Nyheter

Arctic Minerals uppdaterar om pågående prospektering

Arctic Minerals uppdaterar härmed om pågående prospektering i norra och mellersta Finland. Fältarbetet under 2020 har fokuserat på Bolagets guldprojekt Nutukka i mellersta finska Lappland, på batteri-metaller i Kiiminki-projektet i mellersta Finland och på prospektering efter koppar i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. Kopparprospekteringen i Peräpohja genomförs inom ramen för det joint venture-avtal som ingåtts med det världsledande gruvbolaget Rio Tinto.

Inför höst- och vintersäsongen 2020/2021 planerar Arctic Minerals att fortskrida med fältarbeten vid guldprojektet Nutukka samt även att utföra geofysiska markmätningar i Kiiminki-området i syfte att välja optimala platser för kärnborrning efter batterimetaller. I Peräpohjas joint venture-projekt utförs geofysiska mätningar också för att välja optimala borrplatser i tidigare påvisade borrobjekt, liksom att identifiera potentiella nya borrobjekt.

  • Arctic Minerals har under fältsäsongen 2020 låtit utföra en framgångsrik moränprovtagning efter guld i Nutukka. Bolaget planerar därför att utföra ytterligare moränprovtagning och analys med start i september 2020, liksom ytterligare fältarbete för att lokalisera och provta fler berghällar i dagen. Beroende på resultaten därav kan ytterligare prospektering omfatta flygmätning med hög upplösning, ytterligare moränprovtagning, geofysiska (magnetiska) undersökningar och strukturell geologisk tolkning för att identifiera mål för borrning.
  • Bolagets bedömning baserad på geokemisk modellering och fynden av de höga bly-zink-silver-halterna i lösblock i Kiiminki indikerar på mineraliseringar i flera områden. Bolaget avser att utföra geofysiska markmätningar hösten 2020 för att välja och optimera borrobjekt att därefter utföra kärnborrning på.
  • I samarbete med Rio Tinto fortsätter Arctic Minerals fältarbetet inom Peräpohjas joint venture-kopparprojekt. Ytterligare geofysiska mätningar utförs också, med målet att optimera borrplatser inom tidigare identifierade borrobjekt, liksom att påvisa potentiella nya borrobjekt. För närvarande utförs en djuppenetrerande EM (elektromagnetisk) markmätning. I planerna för närmaste tiden ingår även att utföra flygmätningar med hög upplösning, bottenmoränprovtagning samt kärnborrning i valda områden.

Nutukka guldprojekt

Nutukka guldprojektet ligger i finska Lappland, cirka 100 kilometer nordost om Kittilä kyrkby och cirka 20 kilometer sydväst från Tankavaara guldvaskningsby. Nutukka-förbehållet, som täcker en yta på 366 km2, ligger i östra ändan av mellersta Lapplands grönstensbälte. I detta bälte ligger Kittilä guldgruva, Europas största guldgruva, ägd av kanadensiska Agnico Eagle Mines Ltd och som 2018 producerade cirka 6 100 kg guld. Inom detta bälte har senaste åren påvisats flera nya guldfynd. Bolaget anser att geologin i Nutukka-området visar stora likheter med de guldrika malmbältena i västra Australien och Abitibi i östra Kanada, bägge stora guldproducerande områden.

Bolaget har identifierat potentialen i Nutukka genom att noggrant undersöka geokemisk, geofysisk och annan geodata tillgänglig från GTK (Geologiska forskningscentralen, Finland). I området har påvisats flera guldanomalier i moränen men orsaken till dessa anomalier har inte ännu kunnat härledas. Området ligger strax öster om Kirakka-aapa, där GTK tidigare i perioden 2001-2005 har borrat korta borrhål för att kartera områdets berggrund. I dessa borrningar erhölls en malmskärning på 2 meter med halterna 3-5 g/t guld, 0.26% nickel och 0.08% kobolt. I ett annat borrhål påvisades en guld-koppar-mineralisering hållande 0.9 g/t guld och 0.8% koppar över en meter.

I juni 2020 genomförde Bolaget en moränprovtagningskampanj i Nutukka-området. Totalt provtogs 34 platser från ett djup av 0,5 - 1,0 meter. Guldkorn observerades i 17 av dessa prov. Av dessa innehöll 7 prov guldkorn/nuggets större än 100 micron i diameter. Det största guldkornet mätte 700 x 250 micron. Fördelningen av dessa prov bildar två distinkta anhopningar ("clusters") av guld som korrelerar med den guldkritiska geologin.

I preliminär geologisk kartering har påvisats flera berghällar med bergarten kvartsit nära de bästa moränproven. Bergarten i dessa hällar är typiska för en bergart som kan förväntas innehålla guldmineraliseringar. Bolaget anser det vara troligt att fler sådana berghällar kan hittas i kommande fältarbete.

Moränprovtagningen utfördes av en konsulterande geolog som har specialiserat sig på den typ av guldgeologi Bolaget fokuserar på i Nutukka. Geologen har uttalat att det i en sådan geologi påvisas guld i max 20% av moränproven. Att hitta guld i 50% av proven såsom i provtagningen i juni kan betraktas som lovande. Konsulterande geologen har därför starkt rekommenderat mer provtagning, inkluderat vaskning, så att även det mycket finkorniga guldet, som inte kan ses med blotta ögat, kan hittas.

Bolaget planerar därför att utföra mer moränprovtagning och vidare behandling av proven i september 2020, kombinerat med geologiskt fältarbete för att hitta och provta fler berghällar. Beroende på resultaten därav kan ytterligare prospektering omfatta flygmätning med hög upplösning, ytterligare moränprovtagning, geofysiska (magnetiska) undersökningar och strukturell geologisk tolkning för att identifiera mål för borrning.

Kiiminki batterimetall-projekt

Bolaget har två gällande förbehåll för prospektering, täckande totalt 1 092 km2, i prospekteringsprojektet Kiiminki batterimetaller, nordost om staden Uleåborg i mellersta Finland. I Kiiminki-området finns flera kobolt-koppar och bly-zink-silver-guld-anomalier, som sammanfaller med geofysiska anomalier. En av de geofysiska anomalierna ligger intill basiska vulkaniska bergarter, som också är anomala på guld. Området har också bra potential för bly och zink. I tidigare fältarbeten av GTK har påvisats lösblock innehållande bly-zink och med halter på upp till 11,8% bly, 6,5% zink, 370 gram/ton silver och 4 gram/ton guld. För närvarande gör Bolaget en sammanfattning, en syntes och en tolkning baserad på av GTK tidigare utförd geokemisk och geofysik undersökning, liksom ytterligare geologiskt fältarbete.

I Martimo-området i Kiiminki, visar geokemiska data en distinkt bly-zink-silver-guld-anomali som sammanfaller med en geofysisk anomali. På basen av dessa anomalier ser Martimo-zonen ut att vara omfattande - mer än 10 km lång och cirka 1 km bred. Bolaget anser att de geokemiska anomalierna i Martimo kan förorsakas av förekomster av bly-zink-silver-guld. Dessa geokemiska anomalier skall vidare undersökas vid fortsatta fältarbeten denna fältsäsong. Förutom bly-zink-silver-guld-objekten finns det även indikationer på att det i Martimo-området också finns potential för koppar-zink-mineraliseringar. Bolaget planerar att utföra vidare geofysiska mätningar hösten 2020 för att optimera borrobjekt i Martimo-området.

Arctic Minerals har identifierat ett annat prospekteringsobjekt i Katiska-området, beläget 15 km väst om Martimo och med likadan geologi. Katiska identifierades med hjälp av geofysisk modellering av GTK geodata i ett område kallat "blyzonen". Forskare från Uleåborgs universitet har också tidigare observerat anomal geofysisk ledningsförmåga i Katiska-området. Liksom vid Martimo avser Bolaget att utföra vidare geofysiska mätningar vid Katiska hösten 2020, för att identifiera objekt för kärnborrning.

Ett tredje objekt har identifierats vid Kumpusuo, cirka 5 km norr om Katiska-objektet. Bolaget har sommaren 2020 utfört fältarbete vid Kumpusuo för att undersöka guldobjekt, som påvisats vid prospektering för cirka 30 år sedan.

Vidare finns prospekteringsobjekt i Haukipudas-området, se tabellen nedan, där lösblocken med de högsta halterna i Kiiminki har påträffats. Sedan tidigare prospektering har nya små dagbrott öppnats i området, skogsvägar har byggts och skogsavverkningar har utförts, vilket i hög grad förbättrar möjligheten att hitta nya mineraliseringar i lösblock eller berghällar. Många prov har redan tagits fältsäsongen 2020 och analysresultat med halter av guld, silver och basmetaller saknas ännu.

Prov nr.

Bly

Zink

Koppar

Kobolt

Silver

Guld

19901224

11.8%

6.5%

280 ppm

371 ppm

370 gram/ton

4.1 gram/ton

20062466

4.97%

2.99%

120 ppm

85 ppm

139 gram/ton

-

11927389

1.48%

2.00%

110 ppm

80 ppm

65 gram/ton

0.21 gram/ton

Fältarbeten utfört av Bolaget, kombinerat med den senaste geokemisk-geofysiska modelleringen, indikerar att Kiiminki är ett lovande område för prospektering efter basmetaller och guld, liksom för batterimetaller.

Peräpohja joint venture-kopparprojekt

Geologin i Peräpohja skifferbälte i sydvästra finska Lappland visar många likheter med det så kallade Kopparbältet i Zambia, ett av världens viktigaste produktionsområden för koppar och viktigt område också för kobolt. Bolagets främsta prospekteringsmodell i Peräpohja är, att hitta mineraliseringar av typen "SSC" (Strafiform Sediment-hosted Copper), typiskt förekommande i Kopparbältet i Zambia. Arctic Minerals har prospekterat efter koppar i Peräpohja sedan 2017 och har påvisat att mineraliseringar av den typen finns i både lösblock och i berghällar.

Vid fältarbetena 2018 påträffades koppar på flera platser, tillsammans med silver och guld. Prov både från berghällar och av lösblock innehöll signifikanta halter av koppar, guld och silver. Det bästa av de påträffade lösblocken innehöll 5,25% koppar, 0,4 g/t guld och 12 g/t silver.

Som tidigare meddelats den 18 mars 2020 har det under fältarbetena 2019 påträffats flera kopparhaltiga lösblock och hällar, liksom signifikanta blykoncentrationer (tom 2,8%) i vissa områden. I ett fall förekom förutom bly signifikanta halter av koppar, guld och silver. Ett prov innehöll 2.4% bly, 1.2 gram/ton guld, 265 gram/ton silver och 0.5% koppar.

Förutom provtagningsprogrammet utförde bolaget 2019 också geofysiska markmätningar (Induced Polarisation) i 10 objekt. Som ett resultat av programmet har Bolaget identifierat flera lovande områden, vilka har följts upp under den pågående fältsäsongen 2020.

Under fältsäsongen 2020 har Bolaget påträffat fler bly-kopparhaltiga lösblock. De rikaste lösblocken gav betydande blyinnehåll, 15,8%, samt 1,8% koppar respektive 84 gram/ton silver och 0,61 gram/ton guld. Ett annat lösblock innehöll 4,18% koppar, 28,9 gram/ton silver och 0,12 gram/ton guld. Fältarbetet fortsätter nu.

Den 21 januari 2020 informerade Bolaget att det har gjort ett avtal om ett samarbete (Joint Venture) med Rio Tinto Group, enligt earn in-principen och gällande fortsatt prospektering i Peräpohja skifferbälte. 15 maj 2020 informerade Bolaget att Rio Tinto har anmält att bolaget har slutfört en due diligence gällande samarbetsavtalet och med positivt utfall. För mer detaljerad information om samarbetsavtalet med Rio Tinto, se press-meddelandena från 21 januari 2020 och 15 maj 2020.

Arctic Minerals fortsätter nu fältarbetet i samarbetsprojektet med Rio Tinto. Mer geofysik utförs, med avsikten att optimera platserna för kärnborrning i de tidigare kända objekten, men också för att påvisa nya prospekteringsobjekt. Under sensommaren görs en djuppenetrerande EM (elektromagnetisk) markmätning. Under den närmaste framtiden ingår också i planen en flygmätning med hög upplösning, djupmoränprovtagning och kärnborrning i vissa valda områden.

Paasivaara kromit - PGE projektet

Paasivaara-området är beläget cirka 14 km öster om Kemi stad och 7 km nordost om Kemi kromgruva, ägd av Outokumpu Oyj. De sökta metallerna är kromit och platinagruppens metaller (PGE). Arctic Minerals har utfört geofysisk och geologisk modellering, vilken visar en klar potential för kromit och PGE-mineraliseringar. Målområdet ligger på samma sätt beläget i förhållande till större geologiska förkastningszoner som malmerna vid Kemi gruva. Också den geofysiska anomalin (seismik) på den nordöstra sidan av Kemi gruva indikerar att de kromit-PGE-bärande bergarterna fortsätter in till Paasivaara-området. Bolaget avser att starta prospekteringen i Paasivaara-området under kommande vinter. Inledande arbetena kan bestå av geofysik (IP, det vill säga induced polarisation). Om resultaten är positiva kan nästa steg inkludera kärnborrning.

Vihanti zinkprojektet

Under första kvartalet 2020 genomfördes kärnborrningar vid tre borrobjekt i Vihanti området (Kuuhkamo, Vilminko samt Vihanti mot djupet) för att följa upp ett antal tidigare identifierade geofysiska anomalier. I Kuuhkamo borrades två borrhål, i Vilminko tre samt ett borrhål vid Vihanti mot djupet.

Kärnborrningen påträffade indikationer på malmbärande zoner vid objekten Kuuhkamo och Vilminko. Däremot kunde resultaten från objektet Vihanti mot djupet inte bekräfta ytterligare malmbärande zoner. Arctic Minerals kommer nu att fortsatt utvärdera Vihanti projektet i sin helhet i relation till övriga projekt Bolaget har i sin prospekteringsportfölj.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Jonatan Forsberg, vd

(+46) 76 105 1310

jonatan.forsberg@arcticminerals.se

eller

Risto Pietila, Exploration Manager

(+358) 40 029 3217

risto.pietila@arcticminerals.se

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, zink, guld och andra batterimetaller i norra och mellersta Finland. Koncernen har även mineralrättigheter i Norge.

För närvarande har Arctic Minerals malmletningstillstånd i Brahestad-Ladoga malmbältet i mellersta Finland och har ansökt om ett malmletningstillstånd i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. Vidare har Koncernen även förbehåll för prospektering i Peräpohja skifferbälte, i Kiiminki skifferbälte nordost om Uleåborg, Paasivaara nordost om Kemi och i mellersta finska Lappland. Arctic Minerals innehar också mineralrättigheter vid den nedlagda Bidjovagge guld-koppar-gruvan i Finnmark i Nordnorge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2020, kl 16.15.

2021-08-06
Regulatorisk

Arctic Minerals har ansökt om förlängda utvinningsrätter (i Sverige "bearbetningskoncession") för Bolagets guld-kopparprojekt Bidjovagge i Norge. Bolaget har även beviljats sex nya undersökningstillstånd i området. Arctic Minerals genomgång av geofysiska data, tillsammans med data från gamla borrkärnor, indikerar att den malmbärande zonen i Bidjovagge fortsätter norr om det gamla gruvområdet. Malmzonen verkar också vara öppen mot djupet. Planer för vidare prospektering inkluderar ny geofysisk (elektromagnetisk) undersökning 2022. Till hösten 2021 har externa konsulter anlitats för att uppdatera projektets mineraltillgång. Arctic Minerals har också inlett processen att söka en partner för att vidareutveckla Bidjovaggeprojektet.

2021-05-27
Regulatorisk

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569-3602, (Bolaget) kallas till årsstämma den 29 juni 2021 kl. 11.00 på Skeppargatan 27, 4tr i Stockholm.

2021-05-18
Regulatorisk

Arctic Minerals har ansökt om ett nytt malmletningstillstånd på 45 km2 i Kiiminki i Finland. Tillståndet möjliggör, när det beviljats, mer avancerad prospektering i området. För sommaren 2021 har Arctic Minerals nu tecknat avtal med en entreprenör om att genomföra prospekteringsborrning med lätt borrigg för djupmoränprovtagning (Base-of-Till) i Kiiminki. Under sommaren 2021 kommer Bolaget även att genomföra geofysiska undersökningar samt ytterligare geologiskt fältarbete i Kiiminki. Målet med pågående arbete är att identifiera målområden där diamantborrning kan utföras under vintern 2021/2022.

2021-04-13
Regulatorisk

Arctic Minerals har genomfört kärnborrning vid Peräpohjas Joint Venture-kopparprojekt i Finland. Kärnborrning har genomförts i tre målområden och resulterat i värdefull information för att prioritera målområden och utveckla en geologisk modell i mer detaljerad skala. I planerna för 2021 ingår nu borrning med en lätt borrigg för att provta de djupaste delarna av moränen (Base-of-Till), vidare undersökning och provtagning av borrkärnor samt ytterligare geologiskt fältarbete. Ytterligare kärnborrning kan också komma att utföras. Bolaget har för projektet ansökt om totalt 13 nya malmletningstillstånd täckande 487 km2.

2021-03-23
Regulatorisk

Nya resultat från provtagningen bekräftar ett kluster av guldbärande jordprov, troligen av lokalt ursprung. Baserat på de positiva resultaten från prospekteringen2020 har Arctic Minerals ansökt om malmletningstillstånd i Nutukka, där klusterområdet ingår. Bolaget planerar nu att genomföra undersökningsborrning med lätt borrigg under sommarfältsäsongen 2021, med målet att provta de djupaste delarna av bottenmoränen och av bergytan. Även magnetiska mätningar med hjälp av drönare planeras. Fortsatt prospektering kan också komma att omfatta undersökningsdikning med grävare liksom än mer moränprovtagning.

2021-02-25
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") ("Styrelsen") avger härmed bokslutskommuniké för helåret januari - december 2020.

2020-12-14
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") har beslutat, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, att genomföra en riktad kontantemission av högst 40 965 652 aktier, vilket tillför Bolaget högst 30 724 239 SEK före avdrag för emissionskostnader (den "Riktade Nyemissionen"). Styrelsen har även beslutat, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, om en riktad kvittningsemission till tre av Bolagets fordringshavare om högst 11 713 337 aktier, vilket medför att Bolagets skuld minskar med högst 8 785 002,75 SEK ("Kvittningsemissionen"). Teckningskursen i båda emissionerna uppgår till 0,75 SEK per aktie och har fastställts genom en accelererad bookbuilding-process inom ramen för den Riktade Nyemissionen.

2020-12-14
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier om cirka 30,7 MSEK till svenska och internationella professionella investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Bolaget överväger även möjligheten att i samband med den Riktade Nyemissionen genomföra en kvittningsemission av aktier, till samma emissionskurs som i den Riktade Nyemissionen, om cirka 8,8 MSEK till vissa av Bolagets fordringshavare.

2020-11-17
Regulatorisk

Vid fortsatt provtagning har jordprov med förhöjda guldhalter påvisats. Guldet är troligen av lokalt ursprung.

2020-11-02
Regulatorisk

Arctic Minerals har påträffat ytterligare kopparrika malmblock vid kopparprojektet i Peräpohja i södra finska Lappland. Några av malmblocken innehåller också signifikanta halter av guld, silver och bly. Planering pågår nu för kommande kärnborrning i utvalda områden i Peräpohja. Med Peräpohja kopparprojekt avses det samarbete (Joint Venture) Bolaget ingått med Rio Tinto Group, ett av världens största gruvbolag, se pressmeddelande från den 21 januari 2020.

<<
1
2
3
...
13
>>