Nyheter

Arctic Minerals genomför ytterligare prospektering vid guldprojektet Nutukka i Finland

Arctic Minerals uppdaterar kring Bolagets fortsatta prospektering vid guldprojektet Nutukka i finska Lappland. Prospekteringen genomförs för att följa upp de goda resultaten från fjolårets fältarbete då ett omfattande guldvasknings- och geokemiskt provtagningsprogram genomfördes, där synligt guld kunde ses utbrett i de vaskade proven. Prospekteringen vid projektet fokuserar nu på tre områden som anses vara särskilt intressanta. Ytterligare provtagning kommer nu initialt ske genom grävande av undersökningsdiken samt ett borrprogram för djupmoränprovtagning (base-of-till & top-of-bedrock), där den nedersta delen av moränlagret och bergytan provtas. Prospekteringsarbetet utförs enligt plan under sommaren och hösten 2023. Bolaget planerar därefter för ett kärnborrningsprogram under vintern 2023/2024.

Under sommaren 2022 genomförde Arctic Minerals ett omfattande guldvasknings- och provtagningsprogram i malmletningsområdet Rita, beläget i Nutukka-området i finska Lappland. Bolaget anser att resultaten är mycket lovande: i 135 av 137 vaskade moränprov återfanns synligt guld.

Rita-områdets potential identifierades vid genomgång av geokemisk-, geofysisk- och geologisk data framtagna av GTK (Geologiska Forskningscentralen i Finland). I området har påvisats en tydlig regional geokemisk guldanomali, i samma område där Arctic Minerals bästa vaskningsprov nu påträffats. Området ligger i skärningspunkten mellan två stora strukturer som stryker i nordväst-sydost och nordost-sydvästlig riktning. Bergarterna i området består av paleoproterozoiska basiska metavulkaniter ("komatiter") och grafitskiffrar. Geologiska läget anses vara mycket gynnsamt för förekomsten av guldmineraliseringar.

Malmletningstillståndet Rita har en yta på 25 km2 och är beläget ca 20 km sydväst om den kända guldvaskningsbyn Tankavaara. Området ligger i östra delen av mellersta Lapplands grönstensbälte (CLGB), i norra Finland. I området finns Europas största guldgruva, Kittilä guldgruva, som ägs av kanadensiska Agnico Eagle. Gruvan producerade totalt 7 440 kg (239 240 uns) guld år 2021. I detta bälte har under senaste åren upptäckts flera nya guldförekomster, senaste guldförekomsten Ikkari, som ägs av Rupert Resources, och som enligt senaste publicerade malmberäkning innehåller 4,28 miljoner uns (130 000 kg) guld i klasserna indikerad (indicated) och antagen (inferred).

Området i mellersta finska Lappland visar stora likheter med de stora guldproducerande malmbältena i västra Australien och östra Kanada.  

Arctic Minerals har också ansökt om malmletningstillståndet Pulteri, som täcker 21 km2. Det ansökta malmletningsområdet är beläget ca 20 km sydost om malmletningsområdet Rita. Pulteri-området har en liknande geologi och malmpotential som Rita-området.

VD Jonatan Forsberg kommenterar

Vi är mycket nöjda med prospekteringen som vi hittills genomfört vid guldprojektet Nutukka. Området är ett utmärkt guldprojekt i ett grönstensbälte där ett antal nya betydande guldförekomster redan upptäckts. Att vi nu har synligt guld i de vaskade proven i ett område där det finns en tydlig geokemisk anomali är mycket lovande. Vi ser fram emot fortsatt prospektering vid guldprojektet under kommande sommar och höst.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. 

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Jonatan Forsberg, vd

(+46) 76 105 1310

jonatan.forsberg@arcticminerals.se

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter guld, koppar, zink och batterimetaller i Finland och Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2023, kl 08.20.

2023-03-09
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet som erhölls vid Bolagets extra bolagsstämma den 17 november 2022, beslutat att genomföra en riktad kontantemission av 9 689 100 aktier, vilket tillför Bolaget 5 329 005 SEK före avdrag för emissionskostnader (den "Riktade Emissionen"). Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 0,55 SEK per aktie. Strategiska och långsiktiga investerare deltar i den Riktade Emissionen.

2023-02-24

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed bokslutskommuniké för helåret januari - december 2022.

2023-02-17
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals har utsett Risto Pietilä till ny vd för Koncernen.

2023-01-30
Regulatorisk

Arctic Minerals uppdaterar kring Bolagets fortsatta prospektering vid guldprojektet Nutukka i finska Lappland. Prospekteringen genomförs för att följa upp de goda resultaten från fjolårets fältarbete då ett omfattande guldvasknings- och geokemiskt provtagningsprogram genomfördes, där synligt guld kunde ses utbrett i de vaskade proven. Prospekteringen vid projektet fokuserar nu på tre områden som anses vara särskilt intressanta. Ytterligare provtagning kommer nu initialt ske genom grävande av undersökningsdiken samt ett borrprogram för djupmoränprovtagning (base-of-till & top-of-bedrock), där den nedersta delen av moränlagret och bergytan provtas. Prospekteringsarbetet utförs enligt plan under sommaren och hösten 2023. Bolaget planerar därefter för ett kärnborrningsprogram under vintern 2023/2024.

2023-01-19
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) har identifierat ett nytt kopparprojekt i ett geologiskt nästan outforskat och glest befolkat område i mellersta Finland. I området har påträffats lösblock med kopparhalter upp till 4,4%.

2022-12-07
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) har erhållit positiva resultat från de geofysiska markmätningar som utfördes under fältsäsongen 2022 i det av Bolaget helägda Bidjovagge guld-koppar-projektet i Norge. Resultaten från den senaste markmätningen bekräftar den tidigare tolkningen, baserad på tidigare kärnborrning och geofysik, där malmzonen fortsätter både väster och norr om det tidigare gruvområdet.

2022-12-01
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals") förvärvar 100% av kopparprojektet Peräpohja i Finland ("Projektet") genom ett royaltyavtal ("Royaltyavtalet") med Rio Tinto-gruppen ("Rio Tinto"). Projektet består utav 24 malmletningstillstånd och ansökningar om totalt 1 120 km2 (112 000 hektar). Projektet har fram tills nu ägts gemensamt av Arctic Minerals och Rio Tinto i ett joint venture. Royaltyavtalet ersätter nu tidigare joint venture avtal som därigenom avslutas. Genom Royaltyavtalet får Rio Tinto rätt till en royalty om en procent av intäkterna från eventuell produktion från Projektet. Ingen kontant ersättning utgår för förvärvet av Projektet.

2022-11-17

Arctic Minerals AB (publ) ("Bolaget") höll idag, den 17 november 2022, extra bolagsstämma på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm.

2022-10-17
Regulatorisk

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569-3602, kallas till extra bolagsstämma den 17 november 2022 kl. 11.00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 10.30.

2022-10-06

Vd Jonatan Forsberg kommenterar förvärvet av Katterat guldprojekt i Norge i inderesTV.

1
2
...
35
>>