering och provtagning, liksom geofysiska mätningar.

Guldförekomsten i Katterat har påvisats och utvecklats av Ragnar Hagen och David Ettner. Bägge har en gedigen erfarenhet av mineralprospektering och gruvdrift både i Norge och internationellt. Ragnar och David kommer nu att ingå i Arctic Minerals prospekteringsteam, där målet är att vidare utveckla Katterat-guldprojektet.

Jonatan Forsberg, VD på Arctic Minerals kommenterar:

Vi är glada över att Arctic Minerals nu slutför förvärvet av Katterat guldprojekt. Vår bedömning är att området i Katterat har potential att innehålla en signifikant guldförekomst. Den omfattande förekomsten av guld i fast berg är mycket lovande och Arctic Minerals ser fram emot att tillsammans med Ragnar Hagen och David Ettner utveckla Katterat guldprojekt.

Skälen till nyemissionen och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget idag, genom ingånget aktieöverlåtelseavtal, har förvärvat guldprojektet Katterat i Norge. I samband med förvärvet har Bolaget åtagit sig att erlägga merparten av köpeskillingen i form av nyemitterade aktier i Arctic Minerals.

Teckningskursen har fastställts enligt aktieöverlåtelseavtalet till 0,60 kronor per aktie, vilket motsvarar kvotvärdet för aktierna i Arctic Minerals. Kvotvärdet om 0,60 kronor motsvarar en premie om cirka 16 procent jämfört med stängningskursen handelsdagen närmast föregående ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet.

Nyemissionen av 3 302 520 aktier riktas till säljaren Branten Utvikling AS. Betalning av aktierna sker genom kvittning av säljarens fordran om 1,90 mNOK.

Branten Utvikling AS har åtagit sig att inte avyttra de nyemitterade aktierna under en period om 180 dagar.

Nyemissionen medför att det totala antalet aktier och röster i Bolaget ökar med 3 302 520 aktier och röster, från 148 918 677 aktier och röster till 152 221 197 aktier och röster. Aktiekapitalet ökar med 1 981 512 kronor, från 89 351 206,20 kronor till 91 332 718,20 kronor. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 2 procent, baserat på antalet aktier och röster i Bolaget efter nyemissionen.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Jonatan Forsberg, vd

(+46) 76 105 1310

jonatan.forsberg@arcticminerals.se

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, zink, guld och andra batterimetaller i norra och mellersta Finland. Koncernen har även mineralrättigheter i Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2022, kl 09.40.