Nyheter

 

Arctic Minerals ingår avsiktsförklaring om att förvärva guldprojekt i Norge

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals") har idag ingått en icke bindande avsiktsförklaring om att förvärva 100 % av guldprojektet Katterat i Norge från ett bolag som kontrolleras av David Ettner och Ragnar Hagen ("Säljarna"). Katteratprojektet omfattar 12 undersökningstillstånd om totalt 116 km2 i Narviks kommun i Norge. I Katterat-området har guld lokaliserats i fast berg på flera ställen. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 1,95 mNOK.

Arctic Minerals har ingått en icke bindande avsiktsförklaring om att förvärva 100 % av guldprojektet Katterat i Norge för en köpeskilling om 1,95 mNOK (198 kEUR).

Guld har lokaliserats i fast berg på flera ställen i Katterat-området. Bergprov har vid analyser innehållit mellan 0,9 och 18 gram guld per ton. Synligt guld har också observerats vid vaskning av jordprover. Guldmineraliseringar finns i samband med en geologisk struktur, en s.k. skärzon, ett gynnsamt läge för en guldmineralisering. Skärzonen har kunnat följas på en sträcka av flera kilometer genom en kombination av geologisk fältkartering och tolkning av geofysik. Bolagets ledning anser, att geologin och mineraliseringarna i Katterat-området kan jämföras med "Guldlinjen" i norra Sverige, där det påträffats flera betydande guldförekomster. Exempel på sådana är Barsele (innehållande 21 miljoner uns guld) och Fäboliden (1 miljon uns), liksom idag producerande Björkdal guldgruva och nedlagda Svartliden guldgruva.

Fältarbete har planerats för tredje kvartalet innevarande år och där ingår fortsatt geologisk kartering och provtagning, liksom geofysiska mätningar.

Guldförekomsten i Katterat har påvisats och utvecklats av Ragnar Hagen och David Ettner. Bägge har en gedigen erfarenhet av mineralprospektering och gruvdrift både i Norge och internationellt. Ragnar och David kommer nu att ingå i Arctic Minerals prospekteringsteam, där målet är att vidare utveckla Katterat-guldprojektet.

Jonatan Forsberg, VD på Arctic Minerals kommenterar:

Vi är glada över att Arctic Minerals har fått möjligheten att förvärva Katterat-guldprojektet. Vår bedömning är att området i Katterat har potential att innehålla en signifikant guldförekomst. Den omfattande förekomsten av guld i fast berg är mycket lovande och Arctic Minerals ser fram emot att tillsammans med Ragnar Hagen och David Ettner utveckla Katterat guldprojektet.

Enligt avsiktsförklaringen ska 0,05 mNOK betalas kontant och 1,90 mNOK betalas i form av nyemitterade aktier i Arctic Minerals ("Vederlagsaktierna"). Antalet Vederlagsaktier ska beräknas genom att dividera 1,90 mNOK med 0,60 kronor, vilket är kvotvärdet för aktierna i Arctic Minerals. Kvotvärdet om 0,60 kronor motsvarar en premie om cirka 8 procent jämfört med stängningskursen handelsdagen närmast föregående ingåendet av avsiktsförklaringen. Genom nyemission av Vederlagsaktierna kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med högst 3 302 520 till högst 152 221 197. En nyemission av Vederlagsaktierna motsvarar en utspädning om cirka 2 procent, baserat på antalet aktier och röster i Bolaget efter nyemission.

För det fall Arctic Minerals och Säljarna ingår ett bindande aktieöverlåtelseavtal förväntas transaktionen slutföras under tredje kvartalet 2022 då den är villkorad av godkännande av överlåtelse av tillstånd av DMF (den myndighet som ansvarar för mineralrättigheter i Norge).

För det fall ett bindande aktieöverlåtelseavtal inte ingås senast den 30 september 2022 upphör avsiktsförklaringen att gälla.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Jonatan Forsberg, vd

(+46) 76 105 1310

jonatan.forsberg@arcticminerals.se

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, zink, guld och andra batterimetaller i norra och mellersta Finland. Koncernen har även mineralrättigheter i Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2022, kl 11.25.