Nyheter

ARCTIC MINERALS INFORMERAR OM RESULTAT I PROSPEKTERINGEN I NORRA FINLAND

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North Stockholm: "ARCT") har nöjet att presentera en uppdatering om prospekteringen efter koppar i Peräpohja skifferbälte i sydvästra finska Lappland. Bolaget informerade i januari 2019 att i fältarbetena under 2018 påträffades koppar på ett antal platser, tillsammans med förhöjda halter av silver och guld. Lovande kopparhalter hade analyserats i prover från både berghällar och ett antal lösblock. Det bästa malmblocket innehöll 5,25% koppar, 0,4 Gram per ton guld och 12 gram per ton silver.

Baserat på dessa lovande resultat 2018 planerade bolagets ledning ett uppföljande prospekterings-program för fältsäsongen 2019. Provtagningen av berghällar och lösblock påbörjades planenligt i mitten av maj och i några valda områden påbörjades en ytnära geokemisk provtagning (moränens A-zon). De första analyserna från geokemiproven har nu erhållits och resultaten är lovande: flera av de första proven håller anomala kopparhalter, ibland också förhöjda bly- och zinkhalter. Prov-tagningen fortsätter till slutet av fältsäsongen och efter det kan kan slutsatser dras om resultaten.

Flera mineraliserade kvartsitblock har också påträffats. Flera av lösblocken innehåller anomala halter av koppar och som en ny observation, i ett lösblock och en häll också bly i form av blyglans.

Resultaten under fältsäsongen hittils under 2019 förstärker bolagets uppfattning att Peräpohja skifferbälte visar stora likheter med det s.k. Kopparbältet i Zambia och representerar ett mycket attraktivt målområde för vidare prospektering. 

Peter Walker, styrelseordförande för Arctic Minerals, kommenterar: "Vi är mycket nöjda med resultatet av det fortsatta fältarbetet i Peräpohja denna sommar. De påvisade kopparminerali-seringarna styrker oss i uppfattningen att denna region utgör ett utomordentligt område att hitta kopparförekomster av Zambia-typ (SCC) så vi har en bra motivation att fortsätta prospekteringen.

Den nyligen framgångsrikt genomförda riktade emissionen möjliggör också den planerade kärn-borrningen i Vihanti-området, i det s.k. Brahestad-Ladoga malmbältet i mellersta Finland, efter att de ansökta malmletningstillstånden har godkänts av tillståndsmyndigheten. 

8 AUGUSTI 2019

Certified Advisor
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North, Stockholm.

Övrigt
Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Stockholm under handelsbeteckningen "ARCT".

För ytterligare information, se Bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta: 

Krister Söderholm, VD
(+358) 50 542 3113)
krister.soderholm@arcticminerals.se 

eller

Risto Pietilä
Exploration Manager
Arctic Minerals AB
(+358) 400 293217
risto.pietila@arcticminerals.se 

Om Arctic Minerals AB

Arctic Minerals AB är ett svenskt bolag som fokuserar på prospektering efter koppar, zink och guld i Finland. Bolaget har två förbehåll för prospektering på 1 192 kmi mellersta Finland i det s.k. Brahestad-Ladoga malmbältet, där också ansökts om två malmletningstillstånd på 24 km2. Vidare har Bolaget i södra finska Lappland, i det s.k. Peräpohja skiffer-bältet fem förbehåll täckande 1 282 km2 och har ansökt om ett malmletningstillstånd. Totalt har bolaget alltså, inkluderat Kiiminki-förbehållet på 802 km2, därmed förbehåll täckande 3 280 km2 . Bolaget har också mineralrättigheter vid den nedlagda Bidjovagge koppar-guldgruvan i Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 8 augusti 2019 kl.10.45.

2020-08-27
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed rapport för perioden januari - juni 2020.

2020-08-26
Regulatorisk

Arctic Minerals uppdaterar härmed om pågående prospektering i norra och mellersta Finland. Fältarbetet under 2020 har fokuserat på Bolagets guldprojekt Nutukka i mellersta finska Lappland, på batteri-metaller i Kiiminki-projektet i mellersta Finland och på prospektering efter koppar i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. Kopparprospekteringen i Peräpohja genomförs inom ramen för det joint venture-avtal som ingåtts med det världsledande gruvbolaget Rio Tinto.

Inför höst- och vintersäsongen 2020/2021 planerar Arctic Minerals att fortskrida med fältarbeten vid guldprojektet Nutukka samt även att utföra geofysiska markmätningar i Kiiminki-området i syfte att välja optimala platser för kärnborrning efter batterimetaller. I Peräpohjas joint venture-projekt utförs geofysiska mätningar också för att välja optimala borrplatser i tidigare påvisade borrobjekt, liksom att identifiera potentiella nya borrobjekt.

2020-06-24
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) ("Bolaget") avhöll den 24 juni 2020 årsstämma ("Stämman") på Skeppargatan 27 i Stockholm.

2020-05-22
Regulatorisk

Styrelsen för Arctic Minerals AB, org. nr 556569-3602, ("Bolaget") kallar till årsstämma onsdagen den 24 juni 2020, kl. 14.00 Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm.

2020-05-15
Regulatorisk

Rio Tinto Mining and Exploration Limited, ett dotterbolag inom Rio Tinto-koncernen, har bekräftat till Arctic Minerals att deras due diligence beträffande det ömsesidiga joint venture-avtalet nu är slutförd med ett positivt resultat.

2020-05-05
Regulatorisk

Arctic Minerals publicerar årsredovisning för 2019 innehållandes en Upplysning av särskild betydelse i revisionsberättelsen avseende Bidjovagge-projektet.

2020-04-23
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB har beslutat att skjuta upp årsstämman 2020 till ett senare datum.

2020-03-18
Regulatorisk

Arctic Minerals uppdaterar härmed om pågående prospektering i norra och mellersta Finland. Under hösten 2019 och vintern 2020 har bolagets prospektering inriktats mot kärnborrning i zink-koppar-guld-området i Vihanti i mellersta Finland såväl som på prospektering efter koppar i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. I Peräpohja sker prospekteringen efter koppar inom ramen för det Joint Venture avtal som ingicks i januari 2020 med den världsledande gruvkoncernen Rio Tinto. Under resterande delen av 2020 kommer Arctic Minerals prospekteringsarbete även att inrikta sig mot sökandet efter batterimetaller i Kiiminki i mellersta Finland samt efter guld i Nutukka i mellersta Lapplands grönstensbälte.

2020-02-27
Regulatorisk
2020-02-17
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) har utsett Jonatan Forsberg till ny VD för koncernen. Han ersätter Krister Söderholm, som går i pension, men kvarstår som styrelseledamot. Jonatan tillträder som VD den 1 mars 2020.

1
2
...
27
>>