Nyheter

ARCTIC MINERALS INFORMERAR OM RESULTAT I PROSPEKTERINGEN I NORRA FINLAND

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North Stockholm: "ARCT") har nöjet att presentera en uppdatering om prospekteringen efter koppar i Peräpohja skifferbälte i sydvästra finska Lappland. Bolaget informerade i januari 2019 att i fältarbetena under 2018 påträffades koppar på ett antal platser, tillsammans med förhöjda halter av silver och guld. Lovande kopparhalter hade analyserats i prover från både berghällar och ett antal lösblock. Det bästa malmblocket innehöll 5,25% koppar, 0,4 Gram per ton guld och 12 gram per ton silver.

Baserat på dessa lovande resultat 2018 planerade bolagets ledning ett uppföljande prospekterings-program för fältsäsongen 2019. Provtagningen av berghällar och lösblock påbörjades planenligt i mitten av maj och i några valda områden påbörjades en ytnära geokemisk provtagning (moränens A-zon). De första analyserna från geokemiproven har nu erhållits och resultaten är lovande: flera av de första proven håller anomala kopparhalter, ibland också förhöjda bly- och zinkhalter. Prov-tagningen fortsätter till slutet av fältsäsongen och efter det kan kan slutsatser dras om resultaten.

Flera mineraliserade kvartsitblock har också påträffats. Flera av lösblocken innehåller anomala halter av koppar och som en ny observation, i ett lösblock och en häll också bly i form av blyglans.

Resultaten under fältsäsongen hittils under 2019 förstärker bolagets uppfattning att Peräpohja skifferbälte visar stora likheter med det s.k. Kopparbältet i Zambia och representerar ett mycket attraktivt målområde för vidare prospektering. 

Peter Walker, styrelseordförande för Arctic Minerals, kommenterar: "Vi är mycket nöjda med resultatet av det fortsatta fältarbetet i Peräpohja denna sommar. De påvisade kopparminerali-seringarna styrker oss i uppfattningen att denna region utgör ett utomordentligt område att hitta kopparförekomster av Zambia-typ (SCC) så vi har en bra motivation att fortsätta prospekteringen.

Den nyligen framgångsrikt genomförda riktade emissionen möjliggör också den planerade kärn-borrningen i Vihanti-området, i det s.k. Brahestad-Ladoga malmbältet i mellersta Finland, efter att de ansökta malmletningstillstånden har godkänts av tillståndsmyndigheten. 

8 AUGUSTI 2019

Certified Advisor
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North, Stockholm.

Övrigt
Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Stockholm under handelsbeteckningen "ARCT".

För ytterligare information, se Bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta: 

Krister Söderholm, VD
(+358) 50 542 3113)
krister.soderholm@arcticminerals.se 

eller

Risto Pietilä
Exploration Manager
Arctic Minerals AB
(+358) 400 293217
risto.pietila@arcticminerals.se 

Om Arctic Minerals AB

Arctic Minerals AB är ett svenskt bolag som fokuserar på prospektering efter koppar, zink och guld i Finland. Bolaget har två förbehåll för prospektering på 1 192 kmi mellersta Finland i det s.k. Brahestad-Ladoga malmbältet, där också ansökts om två malmletningstillstånd på 24 km2. Vidare har Bolaget i södra finska Lappland, i det s.k. Peräpohja skiffer-bältet fem förbehåll täckande 1 282 km2 och har ansökt om ett malmletningstillstånd. Totalt har bolaget alltså, inkluderat Kiiminki-förbehållet på 802 km2, därmed förbehåll täckande 3 280 km2 . Bolaget har också mineralrättigheter vid den nedlagda Bidjovagge koppar-guldgruvan i Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 8 augusti 2019 kl.10.45.

2020-02-17
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) har utsett Jonatan Forsberg till ny VD för koncernen. Han ersätter Krister Söderholm, som går i pension, men kvarstår som styrelseledamot. Jonatan tillträder som VD den 1 mars 2020.

2020-01-21
Regulatorisk

Arctic Minerals AB har nöjet att informera att ett samarbetsavtal (Joint Venture) har ingåtts med Rio Tinto Mining & Exploration Ltd, ett dotterbolag inom Rio Tinto Group, ett av världens största gruvbolag. Avtalspart för Arctic Minerals är dotterbolaget Norrbotten Exploration AB, som är operatör för bolagets kopparprospektering i Peräpohja-området i södra finska Lappland. En förutsättning för Rio Tintos godkännande av avtalet är ett positivt resultat av en due diligence.

2019-12-13
Regulatorisk

Arctic Minerals AB har nöjet att informera att kärnborrningen i Vihanti-området har påbörjats denna vecka. I området skall kärnborrning utföras i tre borrobjekt; Kuuhkamo, Vilminko och Vihanti Deeps. Kärnborrningen har nu påbörjats i det första objektet, Kuuhkamo.

2019-12-02
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North Growth Market, Stockholm ("ARCT") har nöjet att informera att bolaget har identifierat ett nytt område med prospekterings-potential för platinagruppens element (PGE) och kromit i norra Finland. Koncernens dotterbolag Norrbotten Exploration AB har därför till Tukes, myndigheten för mineralrättigheter i Finland, lämnat en ansökan om ett förbehåll för prospektering, täckande ett område på 8 km2. Området ligger ca 15 km nordost om staden Kemi.

2019-11-25
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North Growth Market, Stockholm: "ARCT") har nöjet att meddela att bolaget har beviljats malmletningstillståndet Vilminko, i zink-koppar-guld-projektet i Vihanti-området i mellersta Finland. Tillståndet har beviljats av Tukes, myndigheten som ansvarar för mineralrättigheter i Finland. Det beviljade tillståndet möjliggör påbörjande av den planerade kärnborrningen i Vilminko-objektet.

2019-10-29
Regulatorisk

Arctic Minerals AB har nöjet att meddela att kärnborrningen i zink-koppar-guld-objekten i Vihanti påbörjas i november 2019. Detta möjliggörs genom att tillståndsmyndigheten Tukes beviljat det nödvändiga malmletningstillståndet Lampinsaari, som inbegriper de två borrobjekten "Vihanti mot djupet" och "Kuuhkamo".

2019-10-24
Regulatorisk

Arctic Minerals AB har nöjet att informera, att bolaget har identifierat ett nytt prospekteringsområde med guldpotential i norra Finland. Bolaget har därför till Tukes, myndigheten för mineralrättigheter i Finland, lämnat en ansökan om ett förbehåll (för prospektering), täckande ett område på 365 km2, ca 100 km nordost om Kittilä centrum och ca 20 km sydväst om guldvaskarbyn Tankavaara i finska Lappland. Förbehållet förväntas godkännas av Tukes inom kort och det gäller två år från lämnandet av ansökan.

2019-10-24
Regulatorisk

Arctic Minerals AB har nöjet att informera, att bolaget har identifierat ett nytt prospekteringsområde med guldpotential i norra Finland. Bolaget har därför till Tukes, myndigheten för mineralrättigheter i Finland, lämnat en ansökan om ett förbehåll (för prospektering), täckande ett område på 365 km2, ca 100 km nordost om Kittilä centrum och ca 20 km sydväst om guldvaskarbyn Tankavaara i finska Lappland. Förbehållet förväntas godkännas av Tukes inom kort och det gäller två år från lämnandet av ansökan.

2019-08-30
Regulatorisk

Första halvåret (januari - juni) 2019

  • Resultatet efter skatt för första halvåret 2019 uppgick till - 1,9 (- 1,1) MSEK.
  • Resultat per aktie (EPS) för första halvåret var -0,03 (-0,02) SEK.
  • Eget kapital per aktie vid periodens slut var 0,86 (0,93) SEK.
  • Banktillgodohavanden vid periodens slut uppgick till 3,2 (9,6) MSEK
1
2
...
25
>>