Nyheter

Arctic Minerals uppdaterar om pågående prospektering i Finland och Norge

Arctic Minerals AB (publ) uppdaterar om säsongens prospekteringsfältarbete i Finland och Norge, som inleddes i maj 2022. I norra Finland innehar Bolaget kopparprojektet Peräpohja (joint venture med Rio Tinto), guldprojektet Nutukka samt koppar-nickelprojekten Inari och Lohi. I mellersta Finland innehar Bolaget batterimetalprojektet Kiiminki.

Joint Venture-kopparprojektet Peräpohja (finska Lappland)

Kopparprojektet i Peräpohja i södra finska Lappland är en joint-venture med Rio Tinto. Där pågår nu ett kärnborrningsprogram som kommer att avslutas senare under sommaren. Se även pressmeddelandet från den 23 juni 2021. I Peräpohja har nyligen en markgeofysisk mätning utförts. fältsäsongen fortskrider nu även prospektering efter malmblock, geologisk kartering samt provtagning av berghällar.

Arctic Minerals har prospekterat efter kopparmalm i Peräpohja-området sedan 2017 och har därvid identifierat omfattande kopparmineraliseringar i både berghällar och i malmblock. Prospektering som genomförts hittills omfattar kärnborrning, geofysiska mätningar, prospektering efter malmblock och mineraliserade berghällar samt även geologisk kartering. Se även pressmeddelandet från den 29 november 2021.

Joint-venture avtalet ingicks i januari 2020 och ger Rio Tinto möjligheten att förvärva upp till 51 % av Arctic Minerals prospekteringstillgångar i Peräpohja skifferbälte i norra Finland, genom att investera totalt 4 miljoner dollar (USD) under tre år från undertecknandet av avtalet. Rio Tinto kan sedan öka sin ägarandel till 75 % genom att spendera ytterligare 5 miljoner dollar (USD) under därpå följande tvåårsperiod. Då Rio Tintos ägande uppnår 75 % kan bägge parterna behålla sin ägarandel genom att delta i prospekteringskostnaderna på pro rata-basis, alternativt välja att bli utspädd pro-rata.

Tillståndsområdena som omfattas av joint venture-avtalet har nyligen mer än fördubblats och är nu cirka 1 120 km2. Tillståndsområden som omfattas av avtalet innefattar malmletningstillstånd och ansökningar som innehas av Arctic Minerals och Rio Tinto (se pressmeddelande 23 juni 2022).

Geologin i Peräpohja skifferbälte i södra finska Lappland visar många likheter med det centralafrikanska kopparbältet (Central African Copper Belt, "CACB") i mellersta Afrika, ett område som är en av världens viktigaste källor för produktion av koppar och kobolt. Arctic Minerals och Rio Tintos viktigaste mål vid prospekteringen i Peräpohja är malmtypen "SCC" (Sediment-hosted Stratiform Copper), en malmtyp som är karaktäristisk för malmbältet CACB.

Guldprojektet Nutukka i finska Lappland

Arctic Minerals äger till 100% mineralrättigheterna i guldprojektet Nutukka där ett förbehåll för prospektering omfattar 366 km2. Centrum av Nutukka-projektet ligger ungefär 20 km sydväst om det historiska guldvaskningslägret Tankavaara. Området ligger nära östligaste delen av mellersta Lapplands Grönstensbälte. Inom detta bälte finns också den största guldgruvan i Europa, Kittilä guldgruva, som drivs av kanadensiska Agnico Eagle. Gruvan producerade under 2021 totalt 239 240 uns (7 440 kg) guld. Inom detta malmbälte har under senaste åren rapporterats flera nya guldfynd. Bolaget anser att geologin i Nutukka visar stora likheter med guldfälten i västra Australien och Abitibi malmbältet i östra Kanada. Bägge regioner är globalt betydande för guldproduktionen.

Prospekteringsarbetet hittills har bestått av omfattande provtagning av ytmoränen. Guld har därigenom påvisats i områden med betydande areal, och där synligt guld ofta har observerats vid guldvaskning. Under fältsäsongen 2022 kommer undersökningsdikning att genomföras i syfte att provta den underliggande bergytan. Den underliggande bergytan kommer att provtas och karteras. Arbetet har planerats att påbörjas i juli och resultaten kan förväntas under sensommaren.

Koppar-nickelprojektet Lohi och Inari i finska Lappland

Arctic Minerals innehar till 100% reservationer för malmletning i områdena Lohi och Inari. Bolaget bedömer att det i båda områdena finns potential för att identifiera koppar och nickelmineraliseringar. I delar av förbehållsområdet i Inari har det tidigare identifierats malmblock med anomala halter av koppar och nickel. Ytterligare fältarbeten har planerats att genomföras i såväl Lohi som Inari under 2022.

Batterimetallprojektet Kiiminki i mellersta Finland

I Kiiminki-området äger Arctic Minerals till 100% ett malmletningstillstånd där flera bly-zink-silver-anomalier har identifierats. Arctic Minerals malmletningstillstånd har överklagats och ärendet hanteras nu av Förvaltningsdomstolen. Ett beslut förväntas under 2023. När malmletningstillståndet vunnit laga kraft planerar Bolaget att genomföra ett program för provtagning av bottenmoränen närmast bergytan med hjälp av en lätt borrigg.

Bidjovagge guld-koppar-projektet i Norge

Arctic Minerals äger till 100% bearbetningskoncession och malmletningstillstånd vid den tidigare guld-koppargruvan Bidjovagge i norra Norge. Vid den senaste beräkningen av mineraltillgångarna uppgick tonnaget till 3,3 miljoner ton med en genomsnittshalt om 1,27 gram guld per ton guld och 0,97 % koppar. Det totala metallinnehållet i indikerade tillgången är 4 180 kg (134,000 oz) guld och 32 200 ton koppar, se även pressmeddelandet från den 15 december 2021. Bolaget har även identifierat betydande potential för kobolt och tellurium, se även pressmeddelande från den 17 januari 2022.

Bolaget bedömer att det finns en betydande potential att utvidga mineraltillgången genom fortsatt prospektering.  Vid en genomgång av historiska borrhål och kärnor identifierades tre områden med exceptionellt höga halter av guld och koppar. I ett borrhål som analyserats påträffades en malmskärning om 18,0 m med halterna 33,8 gram guld per ton och 2,21 % koppar. Där ingick även ett avsnitt om 14,0 m med 43,4 gram per ton guld och 0,76 % koppar. För mer information, se pressmeddelande från den 17 mars 2022.

En ny genomgång av geofysiskt material indikerar att malmzonen i Bidjovagge är öppen och fortsätter i flera riktningar. För att undersöka detta närmare har Bolaget nu planerat att genomföra en markgeofysisk mätning under juli 2022.  

Arctic Minerals har även inlett en process för att söka en partner för att vidareutveckla Bidjovaggeprojektet.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Jonatan Forsberg, vd

(+46) 76 105 1310

jonatan.forsberg@arcticminerals.se

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, zink, guld och andra batterimetaller i norra och mellersta Finland. Koncernen har även mineralrättigheter i Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2022, kl 11.25.

2022-12-07
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) har erhållit positiva resultat från de geofysiska markmätningar som utfördes under fältsäsongen 2022 i det av Bolaget helägda Bidjovagge guld-koppar-projektet i Norge. Resultaten från den senaste markmätningen bekräftar den tidigare tolkningen, baserad på tidigare kärnborrning och geofysik, där malmzonen fortsätter både väster och norr om det tidigare gruvområdet.

2022-12-01
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals") förvärvar 100% av kopparprojektet Peräpohja i Finland ("Projektet") genom ett royaltyavtal ("Royaltyavtalet") med Rio Tinto-gruppen ("Rio Tinto"). Projektet består utav 24 malmletningstillstånd och ansökningar om totalt 1 120 km2 (112 000 hektar). Projektet har fram tills nu ägts gemensamt av Arctic Minerals och Rio Tinto i ett joint venture. Royaltyavtalet ersätter nu tidigare joint venture avtal som därigenom avslutas. Genom Royaltyavtalet får Rio Tinto rätt till en royalty om en procent av intäkterna från eventuell produktion från Projektet. Ingen kontant ersättning utgår för förvärvet av Projektet.

2022-11-17

Arctic Minerals AB (publ) ("Bolaget") höll idag, den 17 november 2022, extra bolagsstämma på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm.

2022-10-17
Regulatorisk

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569-3602, kallas till extra bolagsstämma den 17 november 2022 kl. 11.00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 10.30.

2022-10-06

Vd Jonatan Forsberg kommenterar förvärvet av Katterat guldprojekt i Norge i inderesTV.

2022-09-29
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") har idag, den 29 september 2022, ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Branten Utvikling AS (som kontrolleras av David Ettner och Ragnar Hagen) avseende förvärv av samtliga aktier i Arctic Exploration AS som innehar guldprojektet Katterat i Norge, i enlighet med avsiktsförklaringen som kommunicerades genom pressmeddelande den 15 augusti 2022. Tillträdet sker per idag. Köpeskillingen för 100 procent av aktierna i Arctic Exploration AS uppgår till 1,95 mNOK och erläggs dels i form av kontant betalning om 0,05 mNOK, dels i form av en säljarrevers om 1,90 mNOK som kvittas mot 3 302 520 nyemitterade aktier i Arctic Minerals. Styrelsen i Arctic Minerals har därför, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 juni 2022, beslutat om en riktad kvittningsemission om 3 302 520 aktier i Bolaget som delbetalning av den avtalade köpeskillingen i förvärvet av Katteratprojektet.

2022-08-26

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed rapport för perioden januari - juni 2022.

2022-08-15
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals") har idag ingått en icke bindande avsiktsförklaring om att förvärva 100 % av guldprojektet Katterat i Norge från ett bolag som kontrolleras av David Ettner och Ragnar Hagen ("Säljarna"). Katteratprojektet omfattar 12 undersökningstillstånd om totalt 116 km2 i Narviks kommun i Norge. I Katterat-området har guld lokaliserats i fast berg på flera ställen. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 1,95 mNOK.

2022-06-29
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) uppdaterar om säsongens prospekteringsfältarbete i Finland och Norge, som inleddes i maj 2022. I norra Finland innehar Bolaget kopparprojektet Peräpohja (joint venture med Rio Tinto), guldprojektet Nutukka samt koppar-nickelprojekten Inari och Lohi. I mellersta Finland innehar Bolaget batterimetalprojektet Kiiminki.

2022-06-23
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) och Rio Tinto har kommit överens om att utöka storleken på det område som omfattas av joint venture-samarbetet för kopparprojektet Peräpohja i norra Finland. Avtalet ökar storleken på det tillståndsområde som täcks av joint-venture samarbetet med 57 000 hektar till nu totalt 112 000 hektar.

<<
1
2
3
...
35
>>