Nyheter

Arctic Minerals utser Risto Pietilä till ny vd

Styrelsen i Arctic Minerals har utsett Risto Pietilä till ny vd för Koncernen.

Risto Pietilä har över 30 års internationell erfarenhet som geofysiker inom prospektering. Från 1980 till 2004 arbetade han för Outokumpu med prospektering och gruvprojekt i Finland och Australien. Han har varit involverad i upptäckten av ett flertal fyndigheter, såsom höghaltiga Silver Swan nickelfyndighet i Western Australia, Telkkälä nickelfyndighet i Finland och en VMS (Volcanogenic massive sulfide) förekomst i Marocko. Geofysiken spelade en avgörande roll i samtliga dessa upptäckter. Från 2004 innehade Risto Pietilä flera ledande positioner på Geologiska forskningscentralen i Finland (GTK); som divisionschef för Bedrock and Raw Materials, som chef för regionkontoret för norra Finland och som chef för GTKs mineraltekniska laboratorium. Nu senast har Risto varit prospekteringschef för Arctic Minerals sedan 2018. Risto Pietilä ersätter Jonatan Forsberg, som kommer fortsätta stödja Bolaget med affärsutveckling, men inte längre som vd och ledamot.

"Det gläder mig att Risto Pietilä tillträder som vd för Arctic Minerals. Hans långa internationella erfarenhet som geofysiker inom prospektering gör honom väl lämpad för rollen. Risto är även väl rotad in den finska och nordiska gruvindustrin med stor kunskap om och ett brett nätverk inom industrin. Med Risto som vd har vi ett starkt lag för att fortsätta utveckla Arctic Minerals tillgångar med fokus på värdeskapande prospektering", kommenterar ordförande Peter Walker.

"Jag vill samtidigt passa på att tacka avgående vd Jonatan Forsberg för en mycket förtjänstfull insats under sin tid som vd", avslutar Peter Walker.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Annat
Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För mer information

Se bolagets hemsida www.arcticminerals.se eller kontakta:

Peter Walker, ordförande

+44 771 722 3909

peter.walker@arcticminerals.se

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior som prospekterar efter koppar, guld, zink och batterimetaller i Norden.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari, 2023, kl. 13.25.

2023-03-09
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet som erhölls vid Bolagets extra bolagsstämma den 17 november 2022, beslutat att genomföra en riktad kontantemission av 9 689 100 aktier, vilket tillför Bolaget 5 329 005 SEK före avdrag för emissionskostnader (den "Riktade Emissionen"). Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 0,55 SEK per aktie. Strategiska och långsiktiga investerare deltar i den Riktade Emissionen.

2023-02-24

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed bokslutskommuniké för helåret januari - december 2022.

2023-02-17
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals har utsett Risto Pietilä till ny vd för Koncernen.

2023-01-30
Regulatorisk

Arctic Minerals uppdaterar kring Bolagets fortsatta prospektering vid guldprojektet Nutukka i finska Lappland. Prospekteringen genomförs för att följa upp de goda resultaten från fjolårets fältarbete då ett omfattande guldvasknings- och geokemiskt provtagningsprogram genomfördes, där synligt guld kunde ses utbrett i de vaskade proven. Prospekteringen vid projektet fokuserar nu på tre områden som anses vara särskilt intressanta. Ytterligare provtagning kommer nu initialt ske genom grävande av undersökningsdiken samt ett borrprogram för djupmoränprovtagning (base-of-till & top-of-bedrock), där den nedersta delen av moränlagret och bergytan provtas. Prospekteringsarbetet utförs enligt plan under sommaren och hösten 2023. Bolaget planerar därefter för ett kärnborrningsprogram under vintern 2023/2024.

2023-01-19
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) har identifierat ett nytt kopparprojekt i ett geologiskt nästan outforskat och glest befolkat område i mellersta Finland. I området har påträffats lösblock med kopparhalter upp till 4,4%.

2022-12-07
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) har erhållit positiva resultat från de geofysiska markmätningar som utfördes under fältsäsongen 2022 i det av Bolaget helägda Bidjovagge guld-koppar-projektet i Norge. Resultaten från den senaste markmätningen bekräftar den tidigare tolkningen, baserad på tidigare kärnborrning och geofysik, där malmzonen fortsätter både väster och norr om det tidigare gruvområdet.

2022-12-01
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals") förvärvar 100% av kopparprojektet Peräpohja i Finland ("Projektet") genom ett royaltyavtal ("Royaltyavtalet") med Rio Tinto-gruppen ("Rio Tinto"). Projektet består utav 24 malmletningstillstånd och ansökningar om totalt 1 120 km2 (112 000 hektar). Projektet har fram tills nu ägts gemensamt av Arctic Minerals och Rio Tinto i ett joint venture. Royaltyavtalet ersätter nu tidigare joint venture avtal som därigenom avslutas. Genom Royaltyavtalet får Rio Tinto rätt till en royalty om en procent av intäkterna från eventuell produktion från Projektet. Ingen kontant ersättning utgår för förvärvet av Projektet.

2022-11-17

Arctic Minerals AB (publ) ("Bolaget") höll idag, den 17 november 2022, extra bolagsstämma på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm.

2022-10-17
Regulatorisk

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569-3602, kallas till extra bolagsstämma den 17 november 2022 kl. 11.00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 10.30.

2022-10-06

Vd Jonatan Forsberg kommenterar förvärvet av Katterat guldprojekt i Norge i inderesTV.

1
2
...
35
>>