Nyheter

Kobolt- och telluriumpotential identifierad vid Arctic Minerals guld-koppar-projekt Bidjovagge i Norge

Arctic Minerals AB (publ) har identifierat signifikanta värden i form av batterimetallen kobolt och semimetallen tellurium i det av Bolaget helägda guld-koppar-projektet Bidjovagge i Norge. Det är resultatet av en genomförd studie av analyser från kärnborrningar från perioden 2007 - 2012.

Kobolt används främst i litiumjonbatterier samt även i tillverkningen av magnetiska, slitstarka och resistenta legeringar. Tellurium används främst i solpaneler och i termodynamiska apparater. Både Kobolt och Tellurium är väsentliga för pågående elektrifiering av den globala ekonomin.

I hittills 144 analyserade malmskärningar återfinns halter överskridande 1 000 ppm (0,1%) kobolt, och med en högsta halt om 7 780 ppm (0,78%) kobolt. Flera av dessa högt uppmätta halter återfinns i skärningar av betydande längd, exempelvis:

· Borrhål B08-02: 11,45 meter med 4 135 ppm (0,41%) kobolt

· Borrhål B08-07: 9,0 meter med 1 999 ppm (0,2%) kobolt

· Borrhål B08-10: 8,83 meter med 1,07% koppar och 1 837 ppm (0,18%) kobolt

I hittills 45 analyserade malmskärningar har halter överstigande 100 ppm (0,01%) tellurium (Te)påvisats, med högsta halten 500 ppm (0,05%). Liksom för kobolt finns tellurium i skärningar av betydande längd, exempelvis:

· Borrhål B07-04: 31,0 meter med 5,3 g/t Au, 1,34 % Cu och 106 ppm Te, inkluderat 9,0 meter med halterna 10,8 g/t Au, 2,35% Cu och 275 ppm Te

· Borrhål 11-0042: 8,0 meter med 271 ppm (0,027%) Te

· Borrhål B08-01: 6,0 meter med 258 ppm (0,026 %) Te

· Borrhål N320B: 27,32 meter med 3,11 % Cu, 0,58 g/t Au och 501 ppm Co, inkluderat 7,52 metermed halterna 5,27% Cu och 1 075 ppm (0,1%) Co och också inkluderande 2,62 meter med 3,02 g/t Au och 100 ppm Te

De telluriumrika förekomsterna i Bidjovagge uppvisar vissa likheter med telluriummineraliseringarna i Bolidens guld-telluriumgruva Kankberg i Sverige, där telluriumhalten i ingående malm under 2020 uppgick till i genomsnitt 1 571 ppm (Boliden 2020).

Malmmineralogin (hur kobolt och tellurium uppträder) kräver vidare undersökningar. De höga halterna av både kobolt och tellurium ser ut att finnas antingen i eller i närheten av guld-kopparmineraliseringarna i Bidjovagge. Av historiska borrhål är det än så länge färre än 10% av borrkärnorna från alla hittills borrade kärnborrhål som har analyserats för kobolt och tellurium. Det finns därför en betydande potential att upptäcka fler områden med höga halter av kobolt och tellurium i Bidjovagge malmzon.

VD Jonatan Forsberg kommenterar:

Den påvisade kobolt- och telluriumpotentialen i Bidjovagge ökar ytterligare värdet av hela gruvprojektet. Dessa upptäckter är en fortsättning på den uppdatering av mineraltillgången för guld och koppar som vi presenterade i december 2021. Under 2021 beviljades vi även en förlängning av de äldre bearbetningskoncessionerna i Bidjovagge. Vi beviljades också förra året sex nya undersökningstillstånd av DMF, myndigheten som ansvarar för mineralrättigheter i Norge. Vår bedömning är att dessa nya undersökningstillstånd har potential för ytterligare fyndigheter. Sammantaget har vi nu en solid grund för fortsatt utveckling av Bidjovagge gruvprojekt mot framtida gruvdrift.

Uppdateringen av mineraltillgången

I december 2021 informerade Arctic Minerals att mineraltillgången i Bidjo-vagge guld-kopparprojekt har uppdaterats. Mineraltillgången, klassificerad som indikerad, hade ökat till 3,3 miljoner ton, jämfört med beräkningen på 2,3 miljoner ton år 2012. Halterna i den indikerade tillgången är 1,27 g/t guld och 0,97% koppar och tillgångarna innehåller därmed 134 000 uns (4 180 kg) guld och 32 200 ton koppar. För mer detaljerade uppgifter, se pressmeddelande från 15 december 2021.

Äldre bearbetningskoncessionerna har förlängts

I oktober 2021 beviljades Arctic Minerals en förlängning av de äldre bearbet-ningskoncessionerna (utvinningsretter) Bidjovagge 1-5. DMF, myndigheten som ansvarar för mineralrättigheterna i Norge, beviljade en förlängning fram till 2024. Arctic Minerals innehar, via sitt dotterbolag Arctic Gold AB, totalt nio bearbetningskoncessioner i Bidjovagge-projektet.

Nya undersökningstillstånd

Under 2021 har Arctic Minerals också sökt och beviljats fem nya undersök-ningstillstånd, Buljovarri 1-5. Dessa täcker fortsättningen av den antagna förlängningen av malmzonen mot norr. Vidare har Arctic Minerals även sökt och beviljats ett nytt undersökningstillstånd, Laemssejohka 32, täckande en parallell malmzon.

Partnerskap

Arctic Minerals har inlett en process för att söka en partner för att vidareutveckla Bidjovaggeprojektet.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Jonatan Forsberg, vd

(+46) 76 105 1310

jonatan.forsberg@arcticminerals.se

eller

Risto Pietilä, Exploration Manager

(+358) 40 029 3217

risto.pietila@arcticminerals.se

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, zink, guld och andra batterimetaller i norra och mellersta Finland. Koncernen har även mineralrättigheter i Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2022, kl 10.20.

Filer för nedladdning
2022-05-17

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569-3602, kallas till årsstämma den 16 juni 2022 kl. 11.00 på Köpmangatan 22 i Östersund.

2022-05-17
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") föreslår att årsstämman den 16 juni 2022 beslutar att genomföra en riktad kvittningsemission till tre av Bolagets fordringshavare om högst 5 006 825 aktier, vilket medför att Bolagets skuld minskar med högst 3 004 095 SEK ("Kvittningsemissionen"). Teckningskursen uppgår till 0,6 SEK per aktie och motsvarar en premie om cirka tre procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 11 maj 2022 till och med den 17 maj 2022.

2022-05-16

Arctic Minerals AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 finns tillgänglig i sin helhet på Bolagets hemsida.

2022-03-17
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) har identifierat nya mineraliserade områden med exceptionellt höga halter av guld och koppar i det helägda Bidjovagge guld-kopparprojektet i Norge. De senaste resultaten har framkommit i samband med en genomgång av analyser från historiska kärnborrhål. Efter en nyligen genomförd analys av geofysisk data i området gör Bolaget även tolkningen att malmzonerna i Bidjovagge dessutom är öppna och fortsätter i flera riktningar.

2022-02-25

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed bokslutskommuniké för helåret januari - december 2021.

2022-01-17
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) har identifierat signifikanta värden i form av batterimetallen kobolt och semimetallen tellurium i det av Bolaget helägda guld-koppar-projektet Bidjovagge i Norge. Det är resultatet av en genomförd studie av analyser från kärnborrningar från perioden 2007 - 2012.

2021-12-15
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) har uppdaterat beräkningen av mineraltillgången för Bolagets helägda guld-kopparprojekt Bidjovagge i Norge.

Mineraltillgången i klassen indikerad mineraltillgång har ökat till 3.3 miljoner ton, jämfört med tidigare beräkning om 2,3 miljoner ton år 2012. Halterna i den indikerade mineraltillgången är nu 1,27 gram/ton guld och 0,97 procent koppar.

Totala metallinnehållen i den indikerade mineraltillgången är nu 134 000 uns guld och 32 000 ton koppar. Det motsvarar en ökning av guldinnehållet med 22 procent och en ökning av kopparinnehållet med 28 procent, jämfört med 2012 års beräkning. I tillägg finns en antagen mineraltillgång omfattande 0,3 miljoner ton med halterna 1,8 gram/ton guld och 0,7 procent koppar. Metallinnehållen i den antagna mineraltillgången är 21 000 uns guld och 2 500 ton koppar.

2021-11-29
Regulatorisk

Arctic Minerals uppdaterar om pågående prospektering i norra och mellersta Finland

2021-10-01
Regulatorisk

Arctic Minerals har beviljats förlängda utvinningsrätter (i Sverige "bearbetningskoncession") för Bolagets guld-kopparprojekt Bidjovagge i Norge. Bolaget har även tidigare i år beviljats sex nya undersökningstillstånd i området. Arctic Minerals genomgång av geofysiska data, tillsammans med data från gamla borrkärnor, indikerar att den malmbärande zonen i Bidjovagge fortsätter norr om det gamla gruvområdet. Malmzonen verkar också vara öppen mot djupet. Externa konsulter har anlitats för att uppdatera projektets mineraltillgång. Arctic Minerals har också inlett processen att söka en partner för att vidareutveckla Bidjovaggeprojektet.

2021-08-27
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed rapport för perioden januari - juni 2021.

1
2
...
32
>>