Nyheter

 

Kobolt- och telluriumpotential identifierad vid Arctic Minerals guld-koppar-projekt Bidjovagge i Norge

Arctic Minerals AB (publ) har identifierat signifikanta värden i form av batterimetallen kobolt och semimetallen tellurium i det av Bolaget helägda guld-koppar-projektet Bidjovagge i Norge. Det är resultatet av en genomförd studie av analyser från kärnborrningar från perioden 2007 - 2012.

Kobolt används främst i litiumjonbatterier samt även i tillverkningen av magnetiska, slitstarka och resistenta legeringar. Tellurium används främst i solpaneler och i termodynamiska apparater. Både Kobolt och Tellurium är väsentliga för pågående elektrifiering av den globala ekonomin.

I hittills 144 analyserade malmskärningar återfinns halter överskridande 1 000 ppm (0,1%) kobolt, och med en högsta halt om 7 780 ppm (0,78%) kobolt. Flera av dessa högt uppmätta halter återfinns i skärningar av betydande längd, exempelvis:

· Borrhål B08-02: 11,45 meter med 4 135 ppm (0,41%) kobolt

· Borrhål B08-07: 9,0 meter med 1 999 ppm (0,2%) kobolt

· Borrhål B08-10: 8,83 meter med 1,07% koppar och 1 837 ppm (0,18%) kobolt

I hittills 45 analyserade malmskärningar har halter överstigande 100 ppm (0,01%) tellurium (Te)påvisats, med högsta halten 500 ppm (0,05%). Liksom för kobolt finns tellurium i skärningar av betydande längd, exempelvis:

· Borrhål B07-04: 31,0 meter med 5,3 g/t Au, 1,34 % Cu och 106 ppm Te, inkluderat 9,0 meter med halterna 10,8 g/t Au, 2,35% Cu och 275 ppm Te

· Borrhål 11-0042: 8,0 meter med 271 ppm (0,027%) Te

· Borrhål B08-01: 6,0 meter med 258 ppm (0,026 %) Te

· Borrhål N320B: 27,32 meter med 3,11 % Cu, 0,58 g/t Au och 501 ppm Co, inkluderat 7,52 metermed halterna 5,27% Cu och 1 075 ppm (0,1%) Co och också inkluderande 2,62 meter med 3,02 g/t Au och 100 ppm Te

De telluriumrika förekomsterna i Bidjovagge uppvisar vissa likheter med telluriummineraliseringarna i Bolidens guld-telluriumgruva Kankberg i Sverige, där telluriumhalten i ingående malm under 2020 uppgick till i genomsnitt 1 571 ppm (Boliden 2020).

Malmmineralogin (hur kobolt och tellurium uppträder) kräver vidare undersökningar. De höga halterna av både kobolt och tellurium ser ut att finnas antingen i eller i närheten av guld-kopparmineraliseringarna i Bidjovagge. Av historiska borrhål är det än så länge färre än 10% av borrkärnorna från alla hittills borrade kärnborrhål som har analyserats för kobolt och tellurium. Det finns därför en betydande potential att upptäcka fler områden med höga halter av kobolt och tellurium i Bidjovagge malmzon.

VD Jonatan Forsberg kommenterar:

Den påvisade kobolt- och telluriumpotentialen i Bidjovagge ökar ytterligare värdet av hela gruvprojektet. Dessa upptäckter är en fortsättning på den uppdatering av mineraltillgången för guld och koppar som vi presenterade i december 2021. Under 2021 beviljades vi även en förlängning av de äldre bearbetningskoncessionerna i Bidjovagge. Vi beviljades också förra året sex nya undersökningstillstånd av DMF, myndigheten som ansvarar för mineralrättigheter i Norge. Vår bedömning är att dessa nya undersökningstillstånd har potential för ytterligare fyndigheter. Sammantaget har vi nu en solid grund för fortsatt utveckling av Bidjovagge gruvprojekt mot framtida gruvdrift.

Uppdateringen av mineraltillgången

I december 2021 informerade Arctic Minerals att mineraltillgången i Bidjo-vagge guld-kopparprojekt har uppdaterats. Mineraltillgången, klassificerad som indikerad, hade ökat till 3,3 miljoner ton, jämfört med beräkningen på 2,3 miljoner ton år 2012. Halterna i den indikerade tillgången är 1,27 g/t guld och 0,97% koppar och tillgångarna innehåller därmed 134 000 uns (4 180 kg) guld och 32 200 ton koppar. För mer detaljerade uppgifter, se pressmeddelande från 15 december 2021.

Äldre bearbetningskoncessionerna har förlängts

I oktober 2021 beviljades Arctic Minerals en förlängning av de äldre bearbet-ningskoncessionerna (utvinningsretter) Bidjovagge 1-5. DMF, myndigheten som ansvarar för mineralrättigheterna i Norge, beviljade en förlängning fram till 2024. Arctic Minerals innehar, via sitt dotterbolag Arctic Gold AB, totalt nio bearbetningskoncessioner i Bidjovagge-projektet.

Nya undersökningstillstånd

Under 2021 har Arctic Minerals också sökt och beviljats fem nya undersök-ningstillstånd, Buljovarri 1-5. Dessa täcker fortsättningen av den antagna förlängningen av malmzonen mot norr. Vidare har Arctic Minerals även sökt och beviljats ett nytt undersökningstillstånd, Laemssejohka 32, täckande en parallell malmzon.

Partnerskap

Arctic Minerals har inlett en process för att söka en partner för att vidareutveckla Bidjovaggeprojektet.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Jonatan Forsberg, vd

(+46) 76 105 1310

jonatan.forsberg@arcticminerals.se

eller

Risto Pietilä, Exploration Manager

(+358) 40 029 3217

risto.pietila@arcticminerals.se

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, zink, guld och andra batterimetaller i norra och mellersta Finland. Koncernen har även mineralrättigheter i Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2022, kl 10.20.

Filer för nedladdning