Nyheter

Positiva resultat från geofysiska markmätningar vid Bidjovagge guld-koppar-projektet i Norge

Arctic Minerals AB (publ) har erhållit positiva resultat från de geofysiska markmätningar som utfördes under fältsäsongen 2022 i det av Bolaget helägda Bidjovagge guld-koppar-projektet i Norge. Resultaten från den senaste markmätningen bekräftar den tidigare tolkningen, baserad på tidigare kärnborrning och geofysik, där malmzonen fortsätter både väster och norr om det tidigare gruvområdet.

Elektromagnetiska markmätningar utfördes i två områden täckta av undersökningstillstånd i Bidjovagge under sommaren 2022. Det ena uppmätta området ligger väster om det tidigare gruvområdet och det andra är beläget norr om det historiska Bidjovagge gruvområdet.

Det första nu uppmätta området ligger väster om det tidigare gruvområdet och täckande en del av västra sjänkeln av Bidjovagge antiklinalen. Området har historiskt inte fått full uppmärksamhet i prospekteringen, då all tidigare gruvverksamhet skett längs antiklinalens östra sjänkel. Markmätningen bekräftar den tidigare uppfattningen att det längs västra sjänkeln finns nya indikerade malmzoner, vilket även påvisats i tidigare kärnborrningar. I nämnda områden har i tidigare borrade kärnborrhål analyserats malmskärningar med mycket höga halter, inkluderande:

  • Borrhål N300C: 18,2 meter med halterna 33,8 gram/ton guld och 2,21% koppar och
  • Borrhål S49D: 15,2 meter med halterna 8,55 gram/t guld och 2,0% koppar (se pressmeddelandet 17.3.2022).

Det andra nu uppmätta området täckte förlängningen av det tidigare gruvområdet mot norr. Resultaten bekräftar tidigare geofysiska mätningar, vilka indikerar att malmzonen fortsätter från tidigare gruvområde norrut och att malmzonen stupar flackt under ett täcke av yngre kaledonska bergarter.

Värdbergart för malmerna i Bidjovagge är albitfelsit - en omvandlingsprodukt av vulkaniska bergarter och grafitskiffrar - och de sistnämnda är viktiga för malmernas uppkomst. Då grafitskiffrarna är tydliga elektriska ledare är elektromagnetiska mätningar, i kombination med geologiska och andra observationer, en utmärkt metod för att följa de elektriskt ledande zonerna och indirekt för att lokalisera malmer i malmzonerna. 

VD Jonatan Forsberg kommenterar

Resultaten i de senaste geofysiska mätningarna är mycket lovande. Mätningarna bekräftar resultaten i tidigare undersökningar, vilka indikerar att malmzonerna i Bidjovagge fortsätter både väster om det tidigare gruvområdet och även betydligt längre norrut. Resultaten förbättrar avsevärt möjligheterna att signifikant öka mineraltillgången i framtiden.

Arctic Minerals äger till 100% mineralrättigheterna i området kring den tidigare Bidjovagge guld-koppargruvan. I området har i senaste malmberäkning rapporterats en indikerad mineraltillgång på 3,3 miljoner ton med genomsnittshalterna 1,27 gram per ton guld och 0,97% koppar. Bolaget anser att möjligheterna är utmärkta att signifikant öka mineraltillgången vid en fortsatt prospektering.  Det totala metallinnehållet i den indikerade mineraltillgången är 134 000 uns (4 180 kg) guld och 32 200 ton koppar, se pressmeddelandet 15 december 2021. Bolaget har tidigare också identifierat en potential gällande kobolt och tellurium, se pressmeddelandet 17 januari 2022.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Jonatan Forsberg, vd

(+46) 76 105 1310

jonatan.forsberg@arcticminerals.se

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, zink, guld och andra batterimetaller i Finland och Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2022, kl 09.50.

2023-05-30
Regulatorisk

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569-3602, kallas till årsstämma den 30 juni 2023 kl. 11.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 10.30.

2023-05-30
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") föreslår att årsstämman den 30 juni 2023 beslutar att genomföra en riktad kvittningsemission till fyra av Bolagets fordringshavare om högst 4 574 994 aktier, vilket medför att Bolagets skuld minskar med högst 2 516 246,7 SEK ("Kvittningsemissionen"). Teckningskursen uppgår till 0,55 SEK per aktie och motsvarar en premie om cirka 11 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 29 maj 2023.

2023-04-25
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals har sett över Bolagets strategi för Bolagets guldprojekt i Norge och i Finland. Guldpriset befinner sig nu på historiskt höga nivåer både för USD och för EUR. I den uppdaterade strategin fokuseras på Bolagets nuvarande guldportfölj bestående av tre guldprojekt i Norge; Bidjovagge, Katterat och Sjangeli samt guldprojektet Nutukka i Finland.

2023-03-09
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet som erhölls vid Bolagets extra bolagsstämma den 17 november 2022, beslutat att genomföra en riktad kontantemission av 9 689 100 aktier, vilket tillför Bolaget 5 329 005 SEK före avdrag för emissionskostnader (den "Riktade Emissionen"). Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 0,55 SEK per aktie. Strategiska och långsiktiga investerare deltar i den Riktade Emissionen.

2023-02-24

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed bokslutskommuniké för helåret januari - december 2022.

2023-02-17
Regulatorisk

Styrelsen i Arctic Minerals har utsett Risto Pietilä till ny vd för Koncernen.

2023-01-30
Regulatorisk

Arctic Minerals uppdaterar kring Bolagets fortsatta prospektering vid guldprojektet Nutukka i finska Lappland. Prospekteringen genomförs för att följa upp de goda resultaten från fjolårets fältarbete då ett omfattande guldvasknings- och geokemiskt provtagningsprogram genomfördes, där synligt guld kunde ses utbrett i de vaskade proven. Prospekteringen vid projektet fokuserar nu på tre områden som anses vara särskilt intressanta. Ytterligare provtagning kommer nu initialt ske genom grävande av undersökningsdiken samt ett borrprogram för djupmoränprovtagning (base-of-till & top-of-bedrock), där den nedersta delen av moränlagret och bergytan provtas. Prospekteringsarbetet utförs enligt plan under sommaren och hösten 2023. Bolaget planerar därefter för ett kärnborrningsprogram under vintern 2023/2024.

2023-01-19
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) har identifierat ett nytt kopparprojekt i ett geologiskt nästan outforskat och glest befolkat område i mellersta Finland. I området har påträffats lösblock med kopparhalter upp till 4,4%.

2022-12-07
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) har erhållit positiva resultat från de geofysiska markmätningar som utfördes under fältsäsongen 2022 i det av Bolaget helägda Bidjovagge guld-koppar-projektet i Norge. Resultaten från den senaste markmätningen bekräftar den tidigare tolkningen, baserad på tidigare kärnborrning och geofysik, där malmzonen fortsätter både väster och norr om det tidigare gruvområdet.

1
2
...
36
>>