Nyheter

Bokslutskommunniké för helåret 2022

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed bokslutskommuniké för helåret januari - december 2022.

Andra halvåret (juli - december) 2022

 • Arctic Minerals har förvärvat guldprojketet Katterat i Norge i en kombinerad aktie- och kontantaffär.
 • Arctic Minerals har förvärvat 100% av kopparprojektet Peräpohja i Finland i en royaltyaffär.
 • Resultat efter skatt för halvåret uppgick till -11,6 (-9,6) Mkr.
 • Resultatet per aktie för halvåret uppgick till -0,08 (-0,07) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 5,6 (14,6) Mkr vid periodens slut.

Helåret 2022

 • Resultat efter skatt för helåret uppgick till -18,9 (-15,9) mkr.
 • Resultatet per aktie för helåret uppgick till -0,13 (-0.11) SEK.

Väsentliga händelser under andra halvåret 2022

 • Den 15 augusti 2022 meddelade Arctic Minerals att Bolaget ingått en icke-bindande avsiktsförklaring om att förvärva 100 % av guldprojektet Katterat i Norge, se Katterat guldprojekt i Norge.
 • Den 29 september 2022, meddelade Arctic Minerals att Bolaget förvärvar guldprojektet Katterat i Norge och genomför en riktad nyemission av aktier i samband med förvärvet, se Guldprojektet Katterat i Norge.
 • Den 17 november 2022 höll Arctic Minerals extra bolagsstämma, se Extra bolagsstämma i Arctic Minerals.
 • Den 1 december 2022 meddelade Arctic Minerals att Bolaget förvärvar förvärvar 100% av kopparprojektet Peräpohja i Finland genom en royaltyaffär, se Kopparprojektet Peräpohja i Finland.
 • Den 7 december 2022 meddelar Arctic Minerals att Bolaget erhållit positiva resultat från geofysiska markmätningar vid Bidjovagge guld-koppar-projektet i Norge, se Guld-kopparprojektet Bidjovagge i Norge.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 19 januari 2023 meddelar Arctic Minerals att Bolaget identifierat ett nytt kopparprojekt i Finland, Tavast, se Kopperprojektet Tavast i Finland.
 • Den 30 januari 2023 meddelar Arctic Minerals att Bolaget har planer för ytterligare prospektering vid guldprojektet Nutukka i Finland, se Guldprojektet Nutukka (Finland).
 • Den 17 februari 2023 utser Styrelsen i Arctic Minerals Risto Pietilä till ny vd för Koncernen, se Organisation.

För ytterligare information kontakta:

Risto Pietilä, vd

+(35) 8 40 029 3217
risto.pietila@arcticminerals.se

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, guld, zink och andra batterimetaller i Finland och Norge.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2023, kl. 08.30.

2023-03-09
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet som erhölls vid Bolagets extra bolagsstämma den 17 november 2022, beslutat att genomföra en riktad kontantemission av 9 689 100 aktier, vilket tillför Bolaget 5 329 005 SEK före avdrag för emissionskostnader (den "Riktade Emissionen"). Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 0,55 SEK per aktie. Strategiska och långsiktiga investerare deltar i den Riktade Emissionen.

2023-02-24

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed bokslutskommuniké för helåret januari - december 2022.

2023-02-17
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals har utsett Risto Pietilä till ny vd för Koncernen.

2023-01-30
Regulatorisk

Arctic Minerals uppdaterar kring Bolagets fortsatta prospektering vid guldprojektet Nutukka i finska Lappland. Prospekteringen genomförs för att följa upp de goda resultaten från fjolårets fältarbete då ett omfattande guldvasknings- och geokemiskt provtagningsprogram genomfördes, där synligt guld kunde ses utbrett i de vaskade proven. Prospekteringen vid projektet fokuserar nu på tre områden som anses vara särskilt intressanta. Ytterligare provtagning kommer nu initialt ske genom grävande av undersökningsdiken samt ett borrprogram för djupmoränprovtagning (base-of-till & top-of-bedrock), där den nedersta delen av moränlagret och bergytan provtas. Prospekteringsarbetet utförs enligt plan under sommaren och hösten 2023. Bolaget planerar därefter för ett kärnborrningsprogram under vintern 2023/2024.

2023-01-19
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) har identifierat ett nytt kopparprojekt i ett geologiskt nästan outforskat och glest befolkat område i mellersta Finland. I området har påträffats lösblock med kopparhalter upp till 4,4%.

2022-12-07
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) har erhållit positiva resultat från de geofysiska markmätningar som utfördes under fältsäsongen 2022 i det av Bolaget helägda Bidjovagge guld-koppar-projektet i Norge. Resultaten från den senaste markmätningen bekräftar den tidigare tolkningen, baserad på tidigare kärnborrning och geofysik, där malmzonen fortsätter både väster och norr om det tidigare gruvområdet.

2022-12-01
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals") förvärvar 100% av kopparprojektet Peräpohja i Finland ("Projektet") genom ett royaltyavtal ("Royaltyavtalet") med Rio Tinto-gruppen ("Rio Tinto"). Projektet består utav 24 malmletningstillstånd och ansökningar om totalt 1 120 km2 (112 000 hektar). Projektet har fram tills nu ägts gemensamt av Arctic Minerals och Rio Tinto i ett joint venture. Royaltyavtalet ersätter nu tidigare joint venture avtal som därigenom avslutas. Genom Royaltyavtalet får Rio Tinto rätt till en royalty om en procent av intäkterna från eventuell produktion från Projektet. Ingen kontant ersättning utgår för förvärvet av Projektet.

2022-11-17

Arctic Minerals AB (publ) ("Bolaget") höll idag, den 17 november 2022, extra bolagsstämma på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm.

2022-10-17
Regulatorisk

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569-3602, kallas till extra bolagsstämma den 17 november 2022 kl. 11.00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 10.30.

2022-10-06

Vd Jonatan Forsberg kommenterar förvärvet av Katterat guldprojekt i Norge i inderesTV.

1
2
...
35
>>