Nyheter

Positiva resultat från geofysiska markmätningar vid Bidjovagge guld-koppar-projektet i Norge

Arctic Minerals AB (publ) har erhållit positiva resultat från de geofysiska markmätningar som utfördes under fältsäsongen 2022 i det av Bolaget helägda Bidjovagge guld-koppar-projektet i Norge. Resultaten från den senaste markmätningen bekräftar den tidigare tolkningen, baserad på tidigare kärnborrning och geofysik, där malmzonen fortsätter både väster och norr om det tidigare gruvområdet.

Elektromagnetiska markmätningar utfördes i två områden täckta av undersökningstillstånd i Bidjovagge under sommaren 2022. Det ena uppmätta området ligger väster om det tidigare gruvområdet och det andra är beläget norr om det historiska Bidjovagge gruvområdet.

Det första nu uppmätta området ligger väster om det tidigare gruvområdet och täckande en del av västra sjänkeln av Bidjovagge antiklinalen. Området har historiskt inte fått full uppmärksamhet i prospekteringen, då all tidigare gruvverksamhet skett längs antiklinalens östra sjänkel. Markmätningen bekräftar den tidigare uppfattningen att det längs västra sjänkeln finns nya indikerade malmzoner, vilket även påvisats i tidigare kärnborrningar. I nämnda områden har i tidigare borrade kärnborrhål analyserats malmskärningar med mycket höga halter, inkluderande:

  • Borrhål N300C: 18,2 meter med halterna 33,8 gram/ton guld och 2,21% koppar och
  • Borrhål S49D: 15,2 meter med halterna 8,55 gram/t guld och 2,0% koppar (se pressmeddelandet 17.3.2022).

Det andra nu uppmätta området täckte förlängningen av det tidigare gruvområdet mot norr. Resultaten bekräftar tidigare geofysiska mätningar, vilka indikerar att malmzonen fortsätter från tidigare gruvområde norrut och att malmzonen stupar flackt under ett täcke av yngre kaledonska bergarter.

Värdbergart för malmerna i Bidjovagge är albitfelsit - en omvandlingsprodukt av vulkaniska bergarter och grafitskiffrar - och de sistnämnda är viktiga för malmernas uppkomst. Då grafitskiffrarna är tydliga elektriska ledare är elektromagnetiska mätningar, i kombination med geologiska och andra observationer, en utmärkt metod för att följa de elektriskt ledande zonerna och indirekt för att lokalisera malmer i malmzonerna. 

VD Jonatan Forsberg kommenterar

Resultaten i de senaste geofysiska mätningarna är mycket lovande. Mätningarna bekräftar resultaten i tidigare undersökningar, vilka indikerar att malmzonerna i Bidjovagge fortsätter både väster om det tidigare gruvområdet och även betydligt längre norrut. Resultaten förbättrar avsevärt möjligheterna att signifikant öka mineraltillgången i framtiden.

Arctic Minerals äger till 100% mineralrättigheterna i området kring den tidigare Bidjovagge guld-koppargruvan. I området har i senaste malmberäkning rapporterats en indikerad mineraltillgång på 3,3 miljoner ton med genomsnittshalterna 1,27 gram per ton guld och 0,97% koppar. Bolaget anser att möjligheterna är utmärkta att signifikant öka mineraltillgången vid en fortsatt prospektering.  Det totala metallinnehållet i den indikerade mineraltillgången är 134 000 uns (4 180 kg) guld och 32 200 ton koppar, se pressmeddelandet 15 december 2021. Bolaget har tidigare också identifierat en potential gällande kobolt och tellurium, se pressmeddelandet 17 januari 2022.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Jonatan Forsberg, vd

(+46) 76 105 1310

jonatan.forsberg@arcticminerals.se

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, zink, guld och andra batterimetaller i Finland och Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2022, kl 09.50.

2023-01-19
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) har identifierat ett nytt kopparprojekt i ett geologiskt nästan outforskat och glest befolkat område i mellersta Finland. I området har påträffats lösblock med kopparhalter upp till 4,4%.

2022-12-07
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) har erhållit positiva resultat från de geofysiska markmätningar som utfördes under fältsäsongen 2022 i det av Bolaget helägda Bidjovagge guld-koppar-projektet i Norge. Resultaten från den senaste markmätningen bekräftar den tidigare tolkningen, baserad på tidigare kärnborrning och geofysik, där malmzonen fortsätter både väster och norr om det tidigare gruvområdet.

2022-12-01
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals") förvärvar 100% av kopparprojektet Peräpohja i Finland ("Projektet") genom ett royaltyavtal ("Royaltyavtalet") med Rio Tinto-gruppen ("Rio Tinto"). Projektet består utav 24 malmletningstillstånd och ansökningar om totalt 1 120 km2 (112 000 hektar). Projektet har fram tills nu ägts gemensamt av Arctic Minerals och Rio Tinto i ett joint venture. Royaltyavtalet ersätter nu tidigare joint venture avtal som därigenom avslutas. Genom Royaltyavtalet får Rio Tinto rätt till en royalty om en procent av intäkterna från eventuell produktion från Projektet. Ingen kontant ersättning utgår för förvärvet av Projektet.

2022-11-17

Arctic Minerals AB (publ) ("Bolaget") höll idag, den 17 november 2022, extra bolagsstämma på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm.

2022-10-17
Regulatorisk

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569-3602, kallas till extra bolagsstämma den 17 november 2022 kl. 11.00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 10.30.

2022-10-06

Vd Jonatan Forsberg kommenterar förvärvet av Katterat guldprojekt i Norge i inderesTV.

2022-09-29
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") har idag, den 29 september 2022, ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Branten Utvikling AS (som kontrolleras av David Ettner och Ragnar Hagen) avseende förvärv av samtliga aktier i Arctic Exploration AS som innehar guldprojektet Katterat i Norge, i enlighet med avsiktsförklaringen som kommunicerades genom pressmeddelande den 15 augusti 2022. Tillträdet sker per idag. Köpeskillingen för 100 procent av aktierna i Arctic Exploration AS uppgår till 1,95 mNOK och erläggs dels i form av kontant betalning om 0,05 mNOK, dels i form av en säljarrevers om 1,90 mNOK som kvittas mot 3 302 520 nyemitterade aktier i Arctic Minerals. Styrelsen i Arctic Minerals har därför, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 juni 2022, beslutat om en riktad kvittningsemission om 3 302 520 aktier i Bolaget som delbetalning av den avtalade köpeskillingen i förvärvet av Katteratprojektet.

2022-08-26

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed rapport för perioden januari - juni 2022.

2022-08-15
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals") har idag ingått en icke bindande avsiktsförklaring om att förvärva 100 % av guldprojektet Katterat i Norge från ett bolag som kontrolleras av David Ettner och Ragnar Hagen ("Säljarna"). Katteratprojektet omfattar 12 undersökningstillstånd om totalt 116 km2 i Narviks kommun i Norge. I Katterat-området har guld lokaliserats i fast berg på flera ställen. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 1,95 mNOK.

2022-06-29
Regulatorisk

Arctic Minerals AB (publ) uppdaterar om säsongens prospekteringsfältarbete i Finland och Norge, som inleddes i maj 2022. I norra Finland innehar Bolaget kopparprojektet Peräpohja (joint venture med Rio Tinto), guldprojektet Nutukka samt koppar-nickelprojekten Inari och Lohi. I mellersta Finland innehar Bolaget batterimetalprojektet Kiiminki.

1
2
...
34
>>